Dowiedz się, jak dopasować kolor i odcień w programie Adobe Camera Raw.

Histogram i poziomy RGB

Histogram przedstawia liczbę pikseli dla każdej wartości jasności obrazu. Histogram mający niezerowe wartości dla każdej wartości jasności oznacza obraz wykorzystujący pełną skalę tonów. Histogram niewykorzystujący pełnej skali tonów odpowiada obrazowi matowemu, pozbawionemu kontrastu. Histogram mający pik z lewej strony oznacza odcięcie cienia; histogram mający pik z prawej strony oznacza odcięcie światła.

Uwaga:

Wybierz polecenie Cienie albo Światła, aby zobaczyć w podglądzie, które piksele są odcinane. Więcej informacji zawiera temat Podgląd odcięcia światła i cienia.

Częstym zadaniem dopasowania obrazu jest rozproszenie wartości pikseli bardziej równomiernie od lewej do prawej strony histogramu, aby zredukować ich skupiska.

Histogram składa się z trzech warstw kolorów reprezentujących kanały kolorów: czerwony, zielony i niebieski. Kolor biały pojawia się, gdy wszystkie trzy kanały pokrywają się, żółty, karmazynowy i niebiesko-zielony — gdy dwa kanały RGB pokrywają się (żółty = czerwony + zielony, karmazynowy = czerwony + niebieski, niebiesko-zielony = niebieski + zielony).

Zmiana ustawień w oknie dialogowym Camera Raw powoduje automatyczne uaktualnienie histogramu.

Pod histogramem widoczne są wartości RGB piksela pod kursorem (w podglądzie obrazu).

Uwaga:

Możesz także używać narzędzia Próbnik kolorów , aby umieścić w obrazie do dziewięciu próbników kolorów. Nad okienkiem podglądu pojawią się odczyty wartości RGB dla poszczególnych próbników. Aby usunąć próbniki koloru, kliknij go z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Aby usunąć próbniki kolorów, kliknij przycisk Wyczyść próbniki.

Wyświetlanie wartości RGB
W oknie dialogowym Camera Raw są wyświetlane wartości RGB pikseli położonych pod kursorem.

Podgląd przycinania świateł i cieni

Obcinanie występuje wtedy, gdy wartości kolorów pikseli są wyższe od maksymalnej lub niższe od minimalnej wartości, jaka może być wyświetlona w obrazie. Wartości zbyt jasne są obcinane do bieli, a zbyt ciemne do czerni. W efekcie następuje utrata szczegółów obrazu.

 • Aby zobaczyć, które piksele będą odcinane razem z resztą przeglądanego obrazu, wybierz u góry histogramu opcję Cienie lub Światła. Aby zobaczyć obcięcie cienia, naciśnij klawisz U; aby zobaczyć obcięcie światła, naciśnij klawisz O.
 • Aby zobaczyć tylko piksele, które będą odcięte, przeciągnij suwak Ekspozycja, Odzyskiwanie lub Czarny z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

W przypadku suwaków EkspozycjaOdzyskiwanie obraz zostaje zaciemniony, a wycięte obszary zostają wybielone. W przypadku suwaka Czarne obraz zostaje wybielony, a wycięte obszary zostają zaczernione. Kolorowe obszary oznaczają wycięcie w kanale jednokolorowym (czerwonym, zielonym, niebieskim) lub dwukolorowym (niebiesko-zielonym, karmazynowym, żółtym).

Uwaga:

Czasami efekt odcięcia pojawia się, ponieważ przestrzeń kolorów, z którą pracujesz, jest zbyt mała. Jeśli pojawia się efekt odcięcia kolorów, rozważ pracę z większą przestrzenią kolorów, taką jak ProPhoto RGB.

Opcje sterujące balansem bieli

W celu dopasowania balansu bieli należy określić, które obiekty na obrazie powinny mieć kolor neutralny (biały lub szary), a następnie dopasować kolory tak, aby obiekty te miały kolor neutralny. Biały lub szary obiekt na planie przyjmuje kolor dominanty światła otoczenia lub flesza wykorzystanego przy robieniu zdjęcia. Gdy używa się narzędzia Balans bieli , aby wskazać obiekt, który ma być biały lub szary, moduł Camera Raw może określić, jaki był kolor światła na planie podczas wykonywania zdjęcia i na tej podstawie automatycznie dopasować oświetlenie planu.

Miarą oświetlenia planu jest temperatura kolorów (w Kelwinach), ponieważ naturalne i żarowe źródła światła emitują światło o rozkładzie określonym przez ich temperaturę.

