Camera Raw-filer

En Camera Raw-fil innehåller obearbetade, okomprimerade data för gråskalebilder som hämtats från en digitalkameras bildsensor, tillsammans med information om hur bilden togs (metadata). Programmet Photoshop® Camera Raw tolkar Camera Raw-filen med hjälp av information om kameran och bildens metadata för att återge och bearbeta en färgbild.

Betrakta Camera Raw-filer som fotonegativ. Du kan när som helst bearbeta om filen, och uppnå det resultat som du vill ha genom att justera vitbalans, färgtonsintervall, kontrast, färgmättnad och skärpa. När du justerar en Camera Raw-bild bevaras ursprungliga Camera Raw-data. Justeringarna lagras som metadata i en underordnad fil, i en databas eller i själva filen (när det gäller DNG-format).

När du tar JPEG-filer med kameran, bearbetar kameran automatiskt JPEG-filen för att förbättra och komprimera bilden. Du har då i allmänhet liten kontroll över hur den här bearbetningen görs. Att ta Camera Raw-bilder med kameran ger dig större kontroll än att ta JPEG-bilder, eftersom Camera Raw inte låser dig vid den bearbetning som sker i kameran. Du kan fortfarande redigera JPEG- och TIFF-bilder i Camera Raw, men du redigerar då pixlar som redan har bearbetats i kameran. Camera Raw-filer innehåller alltid de ursprungliga, obearbetade pixlarna från kameran.

Om du vill ta Camera Raw-bilder måste du ställa in kameran på att spara filer i kamerans eget Camera Raw-format.

Obs!

Raw-formatet (.raw) är ett filformat för överföring av bilder mellan program och datorplattformar. Blanda inte ihop Photoshop Raw med Camera Raw-formatet. Filtilläggen för Camera Raw-filer varierar mellan olika kameratillverkare.

Digitalkameror tar och lagrar Camera Raw-data med en linjär färgresponskurva (gamma 1.0). Både film och det mänskliga ögat reagerar icke-linjärt och logaritmiskt på ljus (gamma är större än 2). En obearbetad Camera Raw-bild som visas som en gråskalebild skulle bli väldigt mörk, eftersom det som uppträder som dubbelt så ljust för fotosensorn och datorskärmen verkar vara mindre än dubbelt så ljust för det mänskliga ögat.

En lista över kameror som stöds och mer information om Camera Raw finns i Stöd för digitala Camera Raw-filer.

Om du vill visa en lista över kameror och vilken version av Camera Raw som krävs för respektive kamera går du till sidan med kameror som stöds i Camera Raw.

Om Adobe Camera Raw

Camera Raw ingår som ett plugin-program i Adobe After Effects® och Adobe Photoshop. Med Camera Raw läggs även funktioner till i Adobe Bridge. Med Camera Raw kan du importera och arbeta med Camera Raw-filer i de här programmen. Du kan också använda Camera Raw för att arbeta med JPEG- och TIFF-filer.

Obs!

Camera Raw stöder bilder på upp till 65 000 pixlar på längden eller bredden och upp till 512 megapixlar. Camera Raw konverterar CMYK-bilder till RGB vid öppning. En lista över kameror som stöds finns på Stöd för digitala Camera Raw-filer.

Du måste ha Photoshop eller After Effects installerat för att kunna öppna filer i dialogrutan Camera Raw från Adobe Bridge. Om Photoshop eller After Effects inte är installerat kan du emellertid förhandsvisa bilder och visa deras metadata i Adobe Bridge. Om ett annat program är associerat med bildens filformat går det att öppna filen i det programmet från Adobe Bridge.

Med Adobe Bridge kan du använda, kopiera och ta bort bildinställningar och du kan visa förhandsvisningar och metadata för Camera Raw-filer utan att öppna dem i dialogrutan Camera Raw. Förhandsvisningen i Adobe Bridge är en JPEG-bild som skapas med de aktuella bildinställningarna. Förhandsvisningen utgörs inte av Camera Raw-data, eftersom de skulle visas som en mycket mörk gråskalebild.

