Introduktion till Camera Raw

Camera Raw-filer

Camera Raw-filer innehåller obearbetade, okomprimerade data för gråskalebilder som hämtats från en digitalkameras bildsensor, tillsammans med information om hur bilden togs (metadata). Programmet Photoshop® Camera Raw tolkar Camera Raw-filen med hjälp av information om kameran och bildens metadata för att återge och bearbeta en färgbild.

Betrakta Camera Raw-filer som fotonegativ. Du kan när som helst bearbeta om filen, och uppnå det resultat som du vill ha genom att justera vitbalans, färgtonsintervall, kontrast, färgmättnad och skärpa. När du justerar en Camera Raw-bild bevaras ursprungliga Camera Raw-data. Justeringarna lagras som metadata i en underordnad fil, i en databas eller i själva filen (när det gäller DNG-format).

När du tar JPEG-filer med kameran, bearbetar kameran automatiskt JPEG-filen för att förbättra och komprimera bilden. Du har då i allmänhet liten kontroll över hur den här bearbetningen görs. Att ta Camera Raw-bilder med kameran ger dig större kontroll än att ta JPEG-bilder, eftersom Camera Raw inte låser dig vid den bearbetning som sker i kameran. Du kan fortfarande redigera JPEG- och TIFF-bilder i Camera Raw, men du redigerar då pixlar som redan har bearbetats i kameran. Camera Raw-filer innehåller alltid de ursprungliga, obearbetade pixlarna från kameran.

Om du vill ta Camera Raw-bilder måste du ställa in kameran på att spara filer i kamerans eget Camera Raw-format.

Obs!

Raw-formatet (raw) är ett filformat för överföring av bilder mellan program och datorplattformar. Blanda inte ihop Photoshop Raw med Camera Raw-formatet. Filtilläggen för Camera Raw-filer varierar mellan olika kameratillverkare.

Se den fullständiga listan med kameror som stöds här.

Digitalkameror tar och lagrar Camera Raw-data med en linjär färgresponskurva (gamma 1.0). Både film och det mänskliga ögat reagerar icke-linjärt och logaritmiskt på ljus (gamma är större än 2). En obearbetad Camera Raw-bild som visas som en gråskalebild skulle bli väldigt mörk, eftersom det som uppträder som dubbelt så ljust för fotosensorn och datorskärmen verkar vara mindre än dubbelt så ljust för det mänskliga ögat.

En lista över kameror som stöds och mer information om Camera Raw finns i Stöd för digitala Camera Raw-filer.

Om du vill visa en lista över kameror och vilken version av Camera Raw som krävs för respektive kamera går du till sidan med kameror som stöds i Camera Raw.

Om Adobe Camera Raw

Camera Raw ingår som ett plugin-program i Adobe After Effects® och Adobe Photoshop. Med Camera Raw läggs även funktioner till i Adobe Bridge. Med Camera Raw kan du importera och arbeta med Camera Raw-filer i de här programmen. Du kan också använda Camera Raw för att arbeta med JPEG- och TIFF-filer.

Obs!

Camera Raw stöder bilder på upp till 65 000 pixlar på längden eller bredden och upp till 512 megapixlar. Camera Raw konverterar CMYK-bilder till RGB vid öppning. En lista över kameror som stöds finns på Stöd för digitala Camera Raw-filer.

Du måste ha Photoshop eller After Effects installerat för att kunna öppna filer i dialogrutan Camera Raw från Adobe Bridge. Om Photoshop eller After Effects inte är installerat kan du emellertid förhandsvisa bilder och visa deras metadata i Adobe Bridge. Om ett annat program är associerat med bildens filtyp går det att öppna filen i det programmet från Adobe Bridge.

Med Adobe Bridge kan du använda, kopiera och ta bort bildinställningar och du kan visa förhandsvisningar och metadata för Camera Raw-filer utan att öppna dem i dialogrutan Camera Raw. Förhandsvisningen i Adobe Bridge är en JPEG-bild som skapas med de aktuella bildinställningarna. Förhandsvisningen utgörs inte av Camera Raw-data, eftersom de skulle visas som en mycket mörk gråskalebild.