Cyfrowy aparat fotograficzny zapisuje balans bieli zarejestrowany w momencie naświetlenia jako pozycję w zestawie metadanych. Program Camera Raw rejestruje tę wartość jako ustawienie początkowe, wybierane po otwarciu pliku w oknie dialogowym Camera Raw. Na ogół ustawienie to odpowiada właściwej temperaturze kolorów (lub jest jej bliskie). Jeżeli balans bieli jest nieprawidłowy, możesz go skorygować.

Uwaga:

Nie wszystkie kolorowe poświaty są wynikiem niewłaściwego balansu bieli. Użyj programu DNG Profile Editor, aby poprawić poświatę koloru pozostałą po dopasowaniu balansu bieli. Zobacz Dopasowanie renderowania koloru do aparatu w programie Camera Raw.

Zakładka Podstawowe w oknie dialogowym Camera Raw zawiera trzy kontrolki, które umożliwiają korektę kolorowej poświaty obrazu:

Balans bieli

Moduł Camera Raw stosuje ustawienia balansu bieli i zmienia odpowiednio właściwości Temperatura oraz Tinta w zakładce Podstawowe. Użyj tych kontrolek, aby dopasować balans bieli.

Jak na ujęciu

Korzystanie z ustawień balansu bieli aparatu, jeżeli są dostępne.

Automatycznie

Obliczanie balansu bieli na podstawie danych obrazu.

Pliki camera raw oraz DNG posiadają dodatkowo następujące ustawienia balansu bieli: Światło dzienne, Zachmurzenie, Cień, Światło żarówki, Światło fluorescencyjne, Flesz.

Uwaga:

Jeśli moduł Camera Raw nie rozpoznaje ustawień balansu bieli aparatu, wybranie opcji Jak na ujęciu działa tak samo jak wybranie opcji Automatycznie.

Temperatura

Dostrajanie balansu bieli do wybranej temperatury kolorów. Zmniejsz Temperaturę, aby skorygować fotografię zrobioną przy oświetleniu o niskiej temperaturze kolorów; program Camera Raw spowoduje, że kolory obrazu staną się bardziej niebieskie, co pozwoli skompensować żółtawe światło otoczenia (o niskiej temperaturze). Zwiększ natomiast Temperaturę aby skorygować fotografie zrobione przy oświetleniu o wyższej temperaturze kolorów; kolory obrazu staną się cieplejsze (bardziej żółte), co pozwoli skompensować niebieskawe światło otoczenia (o wysokiej temperaturze).

Uwaga:

Zakres i jednostki kontrolek Temperatury i Tinty są inne, gdy dopasowujesz obraz w formacie TIFF lub JPEG. Przykładowo Camera Raw pozwala dopasowywać pliki raw w pełnej skali temperatur od 2000 do 50 000 kelwinów. W przypadku plików JPEG i TIFF moduł Camera Raw próbuje podać przybliżoną wartość temperatury innego koloru lub balansu bieli. Ponieważ jednak oryginalne wartości zostały użyte do zmiany danych pikseli w pliku, nie podaje prawdziwej temperatury w skali Kelwina. W takich przypadkach zamiast skali temperatury używa się skali orientacyjnej od -100 do 100.

Korygowanie balansu bieli
Korygowanie balansu bieli

A. Przesunięcie suwaka Temperatura w prawo koryguje fotografię wykonaną przy świetle o wyższej temperaturze. B. Przesunięcie suwaka Temperatura w lewo koryguje fotografię wykonaną przy świetle o niższej temperaturze. C. Fotografia po dopasowaniu temperatury 

Tinta

Ustawianie balansu bieli w celu wyeliminowania zielonej lub purpurowej tinty. Zmniejsz Tintę, aby dodać kolor zielony do obrazu; zwiększ Tintę, aby dodać kolor karmazynowy.

Uwaga:

Aby szybko dopasować balans bieli, wybierz narzędzie Balans bieli , a następnie kliknij na takim obszarze obrazka, który ma być biały lub w kolorze neutralnej szarości. Właściwości Temperatura i Tinta zostaną dostosowane w taki sposób, aby wybrany kolor był całkowicie neutralny (jeżeli to możliwe). Jeżeli wskazujesz biel, to wybierz istotny biały szczegół, a nie odbłysk światła. Dwukrotne kliknięcie przycisku Balans bieli powoduje przywrócenie ustawienia Balans bieli na wartość „Jak na ujęciu”.

