Program Photoshop pozwala używać wielu efektów, takich jak cienie, blaski i fazy, w celu bezpiecznego modyfikowania wyglądu zawartości warstwy. Efekty warstwy są łączone z jej zawartością. Znaczy to, że gdy użytkownik przenosi lub edytuje elementy warstwy, dla elementów tych po modyfikacji zostają zachowane te same efekty. Przykładowo, jeżeli do warstwy tekstowej zastosuje się efekt cienia, a następnie doda nowy tekst, cień ten jest automatycznie stosowany również do niego.

Styl warstwy jest to dany efekt lub zespół efektów zastosowany do warstwy lub grupy. Można skorzystać z jednego z gotowych stylów dostępnych w programie Photoshop lub utworzyć własny styl za pomocą okna dialogowego Styl warstwy. Ikona efektów warstwy jest wyświetlana z prawej strony nazwy warstwy w panelu Warstwy. Istnieje możliwość rozwinięcia stylu na panelu Warstwy w celu wyświetlenia lub edytowania efektów składowych stylu.

W jednym stylu warstwy można zastosować wiele efektów. Warstwa stylu może zawierać więcej niż jedno wystąpienie niektórych efektów.

Panel Warstwy w programie Photoshop
Panel Warstwy z widoczną warstwą, do której zastosowano wiele efektów

A. Ikona Efekty warstwy B. Kliknij, aby rozwinąć i pokazać efekty warstwy C. Efekty warstwy 

Gdy zapiszesz styl niestandardowy, staje się on stylem gotowym. Style domyślne są wyświetlane na panelu Style. Można je stosować do warstwy lub grupy warstw za pomocą pojedynczego kliknięcia.

Nadawanie gotowych stylów

Style domyślne można stosować, korzystając z panelu Style. Style warstw programu Photoshop są pogrupowane w osobne biblioteki w zależności od ich funkcji. Jedna biblioteka zawiera na przykład style przeznaczone do tworzenia przycisków internetowych, a inna — style pozwalające dodawać efekty do tekstu. Aby uzyskać dostęp do wymienionych stylów, należy wczytać odpowiednią bibliotekę. Więcej informacji o wczytywaniu i zapisywaniu stylów można uzyskać w sekcji Tworzenie stylów domyślnych i zarządzanie nimi.

Uwaga:

Stylów warstw nie można stosować do tła, warstw zablokowanych ani grup.

Wyświetlanie panelu Style

 1. Wybierz polecenie Okno > Style.

Nadawanie warstwie gotowego stylu

Standardowo, zastosowanie gotowego stylu powoduje zastąpienie nim bieżącego stylu warstwy. Niemniej jednak możliwe jest też dodanie atrybutów nowego stylu do stylu bieżącego.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na panelu Style kliknij styl, aby zastosować go do zaznaczonych warstw.

  • Przeciągnij styl z panelu Style na warstwę w panelu Warstwy.

  • Przeciągnij styl z panelu Style do okna dokumentu i upuść go (zwalniając przycisk myszy) na zawartości warstwy, do której ma zostać zastosowany.

   Uwaga: Aby styl został jedynie dodany do istniejących już efektów na warstwie docelowej zamiast zastąpić je, podczas przeciągania lub klikania przytrzymaj klawisz Shift.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania, a następnie kliknij wyraz Style w oknie dialogowym Styl warstwy (jest to najwyżej położony element na liście w lewej części okna). Kliknij najpierw wybrany styl, a następnie przycisk OK.

  • Podczas pracy z narzędziem Kształt lub Pióro w trybie warstwy kształtu wybierz styl z panelu podręcznego na pasku opcji przed narysowaniem kształtu.

  Uwaga:

  Niektóre efekty zawierają ikonę +, która wskazuje, że można je zastosować więcej niż raz w stylu warstwy.

Stosowanie stylu z innej warstwy

 • Aby skopiować styl, przeciągnij go na panelu Warstwy z listy efektów jednej warstwy na drugą warstwę, przytrzymując wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).
 • W panelu Warstwy kliknij styl i przeciągnij go z listy efektów jednej warstwy na drugą.

Zmienianie sposobu wyświetlania stylów domyślnych

 1. Kliknij trójkąt na panelu Style, w oknie dialogowym Styl warstwy lub na panelu podręcznym Styl warstwy na pasku opcji.
 2. Z menu panelu wybierz opcję wyświetlania:
  • Tylko tekst aby wyświetlać style warstwy w postaci listy.

