Opcje pędzli z teksturami

Pędzel z teksturą to taki pędzel, którego pociągnięcia wypełnia pewien wzorek.

Pociągnięcia pędzlem z teksturami i bez w programie Photoshop
Pociągnięcia pędzlem bez tekstury (po lewej) i z teksturą (po prawej)

Kliknij przykład wzorku i wybierz wzorek z panelu podręcznego. Ustaw wybrane spośród następujących opcji:

Odwróć

Punkty tekstury są odwracane na podstawie odcieni wzorku. Gdy opcja ta jest zaznaczona, najjaśniejsze obszary wzorku są zamalowywane w najmniejszym stopniu, a najciemniejsze obszary wzorku — w największym. Gdy opcja nie jest zaznaczona, sytuacja wygląda odwrotnie, tj. obszary najjaśniejsze są zamalowywane w największym stopniu, a najciemniejsze — w najmniejszym.

Skalowanie

Określa skalę wzorku. Skalę, która stanowi procent wielkości wzorku, należy wpisać ręcznie lub określić za pomocą suwaka.

Tekstura na końcach

Stosuje zaznaczoną teksturę oddzielnie do każdego znaku pędzla w pociągnięciu zamiast do całego pociągnięcia (ślad pędzla składa się z wielu znaków stosowanych w sposób ciągły podczas pociągnięcia pędzlem). Opcja musi być zaznaczona przed uruchomieniem opcji rozbieżności głębi.

Tryb

Określa tryb mieszania śladów pędzla ze wzorkiem. (Zobacz Tryby mieszania).

Głębia

Określa głębokość farby (koloru) w teksturze. Odpowiednią wartość należy wpisać ręcznie lub określić za pomocą suwaka. Przy głębi 100% niskie punkty tekstury nie są w ogóle malowane. Przy głębi zerowej wszystkie punkty tekstury są malowane w takim samym stopniu, a zatem wzorek jest ukrywany.

Minimalna głębia

Określa minimalną głębokość farby (koloru) — gdy opcja Kontrola głębi jest ustawiona jako Zanik, Nacisk pióra, Pochylenie pióra lub Pokrętło pisaka oraz jest zaznaczona opcja Tekstura na końcach.

Wahanie głębi i Sterowanie

Określa zakres i stopień zmienności głębi w przypadku zaznaczenia opcji Tekstura na końcach. Pozwala wpisać wartość określającą maksymalny procent wahania. Zasady zmiany głębi śladów pędzla są określane opcjami menu Sterowanie:

Wyłączone

Oznacza całkowity brak kontroli nad zmiennością głębi.

Zanik

Głębia zmienia się stopniowo, od wartości Wahanie głębi do wartości Głębia minimalna w określonej liczbie kroków.

Nacisk pióra, Pochylenie pióra, Pokrętło pisaka, Obrót

Głębia zmienia się w zależności od nacisku pióra, pochylenia pióra, położenia pokrętła pióra lub obrotu pióra.

Kopiowanie tekstur między narzędziami

Po określeniu tekstury dla bieżącego narzędzia wzorek i skalę tekstury można skopiować do wszystkich narzędzi obsługujących tekstury. Na przykład wzorek i skalę tekstury obowiązujące aktualnie dla narzędzia Pędzel można przypisać w ten sposób narzędziu Ołówek, Stempel, Stempel ze wzorkiem, Pędzel historii, Artystyczny pędzel historii, Gumka, Rozjaśnianie, Ściemnianie i Gąbka.

  1. Wybierz polecenie Kopiuj teksturę lub Inne narzędzia z menu panelu Pędzel.

Pędzel podwójny

Podwójne pędzle są to pędzle o dwóch końcówkach. Druga tekstura pędzla jest stosowana w obrębie pociągnięcia pędzla podstawowego. Malowanie dotyczy tylko obszarów, w których oba pociągnięcia pędzla przecinają się. Ustaw opcje dla końcówki podstawowej w sekcji Kształt końcówki pędzla w panelu Pędzel. Wybierz drugą końcówkę pędzla w sekcji Podwójny pędzel panelu Pędzel i ustaw dowolne z następujących opcji.

Główne, pomocnicze i podwójne pociągnięcia pędzli w programie Photoshop
A. Podstawowe pociągnięcie końcówki pędzla (twarde i okrągłe, 55). B. Pomocnicze pociągnięcie końcówki pędzla (trawa). C. Podwójne pociągnięcie pędzla (obie końcówki). 

Tryb

Pozwala określić tryb mieszania śladów obydwu końcówek pędzla. (Zobacz Tryby mieszania).

Średnica

Pozwala kontrolować rozmiar podwójnej końcówki. Wpisz wybraną liczbę pikseli, ustaw suwak lub kliknij opcję Użyj rozmiaru próbki, aby zastosować oryginalną wielkość końcówki. (Opcja Użyj rozmiaru próbki jest dostępna tylko wtedy, gdy końcówkę pędzla utworzono poprzez próbkowanie pikseli obrazu).

Odstępy

Pozwala kontrolować odległość między śladami podwójnego pędzla. Aby zmienić odstępy, wpisz liczbę lub użyj suwaka w celu wprowadzenia wartości procentowej średnicy końcówki.

Rozproszenie

Określa rozmieszczenie śladów podwójnego pędzla w pociągnięciach. Gdy jest zaznaczona opcja Obie osie, ślady są rozmieszczane promieniście. W przeciwnym razie ślady są rozmieszczane prostopadle do ścieżki pociągnięcia. Maksymalny procent rozproszenia należy wpisać ręcznie lub określić za pomocą suwaka.

Liczba

Określa liczbę śladów podwójnego pędzla w kolejnych interwałach. Odpowiednią wartość należy wpisać ręcznie lub określić za pomocą suwaka.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online