Konwertowanie ścieżek na krawędzie zaznaczenia

Ścieżki definiują gładkie kontury, które można przekonwertować na precyzyjne krawędzie zaznaczenia. Krawędzie zaznaczenia można również przekonwertować na ścieżki, dopracowując je narzędziem Zaznaczanie bezpośrednie .

Na krawędź zaznaczenia może zostać przekształcona dowolna ścieżka zamknięta. Ścieżkę zamkniętą można dodawać do bieżącego zaznaczenia, odejmować od niego, a także łączyć z nim.

Konwersja ścieżki na krawędź zaznaczenia przy użyciu bieżących ustawień

 1. Zaznacz ścieżkę w panelu Ścieżki.
 2. Aby przekonwertować ścieżkę, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Wczytaj ścieżkę jako zaznaczenie  w dolnej części panelu Ścieżki.

  • Kliknij miniaturkę ścieżki w panelu Ścieżki z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Konwertowanie ścieżki na krawędź zaznaczenia i określanie ustawień

 1. Zaznacz ścieżkę w panelu Ścieżki.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • U dołu panelu Ścieżki kliknij przycisk Wczytaj ścieżkę jako zaznaczenie  z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Przytrzymując wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), przeciągnij ścieżkę na przycisk Wczytaj ścieżkę jako zaznaczenie.

  • Z menu panelu Ścieżki wybierz polecenie Utwórz zaznaczenie.

 3. W oknie dialogowym Utwórz zaznaczenie wybierz jedną z opcji renderingu:

  Promień wtapiania

  Opcja określa, jak daleko na zewnątrz i wewnątrz krawędzi zaznaczenia ma się rozciągać strefa wtapiania. Wpisz wartość w pikselach.

  Wygładzanie

  Opcja pozwala utworzyć łagodniejsze przejście między pikselami w zaznaczeniu i sąsiednimi pikselami. Promień wtapiania ustaw na 0.

  Więcej informacji o tych opcjach można znaleźć w artykule Wygładzanie krawędzi zaznaczeń.

 4. Wybierz jedną z następujących opcji operacyjnych:

  Nowe zaznaczenie

  Zaznaczenie obejmuje tylko obszar zdefiniowany przez ścieżkę.

  Dodaj do zaznaczenia

  Obszar zdefiniowany przez ścieżkę jest dodawany do bieżącego zaznaczenia.

  Odejmij od zaznaczenia

  Obszar zdefiniowany przez ścieżkę jest usuwany z bieżącego zaznaczenia.

  Przecięcie z zaznaczeniem

  Zaznaczenie obejmuje tylko część wspólną obszaru już zaznaczonego i ograniczonego przez ścieżkę. Jeśli zaznaczenie nie pokrywa się ze ścieżką, nic nie zostaje zaznaczone.

 5. Kliknij przycisk OK.

Konwertuj zaznaczenie na ścieżkę

Każde zaznaczenie utworzone za pomocą narzędzia do zaznaczania można przekonwertować na ścieżkę. Polecenie Utwórz ścieżkę roboczą eliminuje wtapianie zastosowane do zaznaczenia. Może też zmienić kształt zaznaczenia — zależy to od stopnia złożoności ścieżki oraz tolerancji ustawionej w oknie dialogowym Utwórz ścieżkę roboczą.

 1. Utwórz zaznaczenie i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby użyć bieżącego ustawienia tolerancji, nie otwierając okna dialogowego Utwórz ścieżkę roboczą, kliknij przycisk Utwórz ścieżkę roboczą u dołu panelu Ścieżki.

  • Przytrzymując wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), kliknij przycisk Utwórz ścieżkę w dolnej części panelu Ścieżki.

  • Wybierz polecenie Utwórz ścieżkę roboczą z menu panelu Ścieżki.

 2. Podaj wartość w polu Tolerancja lub użyj domyślnej wartości z okna Utwórz ścieżkę roboczą.

  Tolerancja może przyjmować wartości z zakresu od 0,5 do 10 pikseli i określa „wrażliwość” polecenia Utwórz ścieżkę roboczą na drobne zmiany kształtu zaznaczenia. Im wyższa jest wartość tolerancji, tym mniej punktów kontrolnych ma powstająca ścieżka i tym jest gładsza. Jeśli ścieżka jest używana jako ścieżka odcinania i nie można poprawnie wydrukować obrazu, należy zwiększyć wartość tolerancji. Zobacz Drukowanie ścieżek przycinających obrazów.

 3. Kliknij przycisk OK. Ścieżka pojawi się w dolnej części panelu Ścieżki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online