Od wersji 2015 programu Photoshop CC opcja Plik > Zapisz dla Internetu została przeniesiona. Jest teraz dostępna jako Plik > Eksportuj > Zapisz dla Internetu (starsza opcja) obok nowszych opcji eksportowania.

Informacje o nowych opcjach eksportowania można znaleźć w artykule Eksportowanie obszarów kompozycji, warstw i innych elementów.

Zapisywanie pliku

Polecenie Zapisz pozwala zapisać zmiany w bieżącym pliku. Za pomocą polecenia Zapisz jako można zapisać zmiany w innym pliku.

Zapisywanie zmian w bieżącym pliku

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz.

  Plik pozostaje w bieżącym formacie.

Zapisywanie pliku pod inną nazwą, w innym miejscu lub w innym formacie

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako.

  Uwaga:

  Wtyczka Adobe Camera Raw pozwala zapisać pliki uzyskiwane z aparatów cyfrowych w innych formatach niż Camera Raw, np. Digital Negative (DNG).

 2. Z menu Format wybierz format pliku.

  Uwaga:

  Jeżeli w programie Photoshop zostanie wybrany format nie obsługujący wszystkich funkcji dokumentu, u dołu okna dialogowego pojawi się ostrzeżenie. W takim przypadku zaleca się zapisanie kopii danego pliku w formacie programu Photoshop lub w innym formacie, który obsługuje wszystkie dane obrazu.

 3. Określ nazwę i położenie pliku.
 4. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz opcje zapisywania.
 5. Kliknij Save (Zapisz).

  Podczas zapisywania obrazu w niektórych formatach jest wyświetlane okno dialogowe umożliwiające wybranie opcji.

  Uwaga:

  Aby skopiować obraz bez zapisywania go na twardym dysku można posłużyć się poleceniem Powiel. Aby zachować w pamięci tymczasową wersję obrazu, należy utworzyć migawkę za pomocą panelu Historia.

Opcje zapisywania plików

W oknie dialogowym Zapisz jako można ustawić szereg opcji zapisywania pliku. To, czy dana opcja jest dostępna, zależy od rodzaju zapisywanego obrazu oraz wybranego formatu pliku.

Jako kopię

Program zapisuje kopię pliku, pozostawiając bieżący plik otwarty na pulpicie.

Kanały alfa

Razem z obrazem są zapisywane informacje o kanałach alfa. Wyłączenie tej opcji powoduje, że w zapisywanym obrazie nie są uwzględniane dane kanałów alfa.

Warstwy

Program zachowuje wszystkie warstwy obrazu. Jeżeli opcja ta jest wyłączona lub niedostępna, wszystkie widoczne warstwy są spłaszczane lub scalane (w zależności od wybranego formatu).

Uwagi

Pozwala zapisać uwagi z obrazem.

Kolory dodatkowe

Wraz z obrazem są zapisywane informacje o kanałach dodatkowych. Wyłączenie tej opcji powoduje usunięcie kanałów dodatkowych z zapisanego obrazu.

Używanie opcji Ustawienia próby, Profil ICC (Windows) i Osadź profil kolorów (Mac OS)

Tworzy dokument z zarządzanymi kolorami.

Uwaga:

Opisane poniżej opcje podglądu i rozszerzeń plików są dostępne tylko wtedy, gdy w sekcji Obsługa plików okna dialogowego Preferencje jest wybrana opcja Pytaj przy zapisie dla pozycji Podglądy oraz Dołącz rozszerzenie pliku (Mac OS).

Miniaturka (Windows)

Powoduje zapisanie danych miniaturki pliku.

Rozszerzenie małymi literami (Windows)

Rozszerzenie pliku jest zapisywane małymi literami.

Opcja Podglądy (Mac OS)

Powoduje zapisanie danych miniaturki pliku. Te miniaturki są wyświetlane w oknie dialogowym Otwórz.

Opcje Rozszerzenie pliku (Mac OS)

Opcje dotyczą formatu rozszerzeń plików. Opcja Dołącz powoduje dołączanie rozszerzenia formatu do nazwy pliku, a opcja Małe litery powoduje, że rozszerzenie jest zapisywane małymi literami.

Ustawianie preferencji zapisywania plików

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Obsługa plików.

  • (Mac OS) Wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Obsługa plików.

 2. Ustaw następujące opcje:

  Podglądy obrazów

  Do wyboru są następujące opcje zapisywania podglądów obrazu: Nigdy nie zapisuj — pliki są zapisywane bez podglądów, Zawsze zapisuj — pliki są zapisywane z wybranymi podglądami, Pytaj przy zapisie — decyzje o przydzieleniu podglądu są podejmowane oddzielnie dla poszczególnych plików. W systemie Mac OS można zaznaczyć jeden lub więcej typów podglądów. (Zobacz Opcje podglądów w systemie Mac OS).

  Rozszerzenie pliku (Windows)

  Wybierz opcję dotyczącą trzyznakowego rozszerzenia wskazującego format pliku: Duże litery, aby dołączać rozszerzenia plików pisane wielkimi literami, Małe litery, aby dołączać rozszerzenia plików pisane małymi literami.