Dopasowywanie tonów

Skalę tonalną obrazu dopasowuje się, używając opcji w zakładce Podstawowe.

Gdy klikniesz przycisk Automatycznie u góry sekcji kontrolek tonu w zakładce Podstawowe, moduł Camera Raw przeanalizuje obraz i automatycznie dopasuje kontrolki tonu.

Ustawienia automatyczne można również zastosować oddzielnie dla pojedynczych kontrolek tonu. Aby zastosować automatyczne dopasowanie do pojedynczych kontrolek tonu, takich jak Ekspozycja lub Kontrast, naciśnij klawisz Shift i kliknij dwukrotnie dany suwak. Aby cofnąć pojedynczą kontrolkę do oryginalnego ustawienia, kliknij dwukrotnie jej suwak.

Gdy automatycznie dopasowujesz tony, moduł Camera Raw ignoruje wszelkie ustawienia zrobione wcześniej w innych zakładkach (na przykład dopasowanie tonu w zakładce Krzywe tonu). Z tego powodu należy więc zastosować w pierwszej kolejności automatyczne dopasowanie — jeśli chcesz je w ogóle zastosować — aby uzyskać wstępne przybliżenie najlepszych ustawień obrazu. Jeśli podczas robienia zdjęć dbasz o szczegóły i specjalnie wybierasz różne naświetlania, prawdopodobnie nie będzie Cię interesowała utrata uzyskanych efektów spowodowana automatycznym dopasowaniem tonów. Z drugiej strony jednak zawsze możesz kliknąć przycisk Automatycznie, a następnie cofnąć dopasowania, jeśli nie będą Ci się podobać.

Funkcja podglądu w programie Adobe Bridge korzysta z domyślnych ustawień obrazu. Jeśli chcesz, aby domyślne ustawienia obrazu zawierały automatyczne dopasowania tonów, zaznacz opcję „Zastosuj automatyczne dopasowanie tonów” w sekcji Ustawienia domyślne obrazu w oknie preferencji modułu Camera Raw.

Uwaga:

Porównując obrazy na podstawie ich podglądów w programie Adobe Bridge, wyłącz opcję Zastosuj automatyczne dopasowanie tonów (domyślnie jest ona wyłączona). W przeciwnym wypadku będziesz porównywać obrazy już dopasowane.

Wykonując dopasowania, uważaj na końce histogramu albo używaj podglądów odcięcia cienia i światła.

Uwaga:

Przesuwając suwaki kontrolek tonu, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby obejrzeć miejsca odcięcia światła i cienia. Przesuwaj suwak do chwili, gdy rozpocznie się odcinanie, a następnie trochę go cofnij. (Więcej informacji zawiera temat Podgląd odcięcia światła i cienia).

 • Aby ręcznie dopasować kontrolkę tonu, przeciągnij suwak, wpisz liczbę lub zaznacz wartość w polu i naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół.
 • Aby przywrócić wartość domyślną, kliknij dwukrotnie kontrolkę suwaka.

Uwaga:

Kontrolki tonu, które są widoczne w panelu Podstawowe, zależą od tego, czy używasz wersji procesu 2012, 2010 czy 2003 (opisano je wcześniej).

Ekspozycja (wszystko)

Dopasowuje ogólną jasność obrazu. Przesuwaj suwak do momentu, w którym zdjęcie będzie wyglądać dobrze, a jego jasność będzie odpowiednia. Wartości ekspozycji zwiększają się skokowo, proporcjonalnie do wartości przysłony (wielkości przysłony) aparatu. Zmiana wartości o +1,00 odpowiada otwarciu przysłony o 1 skok. Zmiana wartości o ‑1,00 odpowiada zwężeniu przysłony o 1 skok.

Kontrast (wszystko)

Zwiększanie lub zmniejszanie kontrastu obrazu wpływa głównie na półcienie. Gdy zwiększasz kontrast, obszary obrazu od średnich od ciemnych stają się ciemniejsze, a od średnich od jasnych stają się jaśniejsze. Zwiększanie kontrastu obrazu wpływa w sposób odwrotnie proporcjonalny na tony obrazu.

Światła (PV2012)

Dopasowuje jasne obszary obrazu. Przeciągnij w lewo, aby przyciemnić światła i odzyskać szczegóły z obszarów „prześwietlonych”. Przeciągnij w prawo, aby rozjaśnić światła podczas ograniczania odcięcia.