Obs! En varningsikon  visas i miniatyrbilden och i förhandsvisningsbilden i Camera Raw-dialogrutan när förhandsvisningen genereras från Camera Raw-bilden.

Du kan ändra standardinställningarna som används i Camera Raw för en viss kameramodell. För varje kameramodell kan du också ändra standardvärdena för en viss ISO-inställning eller en viss kamera (efter serienummer). Du kan ändra och spara bildinställningarna som förinställningar och använda dem för andra bilder.

När du använder Camera Raw för att göra justeringar (t.ex. för att sträcka ut och beskära) av en Camera Raw-bild, bevaras bildens ursprungliga Camera Raw-data. Justeringarna lagras antingen i Camera Raw-databasen (som metadata inbäddade i bildfilen) eller i en underordnad XMP-fil (en metadatafil som medföljer Camera Raw-filen). Mer information finns i Ange var Camera Raw-inställningar lagras.

När du har bearbetat och redigerat en Camera Raw-fil med plugin-programmet Camera Raw visas en ikon () i bildminiatyrbilden i Adobe Bridge.

Om du öppnar en Camera Raw-fil i Photoshop kan du spara bilden i andra format, till exempel PSD, JPEG, Large Document Format (PSB), TIFF, Cineon, Photoshop Raw, PNG och PBM. I dialogrutan Camera Raw i Photoshop kan du spara de bearbetade filerna i formaten Digital Negative (DNG), JPEG, TIFF och Photoshop (PSD). Programmet Photoshop Camera Raw kan användas för att öppna och redigera Camera Raw-bildfiler, men det går inte att spara bilder i Camera Raw-format.

När nya versioner av Camera Raw blir tillgängliga kan du uppdatera programmet genom att installera en ny version av plugin-programmet. Du söker efter uppdateringar av Adobe-programmen genom att välja Hjälp > Uppdateringar.

Olika kameramodeller sparar Camera Raw-bilder i flera olika format, och data måste tolkas på olika sätt för de här formaten. Camera Raw har stöd för flera olika kameramodeller och kan tolka flera Camera Raw-format.

Obs!

Om du har problem med att öppna Camera Raw-filer läser du avsnittet Varför stöder inte min version av Photoshop eller Lightroom min kamera?

Formatet DNG (Digital Negative)

DNG-formatet (Digital Negative) är ett offentligt dokumenterat och utbrett format för att lagra råa kameradata. Maskinvaru- och programutvecklare använder DNG eftersom Camera Raw-data då kan bearbetas och arkiveras i ett mer flexibelt arbetsflöde. Du kan också använda DNG som ett mellanliggande format när du lagrar bilder som ursprungligen togs med ett leverantörsspecifikt Camera Raw-format.

Eftersom DNG-metadata är offentligt dokumenterat behöver läsningsprogram som Camera Raw inte någon kameraspecifik kunskap för att kunna avkoda och bearbeta filer som har skapats i en kamera som stöder DNG. Om stödet för ett visst format upphör, kan användarna inte längre använda bilderna som lagras i det formatet, och bilderna är förlorade för evigt. Eftersom DNG är offentligt dokumenterat, är det troligare att råa bilder som lagras som DNG-filer kommer att kunna läsas i program under lång tid framöver. Därför är DNG ett säkrare val för arkivering.

Metadata för justeringar som skapas i bilderna och lagras som DNG-filer kan bäddas in i själva DNG-filen i stället för i en underordnad XMP-fil eller i Camera Raw-databasen.

Du kan konvertera Camera Raw-filer till DNG-format med hjälp av Adobe DNG Converter eller dialogrutan Camera Raw. Mer information om DNG-formatet och DNG Converter finns på produktsidan för Digital Negative (DNG). Om du vill hämta den senaste versionen av DNG Converter går du till sidan med hämtningsbara Adobe-filer.

Bearbeta foton med hjälp av Camera Raw

Kopiera Camera Raw-filer till hårddisken, ordna dem och (valfritt) konvertera dem till DNG.