Obs! En varningsikon  visas i miniatyrbilden och i förhandsvisningsbilden i Camera Raw-dialogrutan när förhandsvisningen genereras från Camera Raw-bilden.

Du kan ändra standardinställningarna som används i Camera Raw för en viss kameramodell. För varje kameramodell kan du också ändra standardvärdena för en viss ISO-inställning eller en viss kamera (efter serienummer). Du kan ändra och spara bildinställningarna som förinställningar och använda dem för andra bilder.

När du använder Camera Raw för att göra justeringar (t.ex. för att sträcka ut och beskära) av en Camera Raw-bild, bevaras bildens ursprungliga Camera Raw-data. Justeringarna lagras antingen i Camera Raw-databasen (som metadata inbäddade i bildfilen) eller i en underordnad XMP-fil (en metadatafil som medföljer Camera Raw-filen). Mer information finns i Ange var Camera Raw-inställningar lagras.

När du har bearbetat och redigerat en Camera Raw-fil med plugin-programmet Camera Raw visas en ikon  i bildens miniatyr i Adobe Bridge.

Om du öppnar en Camera Raw-fil i Photoshop kan du spara bilden i andra format, till exempel PSD, JPEG, Large Document Format (PSB), TIFF, Cineon, Photoshop Raw, PNG och PBM. I dialogrutan Camera Raw i Photoshop kan du spara de bearbetade filerna i formaten Digital Negative (DNG), JPEG, TIFF och Photoshop (PSD). Programmet Adobe Camera Raw-programvaran kan användas för att öppna och redigera Camera Raw-bildfiler, men det går inte att spara bilder i Camera Raw-format.

När nya versioner av Camera Raw blir tillgängliga kan du uppdatera programmet genom att installera en ny version av plugin-programmet. Du söker efter uppdateringar av Adobe-programmen genom att välja Hjälp > Uppdateringar.

Olika kameramodeller sparar Camera Raw-bilder i flera olika format, och data måste tolkas på olika sätt för dessa format. Camera Raw har stöd för flera olika kameramodeller och kan tolka flera Camera Raw-format.

Obs!

Om du har problem med att öppna Camera Raw-filer läser du avsnittet Varför stöder inte min version av Photoshop eller Lightroom min kamera?

Formatet DNG (Digital Negative)

DNG-formatet (Digital Negative) är ett offentligt dokumenterat och utbrett format för att lagra råa kameradata. Maskinvaru- och programutvecklare använder DNG eftersom Camera Raw-data då kan bearbetas och arkiveras i ett mer flexibelt arbetsflöde. Du kan också använda DNG som ett mellanliggande format när du lagrar bilder som ursprungligen togs med ett leverantörsspecifikt Camera Raw-format.

Eftersom DNG-metadata är offentligt dokumenterat behöver läsningsprogram som Camera Raw inte någon kameraspecifik kunskap för att kunna avkoda och bearbeta filer som har skapats i en kamera som stöder DNG. Om stödet för ett visst format upphör, kan användarna inte längre använda bilderna som lagras i det formatet, och bilderna är förlorade för evigt. Eftersom DNG är offentligt dokumenterat, är det troligare att råa bilder som lagras som DNG-filer kommer att kunna läsas i program under lång tid framöver. Därför är DNG ett säkrare val för arkivering.

Metadata för justeringar som skapas i bilderna och lagras som DNG-filer kan bäddas in i själva DNG-filen i stället för i en underordnad XMP-fil eller i Camera Raw-databasen.

Du kan konvertera Camera Raw-filer till DNG-format med hjälp av Adobe DNG Converter eller dialogrutan Camera Raw. Mer information om DNG-formatet och DNG Converter finns på produktsidan för Digital Negative (DNG). Om du vill hämta den senaste versionen av DNG Converter går du till sidan med hämtningsbara Adobe-filer.

Bearbeta foton med hjälp av Camera Raw

Kopiera Camera Raw-filer till hårddisken, ordna dem och (valfritt) konvertera dem till DNG.

