Mieszanie kanałów kolorów

Stosując dopasowanie Mieszanie kanałów, można tworzyć wysokiej jakości obrazy w skali szarości, w odcieniach sepii oraz obrazy o innych tintach. Pozwala ono także dopasowywać kolory obrazów. W celu utworzenia obrazu o wysokiej jakości w skali szarości należy wybrać w oknie dopasowania Mieszanie kanałów wartości procentowe dla poszczególnych kanałów kolorów. Aby przekonwertować obraz kolorowy na obraz w skali szarości i dodać do niego tinty, należy użyć polecenia Czarno-białe (zobacz Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe).

Dopasowanie Mieszanie kanałów modyfikuje docelowy (wyjściowy) kanał koloru na podstawie kombinacji istniejących (źródłowych) kanałów koloru obrazu. Kanały koloru to obrazy w skali szarości, które reprezentują wartości tonalne składowych koloru obrazu (RGB lub CMYK). Działanie dopasowania Mieszanie kanałów polega na dodawaniu lub odejmowaniu poziomów szarości w konkretnym kanale. Kolory nie są dodawane do określonego składnika koloru ani od niego odejmowane, jak to się dzieje w przypadku dopasowania Kolor selektywny.

Ustawienia predefiniowane dopasowania Mieszanie kanałów są dostępne w menu Ustawienia predefiniowane w panelu Właściwości. Dla ustawień predefiniowanych dopasowania Mieszanie kanałów można tworzyć, zapisywać i wczytywać własne wartości.

Mieszanie kanałów kolorów

 1. Wybierz kanał koloru kompozytowego na panelu Kanały.
 2. Aby użyć dopasowania Mieszanie kanałów, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Mieszanie kanałów w panelu Dopasowania.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Mieszanie kanałów. W oknie dialogowym Nowa warstwa kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Można też wybrać polecenie Obraz > Dopasowania > Mieszanie kanałów. Używanie tej metody powoduje stosowanie dopasowań bezpośrednio do warstwy obrazu i usuwanie informacji z obrazu.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z menu Kanał wyjściowy w panelu Właściwości wybierz kanał, w którym zostaną zmieszane istniejące kanały.

  • Wybierz ustawienie predefiniowane Mieszanie kanałów z menu Ustawienia predefiniowane w panelu Właściwości.

  Wybór kanału źródłowego powoduje ustawienie suwaka tego kanału na 100%, a suwaków pozostałych kanałów — na 0%. Na przykład, wybór kanału źródłowego Czerwony spowoduje ustawienie suwaków w sekcji Kanały źródłowe odpowiednio na 100% dla czerwieni oraz 0% dla zieleni i niebieskiego (w przypadku obrazu RGB).

 4. Aby zmniejszyć udział danego kanału w kanale wyjściowym, przeciągnij suwak kanału źródłowego w lewo. Aby zwiększyć udział danego kanału w kanale wyjściowym, przeciągnij suwak kanału źródłowego w prawo lub wprowadź w polu wartość z zakresu od –200% do +200%. Ujemne wartości powodują inwersję kanału źródłowego przed dodaniem go do kanału wyjściowego.

  Całkowitą wartość kanałów źródłowych program Photoshop wyświetla w polu Suma. Jeśli suma wartości kanałów wynosi więcej niż 100%, program Photoshop wyświetla obok sumy ikonę ostrzegawczą.

 5. Przeciągnij suwak lub wprowadź wartość opcji Stały.

  Opcja ta odpowiada za poziom szarości kanału wyjściowego. Wartości ujemne powodują dodanie większej ilości czerni, a wartości dodatnie — dodanie większej ilości bieli. Wartość –200% daje czarny kanał wyjściowy, a wartość +200% daje biały kanał wyjściowy.

  Ustawienia dostępne w oknie dialogowym Mieszanie kanałów można zapisać i stosować do innych obrazów. Zobacz Zapisywanie ustawień dopasowania i Ponowne stosowanie ustawień dopasowania.

Tworzenie obrazów monochromatycznych z obrazów RGB lub CMYK

W obrazach monochromatycznych kanały kolorów są wyświetlane jako wartości szarości. Dopasowując wartości procentowe poszczególnych kanałów źródłowych można precyzyjnie wpływać na wygląd całego obrazu w skali szarości.

 1. Wybierz kanał koloru kompozytowego na panelu Kanały.
 2. Zastosuj dopasowanie Mieszanie kanałów.
 3. W panelu Właściwości wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Monochromatyczne.

  • Z menu Mieszanie kanałów wybierz jedno z ustawień predefiniowanych:

   Czarno-biały w podczerwieni (RGB)

   Czerwony=‑70%, Zielony=200%, Niebieski=‑30%

   Czarno-biały z niebieskim filtrem (RGB)

   Czerwony=0%, Zielony=0%, Niebieski=100%

   Czarno-biały z zielonym filtrem (RGB)

   Czerwony=0%, Zielony=100%, Niebieski=0%

   Czarno-biały z pomarańczowym filtrem (RGB)

   Czerwony=50%, Zielony=50%, Niebieski=0%

   Czarno-biały z czerwonym filtrem (RGB)

   Czerwony=100%, Zielony=0%, Niebieski=0%

   Czarno-biały z żółtym filtrem (RGB)

   Czerwony=34%, Zielony=66%, Niebieski=0%

 4. Za pomocą suwaków z sekcji Kanały źródłowe określ poziom szczegółów i kontrastu obrazów, które mają zostać przekonwertowane na skalę szarości.

  Przed dopasowaniem wartości procentowych kanałów źródłowych sprawdź, w jaki sposób każdy z tych kanałów wpływa na wygląd obrazu monochromatycznego. Warto na przykład obejrzeć obraz z kanałem czerwonym ustawionym na +100%, a kanałem zielonym i niebieskim na 0%. Następnie można obejrzeć obraz z kanałem zielonym ustawionym na +100%, a dwoma pozostałymi kanałami ustawionymi na 0%. Na koniec można obejrzeć obraz z kanałem niebieskim ustawionym na +100%, a pozostałymi dwoma kanałami ustawionymi na 0%.

  Uwaga:

  Wartość Suma odzwierciedla sumę wartości procentowych kanałów źródłowych. Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy suma wartości kanałów źródłowych wynosi 100%. Jeśli suma wartości przekracza 100%, obok sumy pojawia się ikona ostrzeżenia, która sygnalizuje, że przetworzony obraz będzie jaśniejszy od oryginału, co może doprowadzić do utraty szczegółów w obszarach podświetleń.

 5. (Opcjonalnie) Przeciągnij suwak lub wprowadź wartość opcji Stały.

  Opcja ta odpowiada za poziom szarości kanału wyjściowego. Wartości ujemne powodują dodanie większej ilości czerni, a wartości dodatnie — dodanie większej ilości bieli. Wartość –200% daje czarny kanał wyjściowy, a wartość +200% daje biały kanał wyjściowy.

Nadawanie konkretnym elementom obrazu wyglądu charakterystycznego dla ręcznego tintowania

 1. Wybierz kanał koloru kompozytowego na panelu Kanały.
 2. Zastosuj dopasowanie Mieszanie kanałów.
 3. W panelu Właściwości zaznacz i wyczyścić pole Monochromatyczne.

 4. Wybierz opcję Kanał wyjściowy i odpowiednio przesuń suwaki kanału źródłowego. (W razie potrzeby powtórz ten krok dla każdego kanału wyjściowego).
Obraz kwiatu przy różnych ustawieniach w programie Photoshop
A. Pierwotny obraz kolorowy B. Zaznaczenie opcji Monochromatyczne powoduje utworzenie obrazu w skali szarości. C. Usunięcie zaznaczenia opcji Monochromatyczne i zmieszanie kanałów wywołuje efekt tintowania elementów obrazu w skali szarości. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online