Innan du utför något arbete på de bilder som Camera Raw-filerna representerar bör du överföra dem från kamerans minneskort, ordna dem, ge dem användbara namn och på annat sätt förbereda dem inför användningen. Använd kommandot Hämta foton från kamera i Adobe Bridge om du vill utföra de här åtgärderna automatiskt.

Öppna bildfilerna i Camera Raw.

Du kan öppna Camera Raw-filer i Camera Raw från Adobe Bridge, After Effects eller Photoshop. Du kan också öppna JPEG- och TIFF-filer i Camera Raw från Adobe Bridge.

Justera färg.

Färgjustering omfattar vitbalans, ton och mättnad. De flesta justeringarna kan göras på fliken Grundläggande och resultatet kan sedan finjusteras med hjälp av kontrollerna på andra flikar. Om du vill analysera bilden i Camera Raw och använda ungefärliga färgtonsjusteringar klickar du på Auto på fliken Grundläggande verktyg.

Om du vill använda de inställningar som användes för föregående bild eller använda standardinställningarna för kameramodell, kamera eller ISO-inställningar så väljer du ett passande kommando på menyn Camera Raw-inställningar. (Se Använda sparade Camera Raw-inställningar.)

Om du vill titta på en videosjälvstudiekurs om hur du utför icke-förstörande färgjusteringar (och andra justeringar) av foton i Camera Raw går du till sidan Utföra icke-förstörande redigeringar i Camera Raw.

Gör andra justeringar och bildkorrigeringar.

Använd de andra kontrollerna i dialogrutan Camera Raw om du vill utföra åtgärder som att göra bilden skarpare, reducera brus, korrigera för objektivdefekter och retuschera.

(Valfritt) Spara bildinställningarna som en förinställning eller som standardbildinställningar.

Om du vill använda samma justeringar på andra bilder vid ett senare tillfälle, ska du spara inställningarna som en förinställning. Om du vill spara justeringarna som standardvärden som ska användas på alla bilder från en viss kameramodell, en viss kamera eller en viss ISO-inställning, sparar du bildinställningarna som nya Camera Raw-standardinställningar. (Se Spara, återställa och läsa in Camera Raw-inställningar.)

Ange arbetsflödesalternativ för Photoshop.

Ange alternativ för hur bilder ska sparas från Camera Raw och hur de ska öppnas i Photoshop. Du kommer åt Alternativ för arbetsflöde genom att klicka på länken under förhandsvisningsbilden i dialogrutan Camera Raw.

Spara bilden, eller öppna den i Photoshop eller After Effects.

När du är klar med justeringen av bilden i Camera Raw kan du välja mellan fyra alternativ: använda justeringarna på Camera Raw-filen, öppna den justerade bilden i Photoshop eller After Effects, spara den justerade bilden i ett annat format eller avbryta och ta bort justeringarna. Om du öppnar dialogrutan Camera Raw från After Effects eller Photoshop är knapparna Spara bild och Klar inte tillgängliga.

 • Spara bild Använder Camera Raw-inställningarna på fotona och sparar kopior av dem i JPEG-, PSD-, TIFF- eller DNG-format. Tryck på Alt om du inte vill att dialogrutan Camera Raw-alternativ ska visas och vill spara filerna med de senaste alternativen för att spara. (Se Spara en Camera Raw-bild i ett annat format.)
 • Öppna bild eller OK Öppnar kopior av Camera Raw-fotofilerna (där Camera Raw-inställningarna har använts) i Photoshop eller After Effects. Originalfilen ändras inte. Håll ned Skift och klicka på Öppna bild om du vill öppna Camera Raw-filen i Photoshop som ett smart objekt. Du kan när du vill dubbelklicka på det smarta objektet som innehåller Camera Raw-filen och ändra Camera Raw-inställningarna.
 • Stäng Stänger Camera Raw-dialogrutan och sparar filinställningarna i Camera Raw-databasfilen, i den underordnade XMP-filen eller i DNG-filen.
 • Avbryt Avbryter de justeringar du har angett i Camera Raw-dialogrutan .