Cienie (PV2012)

Dopasowuje ciemne obszary obrazu. Przeciągnij w lewo, aby przyciemnić cienie podczas ograniczania odcięcia. Przeciągnij w prawo, aby rozjaśnić cienie i odzyskać szczegóły z obszarów cieni.

Białe (PV2012)

Dopasowuje odcięcie bieli. Przeciągnij w lewo, aby zmniejszyć odcięcie świateł. Przeciągnij w prawo, aby zwiększyć odcięcie świateł. (Zwiększone odcięcie może być konieczne w przypadku odbłysków światła, na przykład gdy światło odbija się od metalowych powierzchni).

Czarne (PV2012)

Dopasowuje odcięcie czerni. Przeciągnij w lewo, aby zwiększyć odcięcie czerni (mapuj więcej cieni na czystą czerń). Przeciągnij w prawo, aby zmniejszyć odcięcie cieni.

Czarne (PV2010 i PV2003)

Określa, które wartości obrazu mają być odwzorowane na czerń. Przesunięcie suwaka w prawo rozszerza obszary, które mają być czarne, co czasami sprawia wrażenie zwiększonego kontrastu obrazu. Największy efekt występuje w obszarach cienia, znacznie mniejsze są zmiany półcieni i świateł.

Odzyskiwanie (PV2010 i PV2003)

Próba odzyskania szczegółów prześwietlonych. Moduł Camera Raw może odtworzyć niektóre szczegóły w obszarach przycięcia do bieli w jednym lub dwóch kanałach koloru.

Wypełnij światło (PV2010 i PV2003)

Próba odzyskania niedoświetlonych szczegółów bez rozjaśniania czerni. Moduł Camera Raw może odtworzyć niektóre szczegóły w obszarach przycięcia do czerni w jednym lub dwóch kanałach koloru. Działanie funkcji Wypełnij światło przypomina działanie sekcji cieni w oknie filtru Cień/Podświetlenie programu Photoshop lub After Effects.

Jasność (PV2010 i PV2003)

Podobnie jak właściwość Ekspozycja, opcja ta umożliwia rozjaśnianie lub przyciemnianie obrazu. Zamiast jednak odcinać światła lub cienie obrazu, przy przesuwaniu suwaka w prawo kontrolka Jasność powoduje skompresowanie świateł i rozszerzenie cieni. Zwykle najlepszym sposobem wykorzystania tej kontrolki jest ustawienie całkowitej skali tonów najpierw przez ustawienie Ekspozycji, Odzyskiwania i Czarne, a następnie Jasności. Duże dopasowania Jasności mogą spowodować odcięcie cienia lub światła, tak więc po dopasowaniu Jasności ponownie dopasuj własności Ekspozycja, Odzyskiwanie lub Czarne.

Dowiedz się więcej: obejrzyj samouczki wideo Co nowego w Camera Raw przygotowany przez Matta Kloskowskiego oraz Dlaczego w programie Photoshop warto ustawić otwieranie plików JPG przez Adobe Camera RAW przygotowany przez Terry’ego White’a.

Dostrajanie krzywych tonalnych

Po zakończeniu dopasowywania tonów w zakładce Podstawowe można użyć kontrolek w zakładce Krzywa tonalna, aby jeszcze precyzyjniej dostosować obrazy. Krzywe tonów przedstawiają zmiany dokonane w skali tonacji obrazu. Oś pozioma odpowiada oryginalnym wartościom tonów obrazu (wartości wejściowe), przy czym czerń jest z lewej strony, a w prawą stroną są coraz jaśniejsze wartości. Oś pionowa odpowiada wartościom tonów zmienionych (wartości wyjściowe), z czernią na dole przechodzącą do bieli na górze.

Przesuwanie punktu krzywej w górę rozjaśnia ton wyjściowy; przesuwanie w dół przyciemnia. Linia prosta nachylona pod kątem 45 stopni oznacza krzywą odpowiedzi bez zmiany tonów: oryginalne wartości wejściowe są dokładnie równe wartościom wyjściowym.

Użyj krzywej tonów w zagnieżdżonej zakładce Parametryczne, aby dopasować wartości w konkretnym zakresie tonów obrazu. Obszary krzywej, na które mają wpływ właściwości regionu (Światła, Jasne, CiemneCienie) zależą od tego, gdzie ustawisz kontrolki podziału na dole wykresu. Właściwości regionu środkowego (Ciemne i Jasne) wpływają głównie na środkowy obszar krzywej. Właściwość Światła i Cienie wpływają głównie na końce zakresu tonów.