  Dołącz rozszerzenie pliku (Mac OS)

  Rozszerzenia są niezbędne w przypadku plików, które mają być używane później lub które zostaną przeniesione do systemu Windows. Wybierz opcję dołączania rozszerzeń do nazw plików: Nigdy, aby zapisywać pliki bez rozszerzeń; Zawsze, aby dołączać rozszerzenia do nazw plików; Pytaj przy zapisie, aby rozszerzenia był dołączane do plików zależnie od wyboru użytkownika. Wybranie opcji Małe litery powoduje dołączanie rozszerzeń pisanych małymi literami.

  Zapisuj pod inną nazwą w oryginalnym folderze

  Podczas zapisywania obrazy domyślnie są umieszczane w folderze, z którego pochodzą. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby zamiast domyślnego użyty został folder, w którym obraz został ostatnio zapisany.

  Zapisuj w tle

  Funkcja zapisywania w tle pozwala kontynuować pracę w programie Photoshop po wybraniu polecenia Zapisz. Dzięki niej nie trzeba czekać, aż program Photoshop ukończy zapisywanie pliku.

  Automatycznie zapisuj informacje odzyskiwania

  Program Photoshop automatycznie przechowuje informacje potrzebne do odzyskania danych po awarii. Dzieje się to w odstępach czasu określonych przez użytkownika. W przypadku awarii program Photoshop odzyskuje efekty pracy po ponownym uruchomieniu.

Opcje podglądów w systemie Mac OS

W systemie Mac OS można wybrać jeden lub więcej z następujących typów podglądów. Aby przyspieszyć proces zapisywania i zminimalizować rozmiar pliku, należy wybrać tylko te podglądy, które będą potrzebne.

Ikona

Podgląd ma postać ikony pliku na pulpicie.

Pełny rozmiar

Jest zapisywana wersja obrazu w rozdzielczości 72 ppi, przeznaczona do użytku w aplikacjach, które mogą otwierać tylko obrazy o niskiej rozdzielczości. W przypadku plików innych niż EPS jest to podgląd PICT.

Miniaturka Macintosh

Te miniaturki są wyświetlane w oknie dialogowym otwierania.

Miniaturka Windows

Jest zapisywany podgląd możliwy do wyświetlania w systemie Windows.

Zapisywanie dużych dokumentów

Program Photoshop obsługuje dokumenty o maksymalnej długości lub szerokości 300000 pikseli i udostępnia trzy formaty plików do zapisywania obrazów o długości lub szerokości przekraczającej 30000 pikseli. Należy pamiętać, że inne aplikacje, w tym również starsze wersje programu Photoshop, w większości obsługują tylko pliki o maksymalnej wielkości 2 GB i obrazy o długości lub szerokości do 30000 pikseli.

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz jeden z następujących formatów plików:

  Format dużych dokumentów (PSB)

  Obsługuje dokumenty o dowolnym rozmiarze pliku. W plikach PSB są zachowywane wszystkie informacje charakterystyczne dla funkcjonalności programu Photoshop (jeśli jednak szerokość lub wysokość dokumentu przekracza 30 000 pikseli, niektóre filtry zaimplementowane jako wtyczki są niedostępne). Obecnie pliki PSB obsługuje tylko program Photoshop CS i jego nowsze wersje.

  Photoshop Raw

  Obsługuje dokumenty o dowolnych wymiarach w pikselach i o dowolnej wielkości w bajtach, lecz nie obsługuje warstw. Duże dokumenty zapisywane w formacie Photoshop Raw są spłaszczane.

  TIFF

  Obsługuje pliki o maksymalnym rozmiarze 4 GB. Dokumentów o rozmiarze większym niż 4 GB nie można zapisać w formacie TIFF.

Eksportowanie warstw do plików

W programie Photoshop warstwy mogą być eksportowane i zapisywane jako osobne pliki o wielu różnych formatach, takich jak PSD, BMP, JPEG, PDF, Targa i TIFF. Nazwy plików warstw są generowane automatycznie podczas ich zapisywania. Opcje sterujące generowaniem nazw plików można modyfikować.

 1. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj > Eksportuj warstwy do plików.

 2. Przejdź do obszaru Miejsce docelowe okna dialogowego Eksportuj warstwy do plików, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz miejsce docelowe dla eksportowanych plików. Wygenerowane pliki są domyślnie zapisywane w tym samym folderze co plik źródłowy.
 3. W polu tekstowym Prefiks nazwy pliku wprowadź wspólną nazwę dla plików.
 4. Aby wyeksportować tylko te warstwy, dla których włączono widoczność w panelu Warstwy, zaznacz opcję Tylko widoczne warstwy. Tej opcji należy użyć, jeśli mają być eksportowane tylko niektóre warstwy. Wyłącz widoczność dla warstw, które nie mają być eksportowane.
 5. Z menu Typ pliku wybierz format pliku. Ustaw niezbędne opcje.
 6. Jeśli w eksportowanym pliku ma zostać osadzony profil przestrzeni roboczej, zaznacz opcję Dołącz profil ICC. Ma to duże znaczenie, gdy jest używana funkcja zarządzania kolorami.
 7. Kliknij przycisk Uruchom.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online