  • Małe miniaturki lub Duże miniaturki, aby style warstw były wyświetlane w postaci miniaturek.

  • Mała lista lub Duża lista, aby style warstw były wyświetlane w postaci listy nazw z dołączonymi miniaturkami.

Omówienie okna dialogowego Styl warstwy

Korzystając z okna dialogowego Styl warstwy, można edytować style zastosowane do warstwy i tworzyć nowe.

Okno dialogowe Styl warstwy w programie Photoshop
Okno dialogowe Styl warstwy. Kliknięcie pola wyboru powoduje zastosowanie ustawień bieżących bez wyświetlania opcji efektu. Aby wyświetlić te opcje kliknij nazwę efektu.

Style niestandardowe tworzy się, wybierając jeden lub więcej spośród następujących efektów:

 

  Cień

  Umożliwia dodanie cienia rzucanego przez zawartość na danej warstwie.

   

  Cień wewnętrzny

  Umożliwia dodanie cienia wewnątrz krawędzi zawartości warstwy. Efekt pozwala uzyskać wrażenie cofnięcia warstwy w głąb.

   

  Blask zewnętrzny i Blask wewnętrzny

  Pozwalają utworzyć poświatę wychodzącą z zewnętrznych lub wewnętrznych krawędzi zawartości warstwy.

   

  Faza i Płaskorzeźba

  Umożliwiają dodanie do warstwy dodatkowych światłocieni.

   

  Satyna

  Pozwala zastosować wewnętrzne cieniowanie o wyglądzie satyny.

   

  Kolor, Gradient i Nałożenie wzorku

  Umożliwia wypełnienie warstwy kolorem, gradientem lub wzorkiem.

   

  Obrys

  Pozwala obrysować obiekt na warstwie bieżącej przy pomocy koloru, gradientu lub wzorku. Efekt jest przeznaczony głównie dla kształtów o wyraźnych krawędziach (np. tekst).

 

 

Stosowanie i edytowanie własnego stylu warstwy

Uwaga:

Stylów warstw nie można stosować do tła, warstw zablokowanych oraz grup. Aby można było zastosować styl do warstwy tła, przekonwertuj ją najpierw na warstwę zwykłą.

 1. Zaznacz pojedynczą warstwę na panelu Warstwy.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie warstwę poza obszarem jej nazwy i miniaturką.

  • Kliknij ikonę Dodaj styl warstwy u dołu panelu Warstwy i wybierz efekt z listy.

  • Wybierz efekt z podmenu Warstwa > Styl warstwy.

  • Aby edytować istniejący styl, kliknij dwukrotnie efekt wyświetlany poniżej nazwy warstwy na panelu Warstwy. (Aby wyświetlić efekty zawarte w stylu, kliknij trójkąt obok ikony Dodaj styl warstwy ).

 3. Ustaw opcje efektu w oknie dialogowym Styl warstwy. Zobacz Opcje stylu warstw.
 4. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można dodać do stylu inne efekty. Aby dodać efekt bez zaznaczania go, kliknij pole wyboru po lewej stronie nazwy efektu w oknie dialogowym Styl warstwy.

  Uwaga:

  W programie Photoshop istnieje możliwość edytowania wielu efektów bez konieczności zamykania okna dialogowego Styl warstwy. Aby wyświetlić opcje efektu kliknij jego nazwę po lewej stronie okna dialogowego

Zmiana ustawień domyślnych stylu na niestandardowe wartości

 1. W oknie dialogowym Styl warstwy dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
 2. Kliknij opcję Ustaw jako domyślne.

  Przy kolejnym otwarciu okna dialogowego automatycznie zostaną zastosowane niestandardowe ustawienia domyślne zdefiniowane przez użytkownika. Jeśli po dostosowaniu ustawień konieczny jest powrót do niestandardowych ustawień domyślnych zdefiniowanych przez użytkownika, kliknij opcję Wyzeruj do ustawień domyślnych.

  Uwaga:

  Informacje o przywracaniu ustawień domyślnych programu Photoshop zawiera artykuł Przywracanie preferencji domyślnych.

Opcje stylów warstw

Wysokość

Ustala wysokość źródła światła dla efektu Faza i płaskorzeźba. Ustawienie wartości 0 oznacza poziom gruntu, natomiast wartość 90 powoduje usytuowanie źródła światła bezpośrednio ponad warstwą.

Kąt

Określa kąt padania światła właściwy danemu efektowi. W programie Photoshop dopasowanie kąta takich efektów jak Cień, Cień wewnętrzny i Satyna można osiągnąć poprzez przeciąganie w oknie dokumentu.

Wygładzanie

Odpowiada za mieszanie pikseli konturu lub konturu blasku. Ta opcja jest najbardziej użyteczna w przypadku małych cieni o złożonych konturach.

Tryb mieszania

Określa sposób mieszania stylu warstwy z warstwami położonymi niżej, które mogą zawierać warstwę aktywną, lub też nie. Przykładowo, cień wewnętrzny może się łączyć z warstwą aktywną, ponieważ efekt ten jest rysowany na wierzchu tej warstwy, a cień jest mieszany tylko z warstwami pod warstwą aktywną. W większości przypadków najlepsze wyniki daje domyślny tryb efektu. Zobacz Tryby mieszania.

Podlewka

Pozwala zmniejszyć krawędzie otoczki w Cieniu wewnętrznym i Blasku wewnętrznym przed zastosowaniem rozmycia.

Kolor

Określa kolor cienia, blasku lub światła. Kolor można wybrać klikając pole kolorów.

Kontur

W przypadku blasków w jednym kolorze pozwala na tworzenie okręgów przezroczystości. W przypadku blasków wypełnionych gradientem pozwala na tworzenie wariacji powtórek koloru gradientu i krycia. W przypadku fazy i płaskorzeźby pozwala na rzeźbienie wgłębień, grzbietów i wybrzuszeń zacienianych w procesie rzeźbienia. W przypadku cieni pozwala na określenie stopnia zaniku. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Modyfikacja efektów warstwy za pomocą konturów.

Odległość

Określa wielkość przesunięcia dla efektów cienia i satyny. W programie Photoshop stopień przesunięcia można określić metodą przeciągania.

Głębia

Określa głębokość fazy. Opcja ta wyznacza także głębię wzorku.

Użyj globalnego oświetlenia

Ustawienie to pozwala na zdefiniowanie jednego wzorcowego kąta padania światła, który może być później wykorzystany dla wszystkich efektów, w jakich występują cienie, jak np. Cień, Cień wewnętrzny oraz Faza i płaskorzeźba. W każdym z tych efektów przy zaznaczonej opcji Użyj globalnego oświetlenie, zdefiniowany kąt oświetlenia staje się kątem oświetlenia globalnego. Analogicznie, dowolny efekt, w którym zaznaczona zostanie opcja Użyj globalnego oświetlenia automatycznie przejmuje te same ustawienia kąta. Natomiast jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, wybrany kąt oświetlenia jest kątem "miejscowym" i odnosi się tylko do efektu, dla którego został utworzony. Kąt globalnego oświetlenia można również zdefiniować przy pomocy polecenia Styl warstwy > Globalne oświetlenie.

Błyszczący kontur

Pozwala uzyskać błyszczący, metaliczny wygląd obiektów. Opcja Błyszczący kontur jest stosowana po wycieniowaniu fazy lub płaskorzeźby.

Gradient

Określa gradient efektu warstwy. Aby wyświetlić Edytor gradientów, kliknij gradient. Aby wybrać gradient z panelu podręcznego, kliknij odwróconą strzałkę. W programie Photoshop okno Edytor gradientów umożliwia edytowanie gradientu lub utworzenie nowego. Użytkownik może edytować kolor lub krycie w panelu Nałożenie gradientu w taki sam sposób, jak w oknie Edytor gradientów. Dla niektórych efektów można określić dodatkowe opcje gradientów. Opcja Odwróć pozwala zmienić orientację gradientu, opcja Wyrównaj do warstwy pozwala wyznaczyć wypełnienie gradientowe na podstawie obwiedni warstwy, a opcja Skaluj pozwala przeskalować gradient. Środek gradientu można przesuwać: kliknij i przeciągnij go w oknie obrazu. Opcja Styl określa kształt gradientu.

Tryb Światło lub Cień

Określa tryb mieszania światła lub cienia dla fazy lub płaskorzeźby.

Wahanie

Pozwala zmienić stopień zastosowania koloru gradientu i krycia.

Warstwa odcina cień

Pozwala kontrolować widoczność cienia na warstwie półprzezroczystej.