Dialogrutan Camera Raw - översikt

Dialogrutan Camera Raw
Dialogrutan Camera Raw

A. Kameranamn eller filformat B. Koppla på och av helskärmsläge C. Histogram D. Bildjusteringsflikar E. Bilder och menyn Camera Raw-inställningar F. Skjutreglage för justeringar G. Alternativ för förhandsvisning H. Alternativ för arbetsflöde I. Zoomnivåer 

Obs!

 • Vissa kontroller (till exempel länken Alternativ för arbetsflöde) som är tillgängliga när du öppnar dialogrutan Camera Raw från Adobe Bridge eller Photoshop är inte tillgängliga när du öppnar dem från After Effects.
 • Du kan använda funktionerna Autotemperatur och Autofärgton genom att skift-dubbelklicka på förhandsvisningen.

 • Du öppnar menyn Camera Raw-inställningar genom att klicka på knappen  i det övre högra hörnet på valfri bildjusteringsflik. Flera av alternativen på den här menyn är också tillgängliga på menyn Redigera > Framkallningsinställningar i Adobe Bridge.

Zoomningskontrollerna för Camera Raw:

 • Verktyget Zooma 

  Ställer in zoomningen för förhandsvisning till nästa högre förinställda värde när du klickar på förhandsvisningsbilden. Alt‑klicka om du vill använda nästa lägre zoomvärde. Zooma in ett markerat område genom att dra i zoomverktyget i förhandsvisningsbilden. Om du vill återgå till 100 % dubbelklickar du på zoomverktyget.

 • Verktyget Hand

  Flyttar bilden i förhandsvisningsfönstret om förhandsvisningsbilden har ställts in på en zoomnivå som är högre än 100 %. Håll ned Blanksteg om du tillfälligtvis vill aktivera verktyget Hand samtidigt som ett annat verktyg. Dubbelklicka på verktyget Hand om du vill passa in förhandsvisningsbilden i fönstret.

 • Markera zoomnivå

  Välj en förstoringsinställning på menyn eller klicka på knapparna Markera zoomnivå.

Förhandsvisa

Visar en förhandsvisning av bildjusteringarna som har gjorts på den aktuella fliken, kombinerat med inställningarna på de andra flikarna. Avmarkera om du vill visa bilden med de ursprungliga inställningarna på den aktuella fliken kombinerat med inställningarna på de andra flikarna.

Från och med version 8.4 av Photoshop CC finns det avancerade förhandsvisningsfunktioner i Adobe Camera Raw som gör att du snabbt kan jämföra Före-/Efter-läget för en bild:

 • Spara de nuvarande inställningarna som bildens Före-läge
  Växla de aktuella inställningarna med de sparade inställningarna för Före-läget. De aktuella inställningarna sparas som Före-läge och de inställningar som du tidigare har sparat som Före-läget används på bilden
  Välj ett läge för förhandsvisningen
 • Visa endast Efter-inställningar som har använts på fotot
 • Före-/Efter-inställningar som har använts på den vänstra och högra delen av fotot
 • Före-/Efter-inställningar som har använts på hela fotot och visas sida vid sida
 • Före-/Efter-inställningar som har använts på den övre och undre delen av fotot
 • Före-/Efter-inställningar som har använts på hela fotot och som visas vertikalt för snabb jämförelse

RGB

Visar värden för rött, grönt och blått för pixeln under pekaren i förhandsvisningsbilden.

Skuggor och högdagrar

Visar skugg- och högdagerurklipp med knapparna längst upp i histogrammet. Urklippta skuggor visas i blått och urklippta högdagrar visas i rött. Högdagerurklipp visas om någon av de tre RGB-kanalerna klipps ur (fullständigt mättade utan noggrannhet). Skuggurklipp visas om alla tre RGB-kanaler klipps ur (svart utan noggrannhet).

 

Bildjusteringsflikarna för Camera Raw:

  Grundläggande 

  Justerar vitbalans, färgmättnad och färgtoner.

  Tonkurva 

  Finjusterar färgtonerna med en parametrisk kurva och en punktkurva.

  Noggrannhet 

  Skärper bilderna eller minskar bruset.