Innan du utför något arbete på de bilder som Camera Raw-filerna representerar bör du överföra dem från kamerans minneskort, ordna dem, ge dem användbara namn och på annat sätt förbereda dem inför användningen. Använd kommandot Hämta foton från kamera i Adobe Bridge om du vill utföra dessa åtgärder automatiskt.

Öppna bildfilerna i Camera Raw.

Du kan öppna Camera Raw-filer i Camera Raw från Adobe Bridge, After Effects eller Photoshop. Du kan också öppna JPEG- och TIFF-filer i Camera Raw från Adobe Bridge.

Justera färg.

Färgjustering omfattar vitbalans, ton och mättnad. De flesta justeringarna kan göras på fliken Grundläggande och resultatet kan sedan finjusteras med hjälp av kontrollerna på andra flikar. Om du vill analysera bilden i Camera Raw och använda ungefärliga färgtonsjusteringar klickar du på Auto på fliken Grundläggande verktyg.

Om du vill använda de inställningar som användes för föregående bild eller använda standardinställningarna för kameramodell, kamera eller ISO-inställningar så väljer du ett passande kommando på menyn Camera Raw-inställningar. (Se Använda sparade Camera Raw-inställningar.)

Gör andra justeringar och bildkorrigeringar.

Använd de andra kontrollerna i dialogrutan Camera Raw om du vill utföra åtgärder som att göra bilden skarpare, reducera brus, korrigera för linsdefekter och retuschera.

(Valfritt) Spara bildinställningarna som en förinställning eller som standardbildinställningar.

Om du vill använda samma justeringar på andra bilder vid ett senare tillfälle, ska du spara inställningarna som en förinställning. Om du vill spara justeringarna som standardvärden som ska användas på alla bilder från en viss kameramodell, en viss kamera eller en viss ISO-inställning, sparar du bildinställningarna som nya Camera Raw-standardinställningar. (Se Spara, återställa och läsa in Camera Raw-inställningar.)

Ange arbetsflödesalternativ för Photoshop.

Ange alternativ för hur bilder ska sparas från Camera Raw och hur de ska öppnas i Photoshop. Du kommer åt Alternativ för arbetsflöde genom att klicka på länken under förhandsvisningsbilden i dialogrutan Camera Raw.

Spara bilden, eller öppna den i Photoshop eller After Effects.

När du är klar med justeringen av bilden i Camera Raw kan du välja mellan fyra alternativ: använda justeringarna på Camera Raw-filen, öppna den justerade bilden i Photoshop eller After Effects, spara den justerade bilden i ett annat format eller avbryta och ta bort justeringarna. Om du öppnar dialogrutan Camera Raw från After Effects eller Photoshop är knapparna Spara bild och Klar inte tillgängliga.

 • Spara bild Använder Camera Raw-inställningarna på fotona och sparar kopior av dem i JPEG-, PSD-, TIFF- eller DNG-format. Tryck på Alt om du inte vill att dialogrutan Camera Raw-alternativ ska visas och vill spara filerna med de senaste alternativen för att spara. (Se Spara en Camera Raw-bild i ett annat format.)
 • Öppna bild eller OK Öppnar kopior av Camera Raw-fotofilerna (där Camera Raw-inställningarna har använts) i Photoshop eller After Effects. Originalfilen ändras inte. Håll ned Skift och klicka på Öppna bild om du vill öppna Camera Raw-filen i Photoshop som ett smart objekt. Du kan när du vill dubbelklicka på det smarta objektet som innehåller Camera Raw-filen och ändra Camera Raw-inställningarna.
 • Stäng Stänger Camera Raw-dialogrutan och sparar filinställningarna i Camera Raw-databasfilen, i den underordnade XMP-filen eller i DNG-filen.
 • Avbryt Avbryter de justeringar du angav i Camera Raw-dialogrutan.

Översikt över Camera Raw plugin-program

Adobe Camera Raw arbetsyta
Camera Raw-arbetsytan i Photoshop

histogram-camera-raw
Histogram i bandformat i Adobe Camera Raw

Använd indikatorerna för skugg- och högdagerbortfall i det övre vänstra och övre högra hörnet för att visa områden med skuggor och högdagrar i bilden. Skuggor visas med en blå mask och högdagrar visas i rött.