Szum

Określa ilość losowych elementów znajdujących się w obrębie krycia cienia lub blasku. Wpisz wartość lub przesuń suwak.

Krycie

Pozwala określić krycie efektu warstwy. Wpisz wartość lub przesuń suwak.

Wzorek

Określa wzorek efektu warstwy. Kliknij panel podręczny i wybierz wzorek. Aby utworzyć nowy wzorek predefiniowany na podstawie bieżących ustawień, kliknij przycisk Nowy wzorek . Kliknięcie opcji Przyciągaj do punktu początkowego spowoduje umieszczenie punktu początkowego wzorku w punkcie początkowym dokumentu (jeśli jest zaznaczona opcja Połącz z warstwą) lub w lewym górnym rogu warstwy (jeśli opcja Połącz z warstwą nie jest zaznaczona). Zaznacz opcję Połącz z warstwą, jeśli w razie przesuwania warstwy wzorek ma być przesuwany wraz z nią. Wielkość wzorku określa się, przeciągając suwak Skala lub wpisując odpowiednią wartość. Położenie wzorku w wybranym miejscu warstwy ustala się za pomocą przeciągania. Do wyzerowania położenia służy natomiast przycisk Przyciągnij do punktu początkowego. Opcja wzorek nie jest dostępna, jeśli nie wczytano żadnych wzorków.

Położenie

Określa położenie efektu obrysu jako Na zewnątrz, Wewnątrz lub Do środka.

Zakres

Pozwala określić, jaka część blasku ma być stosowana do konturu.

Rozmiar

Określa promień i stopień rozmycia lub rozmiar cienia.

Zmiękcz

Pozwala rozmyć efekt cieniowania w celu usunięcia niepotrzebnych elementów.

Źródło

Określa źródło blasku wewnętrznego. Opcja Do środka pozwala zastosować blask wychodzący ze środka zawartości warstwy, a opcja Do krawędzi pozwala zastosować blask wychodzący z wewnętrznych krawędzi zawartości warstwy.

Zalewka

Powoduje rozszerzenie granic otoczki przed jej rozmyciem.

Styl

Określa styl fazy. Opcja Faza wewnętrzna powoduje utworzenie fazy na wewnętrznych krawędziach zawartości warstwy. Opcja Faza zewnętrzna powoduje utworzenie fazy na zewnętrznych krawędziach zawartości warstwy. Opcja Płaskorzeźba zapewnia efekt wyrycia zawartości warstwy w warstwach leżących poniżej. Opcja Żłobienie zapewnia efekt wyżłobienia konturów zawartości warstwy w warstwach leżących poniżej. Opcja Płaskorzeźba obrysu umożliwia ograniczenie efektu płaskorzeźby tylko do efektu obrysu zastosowanego do warstwy. (Efekt Płaskorzeźba obrysu nie jest widoczny, jeśli do warstwy nie został zastosowany obrys.)

Technika

Opcje Gładki, Dłuto twarde i Dłuto miękkie są dostępne dla efektów fazy i płaskorzeźby. Opcje Łagodnie i Precyzyjnie odnoszą się do efektów Blask wewnętrzny i Blask zewnętrzny.

Wygładzanie

W przypadku fazy i płaskorzeźby dostępna jest opcja Gładki, która powoduje delikatne rozmycie krawędzi otoczki; technika ta jest przydatna dla wszystkich typów otoczek o różnych krawędziach. Opcja nie pozwala zachować szczegółowych elementów (na dużych obrazach).

Dłuto twarde

Opcja Dłuto twarde zapewnia technikę mierzenia odległości i jest używana do otoczek o wyraźnych krawędziach kształtów wygładzonych, takich jak np. tekst. Opcja umożliwia zachowanie większej liczby szczegółów niż technika Gładki.

Dłuto miękkie

Opcja Dłuto miękkie zapewnia zmodyfikowaną technikę mierzenia odległości i chociaż jest mniej dokładna od opcji Dłuto twarde, jest bardziej przydatna dla obróbki różnego rodzaju otoczek. Opcja umożliwia zachowanie większej liczby szczegółów niż technika Gładki.

Łagodnie

Opcja Łagodnie pozwala tworzyć blaski za pomocą techniki opartej na rozmyciu i jest używana do wszystkich typów otoczek, o krawędziach zarówno wyraźnych jak i miękkich. Opcja nie pozwala zachować szczegółowych elementów na dużych obrazach.

Precyzyjna

Opcja Precyzyjnie zapewnia technikę mierzenia odległości dla utworzenia blasku i jest stosowana głównie do otoczek o wyraźnych krawędziach (utworzonych z wygładzonych kształtów, takich jak tekst). Opcja umożliwia zachowanie większej liczby szczegółów niż technika Łagodnie.

Tekstura

Pozwala zastosować teksturę. Opcja Skala umożliwia skalowanie rozmiaru tekstury. Jeśli w czasie przesuwania warstwy tekstura ma być przesuwana wraz z nią, zaznacz opcję Połącz z warstwą. Opcja Odwrotnie pozwala odwrócić teksturę. Opcja Głębia pozwala zmienić stopień i kierunek (góra/dół), w jakim jest stosowana tekstura. Opcja Przyciągaj do punktu początkowego powoduje umieszczenie punktu początkowego wzorku w punkcie początkowym dokumentu (jeśli jest zaznaczona opcja Połącz z warstwą) lub w lewym górnym rogu warstwy (jeśli opcja Połącz z warstwą nie jest zaznaczona). Aby umieścić teksturę w warstwie, przeciągnij ją w wybrane miejsce.

Modyfikowanie efektów warstw przy użyciu konturów

Tworząc niestandardowe style warstw, można zmieniać wygląd efektów za pomocą konturów. Dotyczy to efektów Cień, Cień wewnętrzny, Blask wewnętrzny, Blask zewnętrzny, Faza i Płaskorzeźba oraz Satyna. Na przykład, zastosowanie do efektu Cień konturu liniowego powoduje liniowe zmniejszanie krycia. Kontury niestandardowe zapewniają niepowtarzalne przejścia między cieniami.

Program umożliwia zaznaczanie, zerowanie, usuwanie i zmienianie podglądu konturów na panelu podręcznym Kontur oraz w Menedżerze ustawień predefiniowanych.

Okno dialogowe Styl warstwy dla efektu Cień w programie Photoshop
Okno dialogowe Styl warstwy dla efektu Cień

A. Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Edytor konturów. B. Kliknij, aby wyświetlić panel podręczny. 

Tworzenie konturów niestandardowych

 1. W oknie dialogowym Styl warstwy zaznacz efekt Cień, Cień wewnętrzny, Blask wewnętrzny, Blask zewnętrzny, Faza, Płaskorzeźba, Kontur lub Satyna.
 2. Kliknij miniaturkę konturu w oknie dialogowym Styl warstwy.
 3. Kliknij kontur, aby dodać punkty, a następnie przeciągnij, aby zmodyfikować kontur. Możesz także wprowadzić odpowiednie wartości w polach Wejście i Wyjście.
 4. Aby utworzyć ostry kąt zamiast łagodnej krzywej, zaznacz wybrany punkt i kliknij opcję Narożnik.
 5. Aby zapisać kontur w pliku, kliknij przycisk Zapisz i nazwij kontur.
 6. Aby zapisać kontur jako gotowy element, wybierz opcję Nowy.
 7. Kliknij przycisk OK. Nowe kontury są dodawane u dołu panelu podręcznego.

Wczytaj kontur

 1. Kliknij kontur w oknie dialogowym Styl warstwy, a następnie wybierz opcję Wczytaj w oknie dialogowym Edytor konturów. Przejdź do folderu, z którego ma być wczytana biblioteka konturów, i kliknij przycisk Otwórz.

Usuwanie konturu

 1. Kliknij odwróconą strzałkę obok aktualnie zaznaczonego konturu, aby wyświetlić panel podręczny. Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), a następnie kliknij kontur, który ma być usunięty.

Ustawianie kąta globalnego oświetlenia dla wszystkich warstw

Zastosowanie oświetlenia globalnego sprawia, że elementy obrazu wydają się oświetlone przez to samo źródło światła.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Globalne oświetlenie. W oknie dialogowym Globalne oświetlenie wpisz odpowiednią wartość lub przeciągnij promień kąta aby określić kąt i wysokość. Następnie kliknij OK.

  • W oknie Styl warstwy dla efektu Cień, Cień wewnętrzny lub Faza zaznacz opcję Użyj oświetlenia globalnego. W polu Kąt wpisz odpowiednią wartość lub ustaw ją za pomocą suwaka kąta. Następnie kliknij przycisk OK.

  Każdy efekt warstwy, w którym jest stosowany kąt oświetlenia globalnego, podlega temu oświetleniu.

Wyświetlanie lub ukrywanie stylów warstw

Jeśli do warstwy zastosowano styl, na panelu Warstwy po prawej stronie nazwy tej warstwy pojawi się ikona „fx” .

Ukrywanie lub wyświetlanie wszystkich stylów warstwy obrazu

 1. Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Ukryj wszystkie efekty lub Pokaż wszystkie efekty.

Rozwijanie lub zwijanie stylów warstw na panelu Warstwy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij trójkąt  znajdujący się obok ikony Dodaj styl warstwy , aby rozwinąć listę efektów zastosowanych do danej warstwy.

  • Kliknij odwrócony trójkąt, aby zwinąć listę efektów.

  • Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie style warstw, które zastosowano w ramach wybranej grupy, kliknij trójkąt lub odwrócony trójkąt, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Style warstw zastosowane do wszystkich warstw w grupie rozwijają się i zwijają razem.

Kopiowanie stylów warstwy

Metoda kopiowania i wklejania stylów pozwala w łatwy sposób stosować te same efekty do wielu warstw.

Kopiowanie stylów warstwy pomiędzy warstwami

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą styl, który ma zostać skopiowany.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Kopiuj styl warstwy.
 3. Zaznacz na panelu warstwę docelową i wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Wklej styl warstwy.

  Wklejony styl warstwy zastępuje dotychczasowy styl na warstwie docelowej.

Kopiowanie stylów warstwy pomiędzy warstwami metodą przeciągania

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby skopiować efekt warstwy, na panelu Warstwy przeciągnij wybrany efekt z jednej warstwy na inną, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Aby skopiować styl warstwy, przeciągnij pasek Efekty z jednej warstwy na inną na panelu Warstwy.

  • Przeciągnij co najmniej jeden efekt warstwy z panelu Warstwy na obraz, aby zastosować styl warstwy wynikowej do warstwy położonej najwyżej w panelu Warstwy i zawierającej piksele w punkcie upuszczenia przeciąganych elementów.

Skalowanie efektu warstwy

Styl warstwy może być dostosowany do docelowej rozdzielczości przy zachowaniu określonych parametrów. Polecenie Skaluj efekty umożliwia skalowanie efektów bez skalowania obiektu, do którego zastosowano styl warstwy.

 1. Zaznacz warstwę w panelu Warstwy.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Skaluj efekty.
 3. Wpisz wartość procentową lub ustaw ją za pomocą suwaka.
 4. Zaznacz opcję Podgląd, aby obejrzeć zmiany na obrazie.
 5. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie efektów warstwy

Istnieje możliwość usuwania zarówno pojedynczego efektu ze stylu nadanego warstwie, jak też całego stylu z warstwy.

Usuwanie efektu ze stylu

 1. Rozwiń styl w panelu Warstwy, aby wyświetlić jego efekty.
 2. Przeciągnij efekt na ikonę Usuń .

Usuwanie stylu z warstwy

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą styl, który ma zostać usunięty.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W panelu Warstwy przeciągnij pasek Efekty na ikonę Usuń .

  • Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Wyczyść styl warstwy.

  • Zaznacz warstwę, a następnie kliknij przycisk Wyczyść styl  u dołu panelu Style.

Konwersja stylu warstwy na warstwy obrazu

Aby dostosować lub ujednolicić wygląd stylów warstw, można je przekonwertować na zwykłe warstwy obrazu. Po przekonwertowaniu stylu na warstwy obrazu można go dodatkowo wyretuszować, za pomocą malowania lub zastosowania odpowiednich poleceń lub filtrów. Należy jednak pamiętać, że style takie nie mogą być już edytowane na warstwie oryginalnej i nie są uaktualniane po zmianie oryginalnej warstwy obrazu.

Uwaga:

Warstwy tworzone w ten sposób mogą odbiegać wyglądem od kompozycji utworzonych za pomocą stylów warstw. Podczas tworzenia nowych warstw w programie Photoshop na ekranie może pojawić się ostrzeżenie.

 1. W panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą styl, który ma zostać przekonwertowany.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Utwórz warstwy.

  Nowe warstwy mogą być teraz modyfikowane, a ich kolejność zmieniana, tak jak w przypadku innych warstw. Niektóre efekty — np. Blask wewnętrzny — są konwertowane na warstwy w obrębie maski przycinającej.

Tworzenie gotowych stylów i zarządzanie nimi

Istnieje możliwość utworzenia własnego stylu i zapisania go jako stylu domyślnego, który będzie później dostępny na panelu Style. Style predefiniowane można zapisać w bibliotece i zależnie od potrzeby wczytywać je na panel Style lub usuwać z niego.

Tworzenie nowego gotowego stylu

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę zawierającą styl, który ma zostać zapisany jako styl domyślny.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij pusty obszar panelu Style.

  • Kliknij przycisk Utwórz nowy styl u dołu panelu Style.

  • Z menu panelu Style wybierz polecenie Nowy styl.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania, a następnie kliknij przycisk Nowy styl w oknie dialogowym Styl warstwy.

 3. Wpisz nazwę stylu, ustaw jego opcje, po czym kliknij OK.

Zmień nazwę gotowego stylu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie styl na panelu Style. Jeśli style są wyświetlane na tym panelu jako miniaturki, wprowadź nową nazwę w oknie dialogowym i kliknij przycisk OK. W przeciwnym wypadku wprowadź nazwę bezpośrednio na panelu Style i naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

  • Zaznacz styl w obszarze Style okna dialogowego Styl warstwy. Następnie wybierz z menu podręcznego polecenie Zmień nazwę stylu, wpisz nową nazwę i kliknij przycisk OK.

  • Podczas pracy z narzędziem Kształt lub Pióro wybierz styl z panelu podręcznego Styl na pasku opcji. Następnie z menu panelu podręcznego wybierz polecenie Zmień nazwę stylu.

Usuwanie gotowego stylu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij styl na ikonę Usuń u dołu panelu Style.

  • Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), kliknij styl warstwy na panelu Style.

  • Zaznacz styl w obszarze Style okna dialogowego Styl warstwy. (Zobacz Stosowanie stylów gotowych.) Następnie wybierz z menu podręcznego polecenie Usuń styl.

  • Podczas pracy z narzędziem Kształt lub Pióro wybierz styl z panelu podręcznego Styl warstwy na pasku opcji. Następnie z menu panelu podręcznego wybierz polecenie Usuń styl.

Zapisywanie predefiniowanych ustawień stylów jako biblioteki

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z menu panelu Style wybierz polecenie Zapisz style.

  • W lewej części okna dialogowego Styl warstwy zaznacz opcję Style. Następnie wybierz z menu podręcznego polecenie Zapisz style.

  • Podczas pracy z narzędziem Kształt lub Pióro kliknij miniaturkę stylu warstwy na pasku opcji. Następnie z menu panelu podręcznego wybierz polecenie Zapisz style.

 2. Po zapisaniu stylów wybierz położenie biblioteki, wpisz nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.

  Bibliotekę można zapisać w dowolnym miejscu. Jeśli plik biblioteki zostanie umieszczony w folderze Presets/Styles w domyślnej lokalizacji ustawień domyślnych, to po ponownym uruchomieniu aplikacji nazwa biblioteki będzie wyświetlana u dołu menu panelu Style.

  Uwaga:

  Do zmiany nazw, usuwania i zapisywania bibliotek stylów można używać okna Menedżer ustawień predefiniowanych.

Wczytywanie biblioteki gotowych stylów

 1. Kliknij trójkąt na panelu Style, w oknie dialogowym Styl warstwy lub na panelu podręcznym Styl warstwy na pasku opcji.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Wczytaj style, aby dodać bibliotekę do bieżącej listy. Następnie zaznacz odpowiedni plik biblioteki i kliknij przycisk Wczytaj.

  • Aby zastąpić bieżącą listę zawartością innej biblioteki, wybierz polecenie Zastąp style. Następnie zaznacz odpowiedni plik biblioteki i kliknij przycisk Wczytaj.

  • Wybierz plik biblioteki (wyświetlany u dołu menu panelu). Kliknij OK aby zastąpić bieżącą listę, lub Dołącz, aby ją uzupełnić.

 3. Natomiast powrót do domyślnej biblioteki gotowych stylów, umożliwia polecenie Wyzeruj style. Dostępne opcje obejmują zastąpienie bieżącej listy, albo dołączenie biblioteki domyślnej do listy bieżącej.

  Uwaga:

  Wczytywanie i zerowanie bibliotek stylów umożliwia także okno Menedżera ustawień predefiniowanych. Zobacz Praca z Menedżerem ustawień domyślnych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online