 1. Aby dopasować krzywą tonów wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • Przeciągnij suwak Światła, Jasne, Ciemne lub Cienie w zagnieżdżonej zakładce Parametryczne. Możesz rozszerzyć lub zawęzić obszar krzywej, na który wpływają suwaki, przeciągając kontrolki podziału obszaru wzdłuż osi poziomej wykresu.
  • Przeciągnij punkt krzywej w zagnieżdżonej zakładce Punkt. W trakcie przeciągania punktu krzywej poniżej krzywej tonów wyświetlają się wartości tonów Wejściowa i Wyjściowa.
  • Wybierz opcję w menu Krzywa w zagnieżdżonej zakładce Punkt. Wybrane ustawienie będzie ustawione w zakładce Punkt, a nie w zakładce Parametrycznie. Domyślnym ustawieniem jest Średni kontrast.
  • Wybierz narzędzie Korekta ukierunkowana krzywej parametrycznej z paska narzędziowego i przeciągnij po obrazie. Narzędzie Korekta ukierunkowana krzywej parametrycznej dopasowuje obszar krzywych Podświetlenie, Jasne, Ciemne lub Cienie stosownie do wartości obrazu w miejscu kliknięcia.

  Uwaga:

  Narzędzie Korekta ukierunkowana nie ma wpływu na krzywe punktowe.

Opcje sterujące przejrzystością, jaskrawością i nasyceniem

Możesz zmienić nasycenie wszystkich kolorów za pomocą kontrolek Przejrzystość, JaskrawośćNasycenie w zakładce Podstawowe. (Aby dopasować nasycenie konkretnego zakresu kolorów, użyj kontrolek z zakładki HSL/Skala szarości).

Przejrzystość

Dodaje głębię do obrazu poprzez miejscowe zwiększenie kontrastu z większym naciskiem na półcienie. Ustawienie to działa podobnie jak filtr maska wyostrzająca o dużym promieniu. Korzystając z tego ustawienia, dobrze jest używać powiększenia 100% lub większego. Aby uzyskać maksymalny efekt, zwiększ to ustawienie tak, by przy szczegółach na krawędzi obrazu zobaczyć otoczki, a następnie lekko je zmniejsz.

Wibracja

Dostosowuje nasycenie w taki sposób, że wycięcie jest minimalizowane, gdy kolory zbliżają się do pełnego nasycenia. To ustawienie zmienia nasycenie kolorów słabiej nasyconych i ma mniejszy wpływ na kolory lepiej nasycone. Wibracja chroni także tony skóry przed przesyceniem.

Nasycenie

Pozwala dopasować jednocześnie nasycenie wszystkich kolorów obrazu od -100 (całkowicie monochromatyczny) do +100 (nasycenie podwójne).

Opcje HSL/Skala szarości

Możesz korzystać z kontrolek w zakładce HSL / Skala szarości, aby dopasować pojedyncze zakresy kolorów. Na przykład jeśli czerwony obiekt jest zbyt jaskrawy i denerwujący, można zmniejszyć wartości czerwieni w zagnieżdżonej zakładce Nasycenie.

Poniższe zakładki zagnieżdżone zawierają kontrolki dopasowujące składniki kolorów w pewnym zakresie kolorów:

Barwa

Zmiana koloru. Na przykład możesz zmieniać kolor błękitnego nieba (oraz wszystkich innych niebieskich obiektów) od niebiesko-zielonego do purpurowego.

Nasycenie

Zmienia stopień jaskrawości lub czystości koloru. Możesz na przykład zmieniać kolor nieba, począwszy od szarego do bardzo nasyconego niebieskiego.

Luminancja

Zmiana jasności zakresu kolorów.

Jeśli zaznaczysz pole Konwertuj na skalę szarości, zostanie wyświetlona tylko jedna zagnieżdżona zakładka.

Mieszanie skali szarości

Użyj kontrolek w tej zakładce, aby określić wkład poszczególnych zakresów kolorów do wersji obrazu w skali szarości.

Dopasowywanie koloru lub tonu przy użyciu narzędzia Korekta ukierunkowana

Narzędzie Korekta ukierunkowana umożliwia wprowadzanie poprawek tonów i kolorów przez przeciąganie bezpośrednio na zdjęciu. Za pomocą narzędzia Korekta ukierunkowana można przeciągnąć w dół na niebieskim niebie, aby zmniejszyć jego nasycenie, lub przeciągnąć do góry na czerwonej kurtce, aby zwiększyć intensywność jej barwy.

 1. Aby dopasować kolory za pomocą narzędzia Korekta ukierunkowana , kliknij to narzędzie w pasku narzędziowym i wybierz typ korekcji: Barwa, Nasycenie, Luminancja lub Mieszanie skali szarości. Następnie przeciągnij narzędziem po obrazie.

  Przeciągnięcie w górę lub w lewo zwiększa wartości; przeciągnięcie w dół lub w lewo zmniejsza wartości. Przeciągnięcie narzędziem Korekta ukierunkowana może wpływać na suwaki więcej niż jednego koloru. Wybór narzędzia Korekta ukierunkowana z opcją Mieszanie skali szarości powoduje przekonwertowanie obrazu na skalę szarości.

 2. Aby wprowadzić dopasowania krzywych za pomocą narzędzia Korekta ukierunkowana , kliknij to narzędzie w pasku narzędziowym i wybierz opcję Krzywa parametryczna. Następnie przeciągnij narzędziem po obrazie.

  Narzędzie Korekta ukierunkowana krzywej parametrycznej dopasowuje obszar krzywych Podświetlenie, Jasne, Ciemne lub Cienie stosownie do wartości obrazu w miejscu kliknięcia.

  Uwaga:

  Skrót klawiaturowy T włącza ostatnio używaną opcję narzędzia Korekta ukierunkowana.

Dostosowywanie tonów obrazu w skali szarości

Za pomocą opcji dostępnych w zakładce Rozdziel tonowanie można pokolorować obraz w skali szarości. Możesz dodać jeden kolor do całego zakresu tonów, aby dostać efekt sepii, albo zastosować rozdzielanie tonów, w którym inne kolory są używane dla cieni, a inne dla świateł. Maksymalne cienie i światła pozostają czarne i białe.

Do obrazu kolorowego możesz również zastosować specjalne podejście, takie jak efekt przetwarzania krzyżowego.

 1. Zaznacz obraz w skali szarości. (Może to być obraz przekonwertowany na skalę szarości przez wybranie opcji Konwertuj na skalę szarości w zakładce HSL / Skala szarości).

 2. W zakładce Rozdziel tonowanie dopasuj właściwości Barwa i Nasycenie dla świateł oraz cieni. Własność Barwa określa kolor danego tonu; Nasycenie określa jego wartość.
 3. Dopasuj kontrolkę Balans, aby zrównoważyć wpływ kontrolek ŚwiatłoCień. Wartości dodatnie zwiększają wpływ kontrolek Światło; wartości ujemne zwiększają wpływ kontrolek Cień.

Edytowanie obrazów HDR w programie Camera Raw

W programie Camera Raw 7.1 lub nowszym można pracować z 16-, 24- i 32-bitowymi obrazami zmiennoprzecinkowymi określanymi jako obrazy HDR. Obrazy te obsługiwane są zarówno w formacie TIFF, jak i DNG. Należy upewnić się, że w wersji procesu 2012 takie obrazy są obsługiwane. (Patrz: wersje procesu w programie Camera Raw).

Do edycji obrazów HDR służą kontrolki w zakładce Podstawowe. W przypadku obrazów HDR kontrolka Ekspozycja w zakładce Podstawowe ma rozszerzony zakres (od +10 do -10).

Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk Gotowe albo Otwórz obraz, aby otworzyć obraz w programie Photoshop. W zależności od zestawu Opcje obiegu pracy obraz jest otwierany w formacie 16- lub 8-bitowym.

Aby otworzyć obraz HDR w programie Camera Raw, wykonaj następujące kroki:

 1. W programie Bridge wybierz obraz i kliknij polecenie Plik > Otwórz w programie Camera Raw. W programie Mini Bridge kliknij obraz prawym przyciskiem myszy (w systemie MAC wciśnij klawisz Ctlr i kliknij obraz) i wybierz pozycję Otwórz za pomocą > Camera Raw.

Tworzenie i edycja obrazów HDR w programach Photoshop i Lightroom 4.1

Tworzenie i edycja obrazów HDR w programach Photoshop i Lightroom 4.1
Julieanne Kost przedstawia sposób tworzenia pliku 32-bitowego z wielokrotnej ekspozycji w programie Photoshop, a następnie poprawiania kolorów i tonów obrazu w aplikacji Lightroom 4.1.
Julieanne Kost

Więcej informacji na temat obrazów HDR można znaleźć w dokumencie pomocy programu Photoshop Obrazy o wysokim zakresie dynamiki.