Paneler

Redigera

Få åtkomst till redigeringspanelerna till höger i dialogrutan.

I Adobe Bridge är de här alternativen också tillgängliga från Redigera > Framkallningsinställningar.

Öppna eller dölj panelerna efter behov. När du har gjort justeringar i en panel trycker du länge på ögonikonen för att dölja panelens justeringar i förhandsvisningen. Du kan också välja en profil i listrutan Profil. När du har gjort de justeringar du vill klickar du på Klart.

Här finns mer information om redigeringspanelerna:

 • Grundläggande Justera vitbalans, temperatur, färgton, exponering, högdagrar, skuggor med mera med hjälp av reglagen
 • Kurva Finjustera färgtonskalan med kurvor. Välj bland Parametrisk kurva, Punktkurva, röd kanal, grön kanal och blå kanal
 • Detalj Justera skärpa, Brusreducering och Färgbrusreducering med hjälp av reglagen
 • Blandare för färg Välj mellan NML (Nyans, Mättnad, Luminans) och Färg om du vill justera olika nyanser i bilden
 • Färggradering Justera nyanser exakt i skuggor, mellantoner och högdagrar med hjälp av färghjulen. Du kan också justera blandning och balans för dessa nyanser
 • Optik Ta bort kromatisk avvikelse eller förvrängning och vinjett. Du kan även använda Överstrålning för att ta prov på lila eller gröna nyanser i bilden och korrigera dem.
 • Geometri Justera olika typer av perspektiv- och nivåkorrigeringar. Markera Begränsa beskärning om du snabbt vill ta bort den vita kanten efter att du har använt geometri-justeringar
 • Effekter Lägg till kornighet eller vinjettering med reglagen
 • Kalibrering Markera Processversion i listrutan Process och justera reglagen för skuggor, primärfärgen rött, primärfärgen grönt och primärfärgen blått

Beskär och rotera

Justera Proportioner och Vinkel. Du kan även rotera och vända bilderna.

Fläckborttagning

Laga eller klona specifika delar av bilden.

Justeringspensel

Redigera specifika delar av bilden med penselverktyget.

Övertoningsfilter 

Gör en markering med parallella linjer. Justera olika kontroller baserat på det markerade området.

Radiellt filter

Gör en markering med en ellips. Justera olika kontroller baserat på de markerade områdena.

Röda ögon

Ta enkelt bort röda ögon eller djurögonreflexer i bilder. Justera Pupillstorlek eller Mörkare.

Fixering

Skapa och spara olika redigerade versioner av bilden.

Förinställningar

Få tillgång till och bläddra bland Premium-förinställningar för Porträtt för olika hudtoner, Bio, Resa, Vintage med flera. Du kan också hitta dina användarförinställningar här. Håll bara markören över en förinställning för att förhandsgranska den och klicka för att använda den.

Förhandsvisa

Den markerade bilden till vänster visar en förhandsvisning av de använda redigeringarna. Du kan växla mellan före- och eftervy genom att klicka på ikonen i det nedre högra hörnet. Du kan växla mellan inställningar och samtidigt visa en bild med före och efter redigering. Du kan även tillfälligt dölja redigeringar från en panel genom att trycka länge på ögonikonen för den panelen.

Förhandsvisa i Camera Raw
Bläddra mellan före-/eftervy eller använd växlingsknappen (den andra ikonen) för att visa bilden utan justeringar. Växlingsikonen aktiveras när du har gjort redigeringar. Här visas den avaktiverade växlingsikonen som visas som standard

Bildband

De bilder du öppnar i Camera Raw-format visas på bildbandet, under förhandsvisningen. Du kan välja att dölja bildbandet, sortera bilder baserat på Hämtningsdatum, Filnamn, Stjärngradering och Färgetikett men även filtrera foton med ikonen Filter.

Du kan även flytta bildbandet till den vänstra panelen, vilket är särskilt användbart när du arbetar med porträtt. Det gör du genom att Ctrl-klicka (macOS)/högerklicka (Windows) på bildbandet och välja Orientering för bildband > Lodrät.