  NML/Gråskala 

  Finjusterar färgerna med nyans, mättnad och luminiscens.

  Delad toning 

  Färgar svartvita bilder eller skapar specialeffekter med färgbilder.

  Objektivkorrigeringar 

  Kompenserar för färgvärdeavvikelse, geometriska förvrängningar och vinjetter som orsakas av kamerans objektiv.

  Effekter 

  Simulera kornig film eller använda vinjett efter beskärning.

  Kamerakalibrering 

  Använd kameraprofiler på Raw-bilder för att korrigera färgskiftningar och justera icke-neutrala färger för att kompensera beteendet på kamerans bildsensor.

  Förinställningar 

  Spara och använd uppsättningar med bildjusteringar som förinställningar.

  Ögonblicksbilder 

  Skapa versioner av ett foto som spelar in dess tillstånd vid något tillfälle under redigeringsprocessen.

Förhandsvisa foton

Videosjälvstudiekurs: Jämföra Camera Raw-justeringar före och efter

Videosjälvstudiekurs: Jämföra Camera Raw-justeringar före och efter
Infinite Skills

Arbeta med Camera Raw-cachen i Adobe Bridge

Om du visar Camera Raw-filer i Adobe Bridge används antingen standardinställningarna eller de justerade inställningarna för miniatyrbilderna eller förhandsvisningarna. I Adobe Bridge-cachen lagras data för filminiatyrbilder, metadata och filinformation. Cachning av de här minskar inläsningstiden när du går tillbaka till en mapp som du nyligen har visat i Adobe Bridge. Camera Raw-cachen gör att du snabbt kan öppna bilder i Camera Raw och förhandsvisa bilder på nytt i Adobe Bridge när bildinställningarna har ändrats i Camera Raw.

Eftersom Camera Raw-cachen kan bli mycket stor kanske du vill rensa den eller begränsa dess storlek. Du kan också rensa och återskapa cachen om du misstänker att den är skadad eller gammal.

Obs!

Camera Raw-cache innehåller data för ungefär 200 bilder för varje gigabyte av disklagring som allokeras till det. Cachen för Camera Raw är som standard inställd på en största storlek på 1 GB. Du kan öka den här gränsen i inställningarna för Camera Raw.

 1. Välj Redigera >Camera Raw-inställningar (Windows) respektive Bridge > Camera Raw-inställningar (macOS) i Adobe Bridge. Du kan också klicka på Öppna dialogrutan Inställningar när dialogrutan Camera Raw är öppen .

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra cachestorleken anger du ett värde för största storlek.
  • Om du vill rensa Camera Raw-cachen klickar du på Rensa cacheminne.
  • Om du vill ändra var Camera Raw-cachen placeras klickar du på Välj plats.

Arbeta med Camera Raw och Lightroom

För att resultatet ska bli konsekvent och kompatibelt mellan olika program används samma bildbehandlingsteknik i Camera Raw och Lightroom. För att bildjusteringar som har gjorts i utvecklingsmodulen i Lightroom ska kunna visas i Camera Raw måste metadataändringar sparas till XMP i Lightroom.

Justeringar som görs i Camera Raw visas även på panelerna Innehåll och Förhandsvisa i Adobe Bridge.

Så här gör du om du vill visa Lightroom-ändringar i Camera Raw och försäkra dig om att ändringarna i Camera Raw kan visas i Lightroom och Adobe Bridge:

 1. Välj Redigera >Camera Raw-inställningar (Windows) respektive Bridge > Camera Raw-inställningar (macOS) i Adobe Bridge. Du kan också klicka på Öppna dialogrutan Inställningar när dialogrutan Camera Raw är öppen .

 2. Välj Spara bildinställningar i > Underordnade XMP-filer och avmarkera Ignorera underordnade filer ".XMP".
 3. När du har använd justeringar på ett foto i Camera Raw sparar du dem genom att klicka på Klar eller Öppna bild.

Obs!

Camera Raw läser endast de aktuella inställningarna för den primära bilden i Lightroom-katalogen. Justeringar som görs i virtuella kopior visas inte och är inte tillgängliga i Camera Raw.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy