Powielanie kanałów

Kanały można powielać i wykorzystywać na obrazie bieżącym lub innym.

Za pomocą funkcji Powiel kanał można na przykład utworzyć maskę kanału lub wykonać kopię zapasową kanału przed jego edycją.

Powielanie kanału

Aby kanały alfa mogły być powielane pomiędzy obrazami, ich wymiary w pikselach muszą być jednakowe. Kanał obrazu w trybie bitmapy, nie może być powielony.

 1. W panelu Kanały zaznacz kanał przeznaczony do powielenia.
 2. Wybierz polecenie Powiel kanał z menu panelu Kanały.
 3. Wpisz nazwę powielanego kanału.
 4. W obszarze Dokument wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz obraz docelowy. Dostępne są wyłącznie otwarte obrazy o takich samych wymiarach (w pikselach) jak obraz bieżący. Aby powielić kanał w obrębie tego samego pliku, zaznacz nazwę bieżącego dokumentu.

  • Wybierz polecenie Nowy, aby skopiować kanał do nowego obrazu, tworząc wielokanałowy obraz zawierający jeden kanał. Wpisz nazwę nowego obrazu.

 5. Aby odwrócić obszary zaznaczone i zamaskowane w powielonym kanale, wybierz opcję Odwrotność.

Powielanie kanału na obrazie

 1. W panelu Kanały zaznacz kanał przeznaczony do powielenia.
 2. Przeciągnij kanał na przycisk Utwórz nowy kanał w dolnej części panelu.

Powielanie kanału na innym obrazie

 1. W panelu Kanały zaznacz kanał przeznaczony do powielenia.
 2. Sprawdź, czy obraz docelowy jest otwarty.

  Uwaga:

  Obraz docelowy nie musi mieć takich samych wymiarów jak powielany kanał.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij kanał z panelu Kanały do okna obrazu docelowego. Powielony kanał pojawi się u dołu panelu Kanały.

  • Wybierz polecenie Zaznacz > Wszystko, a następnie polecenie Edycja > Kopiuj. Zaznacz kanał na obrazie docelowym i wybierz polecenie Edycja > Wklej. Kanał wklejony zastąpi wówczas kanał dotychczasowy.

Dzielenie kanałów na osobne obrazy

Dzielenie kanałów jest możliwe tylko w przypadku obrazów spłaszczonych. Jest ono przeznaczone do zapisywanie informacji o kanałach w formacie pliku, który nie obsługuje kanałów.

 1. Aby rozdzielić kanały na oddzielne obrazy, wybierz polecenie Rozdziel kanały z menu panelu Kanały.

  Oryginalny plik zostaje wtedy zamknięty, a pojedyncze kanały pojawiają się jako osobne okna obrazów w skali szarości. Na paskach tytułu nowych okien jest wyświetlana nazwa złożona z pierwotnej nazwy pliku i nazwy odpowiedniego kanału. Nowe obrazy zapisuje się i edytuje osobno.

Scalanie kanałów

Różne obrazy w skali szarości można łączyć jako kanały w jeden obraz. Scalane obrazy muszą być w trybie skali szarości, mieć takie same wymiary (w pikselach), być spłaszczone (bez warstw) i otwarte. Liczba aktualnie otwartych obrazów w Skali szarości decyduje o dostępnych trybach kolorów. Jeśli na przykład są otwarte trzy obrazy, można połączyć je w jeden obraz RGB. Cztery otwarte obrazy można połączyć w obraz CMYK.

Uwaga:

W przypadku plików DCS, które przypadkowo utraciły swoje łącza (i nie mogą być otwarte, umieszczone ani wydrukowane), należy otworzyć pliki kanałów i scalić je w obraz CMYK. Następnie należy zapisać plik ponownie w formacie DCS EPS.

 1. Otwórz obrazy w skali szarości zawierające kanały do scalenia i uaktywnij jeden z obrazów.

  Aby opcja Scal kanały była dostępna, należy otworzyć więcej niż jeden obraz.

 2. Wybierz polecenie Scal kanały z menu panelu Kanały.
 3. Zaznacz tryb koloru, który ma być utworzony. Liczba kanałów odpowiednia dla danego trybu jest wyświetlana w polu tekstowym Kanał.
 4. Jeśli zachodzi taka potrzeba, wpisać wartość liczbową w polu Kanały.

  W przypadku gdy wpisana liczba nie jest zgodna z wybranym trybem, zostanie automatycznie wybrany tryb Wielokanałowy. Spowoduje to utworzenie wielokanałowego obrazka z dwoma lub więcej kanałami.

 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Należy sprawdzić, czy dla każdego kanału otwarty jest odpowiedni obraz. Aby zmienić typ obrazu, należy kliknąć opcję Tryb. Spowoduje to powrót do okna dialogowego Scal kanały.
 7. Jeśli kanały są scalane w obraz wielokanałowy, trzeba kliknąć przycisk Dalej i zaznaczyć pozostałe kanały.

  Uwaga:

  Wszystkie kanały obrazka wielokanałowego są kanałami alfa lub dodatkowymi.

 8. Po zakończeniu wybierania kanałów kliknij przycisk OK.

  Wybrane kanały są scalane w nowy obraz określonego typu, a oryginalne obrazy zostają zamknięte bez wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Nowy obraz pojawia się w oknie bez nazwy.

  Uwaga:

  Nie można rozdzielić i ponownie połączyć (scalić) obrazu z kanałami kolorów dodatkowych. Kanał koloru dodatkowego jest bowiem dodawany jako kanał alfa.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online