Bildband i Camera Raw
Dölj bildbandet, filtrera och sortera foton i bildbandet med de här ikonerna

Andra kontroller

Zooma

Använd zoomverktyget längst ned i den högra panelen för att zooma in eller ut i förhandsvisningsbilden. Dubbelklicka på zoomikonen för att återgå till Anpassa till vy.

Du kan också styra zoomningen på menyn Zoomnivå under bildbandet. Standardvärdet är inställt på 100 %.

Hand

När du har zoomat in använder du handverktyget för att flytta runt och visa områden i bilden i förhandsvisningen. Håll ned Blanksteg om du tillfälligtvis vill aktivera handverktyget samtidigt som ett annat verktyg. Dubbelklicka på handverktyget om du vill att förhandsvisningsbilden ska anpassas till fönstret.

Zoom- och handverktyg
Zoom- och handverktygen i den högra panelen

Obs!

Vissa kontroller, till exempel länken Alternativ för arbetsflöde, som är tillgängliga när du öppnar dialogrutan Camera Raw från Adobe Bridge eller Photoshop är inte tillgängliga när du öppnar dem från After Effects.

Arbeta med Camera Raw-cachen i Adobe Bridge

Om du visar Camera Raw-filer i Adobe Bridge används antingen standardinställningarna eller de justerade inställningarna för miniatyrbilderna eller förhandsvisningarna. I Adobe Bridge-cachen lagras data för filminiatyrbilder, metadata och filinformation. Cachning av de här minskar inläsningstiden när du går tillbaka till en mapp som du nyligen har visat i Adobe Bridge. Cacheminnet i Camera Raw gör att du snabbt kan öppna bilder i Camera Raw och förhandsvisa bilder på nytt i Adobe Bridge när bildinställningarna har ändrats i Camera Raw.

Eftersom cacheminnet kan bli mycket stort kanske du vill rensa det eller begränsa dess storlek. Du kan också rensa och återskapa cachen om du misstänker att den är skadad eller gammal.

Obs!

Camera Raw-cache innehåller data för ungefär 200 bilder för varje gigabyte av disklagring som allokeras till det. Cachen för Camera Raw är som standard inställd på en största storlek på 1 GB. Du kan öka den här gränsen i inställningarna för Camera Raw.

 1. I Adobe Bridge väljer du Redigera > Camera Raw-inställningar (Windows) eller Bridge > Camera Raw-inställningar (MacOS). Du kan även klicka på knappen Öppna Inställningar  i dialogrutan Camera Raw.

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra cacheminnets storlek anger du ett värde för maximal storlek.
  • Om du vill rensa cacheminnet i Camera Raw klickar du på Knappen Töm cacheminne.
  • Om du vill ändra var cacheminnet för Camera Raw placeras klickar du på Välj plats.

Arbeta med Camera Raw och Lightroom

För att resultatet ska bli konsekvent och kompatibelt mellan olika program används samma bildbehandlingsteknik i Camera Raw och Lightroom. För att bildjusteringar som har gjorts i utvecklingsmodulen i Lightroom ska kunna visas i Camera Raw måste metadataändringar sparas till XMP i Lightroom.

Justeringar som görs i Camera Raw visas även på panelerna Innehåll och Förhandsvisa i Adobe Bridge.

Så här gör du om du vill visa Lightroom-ändringar i Camera Raw och försäkra dig om att ändringarna i Camera Raw kan visas i Lightroom och Adobe Bridge:

 1. Välj Redigera >Camera Raw-inställningar (Windows) respektive Bridge > Camera Raw-inställningar (macOS) i Adobe Bridge. Du kan också klicka på Öppna dialogrutan Inställningar när dialogrutan Camera Raw är öppen .

 2. Välj Spara bildinställningar i > Underordnade XMP-filer och avmarkera Ignorera underordnade XMP-filer.
 3. När du har använd justeringar på ett foto i Camera Raw sparar du dem genom att klicka på Klar eller Öppna bild.
Obs!

Camera Raw läser endast de aktuella inställningarna för den primära bilden i Lightroom-katalogen. Justeringar som görs i virtuella kopior visas inte och är inte tillgängliga i Camera Raw.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto