Informacje o plikach Camera Raw

Plik Camera Raw zawiera nieprzetworzone, nieskompresowane dane skali szarości obrazu z sensorów aparatu cyfrowego oraz informacje o tym, w jaki sposób obraz został zarejestrowany (metadane). Oprogramowanie Photoshop® Camera Raw interpretuje plik Camera Raw i, korzystając z informacji o aparacie i obrazie, buduje i przetwarza kolorowy obraz.

Pliki Camera Raw można traktować podobnie do tradycyjnych negatywów. W dowolnym momencie możesz przetworzyć plik ponownie, aby osiągnąć pożądany efekt przez dopasowania balansu bieli, zakresu tonów, kontrastu, nasycenia kolorów i wyostrzania. Gdy dopasowujesz obraz Camera Raw, oryginalne dane Camera Raw pozostają niezmienione. Zmiany są natomiast zapisywane w dodatkowym pliku pomocniczym, w bazie danych lub w samym pliku (w przypadku formatu DNG).

Gdy robisz aparatem zdjęcie w formacie pliku JPEG, aparat automatycznie przetwarza ten plik, poprawiając i kompresując obraz. Na ogół masz niewielki wpływ na ten proces przetwarzania. Robienie aparatem zdjęć w formacie Camera Raw daje większą kontrolę niż w formacie JPEG, ponieważ format Camera Raw nie ogranicza cię przetwarzaniem wykonanym przez aparat. W formacie Camera Raw można edytować zdjęcia zapisane w formatach JPEG i TIFF, jednak edycji poddane będą piksele przetworzone wcześniej przez aparat. Pliki w formacie Camera Raw zawsze zawierają oryginalne piksele, nieprzetworzone przez aparat.

Obrazy RAW są tworzone przez aparat cyfrowy, wcześniej jednak należy aparat odpowiednio skonfigurować.

Uwaga:

Format Photoshop Raw (.raw) służy do przenoszenia obrazów między aplikacjami i różnymi platformami komputerowymi. Nie należy mylić formatu RAW programu Photoshop z formatami danych pierwotnych aparatów fotograficznych. Rozszerzenia plików pierwotnych pochodzących z aparatów fotograficznych zależą od producenta aparatu.

Aparaty cyfrowe zbierają i zapisują dane Camera Raw używając liniowej krzywej zależności odpowiedzi od tonu (gamma 1.0). Zarówno zwykły film jak i ludzie oko cechuje nieliniowa, logarytmiczna zależność odpowiedzi od światła (gamma większe niż 2). Nieprzetworzony obraz Camera Raw oglądany w skali szarości wydawałby się bardzo ciemny, ponieważ to co dla czujnika światła i komputera wygląda na dwa razy jaśniejsze, dla ludzkiego oka jest jaśniejsze mniej niż dwa razy.

Listę obsługiwanych aparatów oraz więcej informacji o module Camera Raw można znaleźć na stronie Obsługa plików cyfrowych Camera Raw.

Wykaz aparatów fotograficznych oraz wymaganych wersji programu Camera Raw znajduje się na stronie Aparaty obsługiwane przez wtyczkę Camera Raw.

Wtyczka Adobe Camera Raw

Oprogramowanie Camera Raw jest dołączane w postaci wtyczek do programów Adobe After Effects® i Adobe Photoshop. Rozszerza ono także funkcjonalność programu Adobe Bridge. Oprogramowanie to rozszerza możliwości tych aplikacji o import, eksport i pracę z plikami Camera Raw. Moduł Camera Raw może obsługiwać także pliki JPEG i TIFF.

Uwaga:

Oprogramowanie Camera Raw obsługuje obrazy o długości lub szerokości do 65 tys. pikseli oraz rozdzielczości do 512 megapikseli. Oprogramowanie Camera Raw konwertuje obrazy CMYK na RGB po ich otwarciu. Listę obsługiwanych aparatów można znaleźć na stronie Obsługa plików cyfrowych Camera Raw.

Aby otwierać pliki w oknie dialogowym Camera Raw programu Adobe Bridge, trzeba zainstalować program Photoshop lub After Effects. Jeżeli jednak program Photoshop albo After Effects nie jest zainstalowany, można przeglądać obrazy i opisujące je dane w programie Adobe Bridge. Jeśli z typem pliku obrazu skojarzona jest inna aplikacja, można otwierać plik tą aplikacją spod programu Adobe Bridge.

Korzystając z programu Adobe Bridge możesz stosować, kopiować i czyścić ustawienia, a także możesz wyświetlić podgląd i dane z plików Camera Raw bez konieczności otwierania ich w oknie dialogowym Camera Raw. Podgląd w programie Adobe Bridge korzysta z obrazu JPEG utworzonego w oparciu o aktualne ustawienia obrazu; podgląd nie korzysta bezpośrednio z danych Camera Raw, wtedy obraz wyglądałby na bardzo ciemny, w skali szarości.

Uwaga! Przy miniaturkach i podglądzie obrazu w oknie dialogowym Camera Raw pojawia się ikona ostrzegawcza , gdy tworzony jest podgląd obrazu Camera Raw.

Możesz zmieniać ustawienia domyślne używane przez moduł Camera Raw dla konkretnego modelu aparatu. Możesz także zmieniać ustawienia domyślne dla każdego modelu aparatu, dla konkretnych ustawień ISO i konkretnego aparatu (według numeru seryjnego). Możesz zmieniać i zapisywać ustawienia obrazu jako ustawienia wstępne, tak aby mogły być używane przez inne obrazy.

Gdy korzystasz z modułu Camera Raw do dopasowań (także do wyrównywania i kadrowania) obrazu Camera Raw, oryginalne dane obrazu Camera Raw są niezmienione. Dopasowania są zapisywane albo w bazie danych modułu Camera Raw, w postaci danych osadzonych w pliku obrazu, albo jako pomocniczy plik XMP (plik danych towarzyszący plikowi Camera Raw). Więcej informacji zawiera temat Określ, gdzie są zapisywane ustawienia programu Camera Raw.

Po przetworzeniu pliku RAW za pomocą wtyczki Camera Raw obok jego miniaturki w programie Adobe Bridge pojawia się ikona .

Gdy plik Camera Raw zostanie otwarty w programie Photoshop, można go będzie zapisać w innych formatach: PSD, JPEG, PSB (Large Document Format), TIFF, Cineon, Photoshop Raw, PNG i PBM. W oknie dialogowym Camera Raw w programie Photoshop przetwarzane pliki mogą być zapisywane w formacie Digital Negative (DNG), JPEG, TIFF lub w formacie programu Photoshop (PSD). Chociaż oprogramowanie Photoshop Camera Raw pozwala otwierać i edytować pliki w formacie Camera Raw, nie umożliwia zapisywania obrazów w tym formacie.

Gdy pojawią się nowe wersje modułu Camera Raw, możesz uaktualnić to oprogramowanie instalując nową wersję wtyczki. Możesz sprawdzać dostępność nowych uaktualnień oprogramowania Adobe poleceniem Pomoc > Uaktualnienia.

Różne modele aparatów zapisują obrazy Camera Raw w wielu różnych formatach, a zapisane w tych formatach dane muszą być różnie interpretowane. Moduł Camera Raw zawiera wsparcie dla licznych modeli aparatów i może interpretować wiele różnych formatów RAW.

Uwaga:

W przypadku problemów z otwieraniem plików Camera Raw warto zapoznać się z następującym artykułem: Dlaczego moja wersja programu Photoshop lub Lightroom nie obsługuje mojego aparatu?

Informacje o formacie Digital Negative (DNG)

Format Digital Negative (DNG) jest ogólnie dostępnym, udokumentowanym i powszechnie obsługiwanym formatem przechowywania danych Camera Raw. Projektanci sprzętu i oprogramowania stosują format DNG ze względu na elastyczny przepływ pracy przetwarzania i archiwizacji danych Camera Raw. Możesz też używać formatu DNG jako formatu pośredniego zapisu obrazów zarejestrowanych wcześniej w formacie własnym Camera Raw.

Ponieważ dokumentacja formatu DNG jest ogólnie dostępna, oprogramowanie wczytujące takie jak Camera Raw nie wymaga informacji o konkretnym typie aparatu do odczytywania i przetwarzania plików utworzonych przez aparat obsługujący format DNG. Jeśli zakończona zostanie się obsługa formatu własnego, użytkownicy mogą nie mieć możliwości dostępu do obrazów zapisanych w tym formacie i obrazy zostaną utracone na zawsze. Ponieważ dokumentacja formatu DNG jest ogólnie dostępna, jest bardziej prawdopodobne że obrazy RAW zapisane w formacie DNG można będzie odczytać korzystając z oprogramowania w odległej przyszłości, lepiej więc wybrać format DNG do przechowywania archiwów.

Dane o dopasowanych obrazów zapisanych w pliku DNG mogą być osadzone w samym pliku DNG, zamiast być zapisywane w pomocniczym pliku XMP lub w bazie danych modułu Camera Raw.

Pliki zapisane w formacie Camera Raw można przekonwertować do formatu DNG, korzystając z programu Adobe DNG Converter lub okna dialogowego Camera Raw. Więcej informacji na temat formatu DNG i programu DNG Converter można znaleźć na stronie produktu Digital Negative (DNG). Najnowszą wersję programu DNG Converter można pobrać ze strony Adobe — pliki do pobrania.

Przetwarzanie obrazów za pomocą programu Camera Raw

Skopiuj pliki Camera Raw na dysk twardy, uporządkuj je i (opcjonalnie) przekonwertuj do formatu DNG.

Przed rozpoczęciem pracy z obrazami w postaci plików Camera Raw skopiuj te pliki z karty pamięci, uporządkuj je, nadaj im wygodne nazwy lub w inny sposób przygotuj je do użycia. Użyj polecenia Pobierz zdjęcia z aparatu fotograficznego w programie Adobe Bridge, aby wykonać te czynności automatycznie.

Otwórz pliki z obrazami w module Camera Raw.

Pliki w formacie pierwotnym aparatu fotograficznego (Camera Raw) można otwierać w module Camera Raw w programie Adobe Bridge, After Effects oraz Photoshop. W module Camera Raw w programie Adobe Bridge możesz także otwierać pliki JPEG i TIFF.

Dopasowywanie koloru.

Dopasowywanie koloru obejmuje balans bieli, ton i nasycenie. Większość dopasowań możesz wykonać korzystając z zakładki Podstawowe, a następnie z kontrolek w innych zakładkach, aby poprawić efekt. Jeśli chcesz, aby moduł Camera Raw przeanalizował obraz i zastosował przybliżone dopasowania tonów, kliknij przycisk Automatycznie w zakładce Podstawowe.

Aby zastosować ustawienia poprzedniego obrazu, lub aby zastosować ustawienia domyślne modelu, aparatu lub ustawień ISO, wybierz odpowiednie polecenie z menu Ustawienia Camera Raw . (Zobacz Zastosuj zapisane ustawienia Camera Raw).

Aby zapoznać się z samouczkiem tworzenia korekt kolorów (i innych), które można zawsze cofnąć, przejdź na stronę Jak bezpiecznie edytować przy użyciu programu Camera Raw.

Wykonaj inne dopasowania i korekty obrazu.

Skorzystaj z innych narzędzi i kontrolek okna dialogowego Camera Raw, aby wykonać takie czynności jak wyostrzanie obrazu, redukcja szumu, korekcja defektów obiektywu oraz retusz.

(Opcjonalnie) Zapisz ustawienia obrazu jako ustawienia wstępne albo jako ustawienia domyślne obrazu.

Aby używać później tych samych ustawień obrazu, zapisz te ustawienia jako ustawienia wstępne. Aby zapisać ustawienia jako stosowane domyślnie dla wszystkich obrazów z konkretnego modelu aparatu, z konkretnego aparatu lub konkretnych ustawień ISO, zapisz je jako nowe ustawienia domyślne Camera Raw. (Zobacz Zapisz, wyzeruj i załaduj ustawienia Camera Raw).

Ustawianie opcji obiegu pracy dla programu Photoshop.

Ustaw opcje, aby określić sposób zapisywania obrazów z modułu Camera Raw i otwierania ich przez program Photoshop. Aby przejść do ustawień Opcje obiegu pracy, kliknij łącze znajdujące się pod obrazem podglądu w oknie dialogowym Camera Raw.

Zapisz obraz lub otwórz go w programie Photoshop lub After Effects.

Po zakończeniu dopasowywania obrazu w programie Camera Raw można zastosować dopasowania do pliku Camera Raw, otworzyć dopasowany obraz w programie Photoshop lub After Effects, zapisać dopasowany obraz w innym formacie lub anulować i odrzucić dopasowania. Jeśli okno dialogowe Camera Raw zostanie otwarte z programu After Effects, przyciski Zapisz obraz i Gotowe są niedostępne.

 • Zapisz obraz Umożliwia zastosowanie ustawień Camera Raw do obrazów i zapisanie ich kopii w formacie JPEG, PSD, TIFF lub DNG. Naciśnięcie klawisza Alt (Windows) lub Option (Mac OS) powoduje pominięcie okna Opcje zapisu modułu Camera Raw i zapisanie plików przy użyciu ostatnio używanych opcji. (Zobacz Zapisywanie obrazu Camera Raw w innym formacie).
 • Otwórz obraz lub OK Umożliwia otworzenie kopii plików Camera Raw w programie Photoshop lub After Effects (z zastosowanymi ustawieniami Camera Raw). Oryginalny plik obrazu w formacie Camera Raw pozostanie niezmieniony. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i kliknij przycisk Otwórz obraz, aby w programie Photoshop otworzyć plik RAW jako inteligentny obiekt. W dowolnym momencie można dwukrotnie kliknąć na warstwie inteligentnego obiektu zawierającej plik RAW, aby dopasować jego ustawienia.
 • Gotowe Umożliwia zamknięcie okna dialogowego Camera Raw i zapisanie ustawień obrazu w pliku bazy danych modułu Camera Raw, w pomocniczym pliku XMP lub w pliku DNG.
 • Anuluj Umożliwia anulowanie wszystkich dopasowań wprowadzonych w oknie dialogowym Camera Raw.

Omówienie okna dialogowego Camera Raw

Adobe Camera Raw
Okno dialogowe Camera Raw

Uwaga:

 • Niektóre elementy, jak na przykład łącze Opcje obiegu pracy, dostępne w oknie dialogowym Camera Raw w programie Adobe Bridge lub Photoshop, nie będą dostępne, gdy otworzy się to samo okno dialogowe w programie After Effects.
 • Aby wywołać funkcję Automatyczna temperatura i Automatyczna tinta, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij dwukrotnie podgląd obrazu.

 • Uzyskaj dostęp do paneli edycji po prawej stronie okna dialogowego. Kilka z poleceń tego menu jest dostępnych także w menu Edycja > Ustawienia projektowania w programie Adobe Bridge.

Camera Raw udostępnia następujące możliwości sterowania powiększeniem:

 • Narzędzie Lupka 

  Kliknięcie w okienku podglądu powoduje uaktywnienia kolejnej większej, wcześniej zdefiniowanej wartości powiększenia. Kliknij Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby wybrać kolejną mniejszą wartość powiększenia. Aby powiększyć lub zmniejszyć wybrany obszar, przeciągnij przezeń kursorem narzędzia Lupka. Aby powrócić do ustawienia 100%, należy kliknąć dwukrotnie na narzędziu Lupka.

 • Narzędzie Rączka 

  Pozwala przesuwać obrazek w okienku podglądu, jeśli ustawiono powiększenie większe niż 100%. Przytrzymaj spację, aby uaktywnić narzędzie Rączka podczas korzystania z innego narzędzia. Dwukrotne kliknięcie na narzędziu Rączka umożliwia dopasowanie wymiarów obrazka do wymiarów okienka.

 • Wybierz poziom powiększenia

  Powiększenie można wybrać z menu lub za pomocą przycisków Wybierz poziom powiększenia.

Podgląd

Wyświetla podgląd dopasowań obrazu wykonanych w aktualnej zakładce z uwzględnieniem dopasowań z innych zakładek. Usuń zaznaczenie, aby wyświetlić obraz z oryginalnymi ustawieniami w aktualnej zakładce, ale z uwzględnieniem ustawień z pozostałych zakładek.

Począwszy od wersji 8.4 Photoshop CC, Camera Raw zapewnia zaawansowane ustawienia podglądu, umożliwiające szybkie porównywanie stanu obrazu przed zmianami i po nich:

 •  Zapisz bieżące ustawienia jako stan obrazu przed zmianami.
   Zastąp bieżące ustawienia ustawieniami zapisanymi jako stan przed zmianami. Bieżące ustawienia zostają zapisane jako stan przed zmianami, a ustawienia zapisane uprzednio jako stan przed zmianami zostają zastosowane do obrazu
   Wybierz tryb wyświetlania podglądu
 • Pokaż tylko ustawienia po zmianach wprowadzonych do obrazu
 • Ustawienia przed/po zastosowane po lewej i prawej stronie obrazu
 • Ustawienia przed/po zastosowane do całego obrazu i wyświetlane obok siebie
 • Ustawienia przed/po zastosowane w górnej i dolnej części obrazu
 • Ustawienia przed/po zastosowane do całego obrazu i wyświetlane pionowo, umożliwiające szybkie porównanie

RGB

Wyświetla wartości przypisanych kolorom czerwonemu, zielonemu i niebieskiemu piksela będącego pod kursorem w podglądzie obrazu.

Cienie i światła

Wyświetla obcięcia cieni i świateł za pomocą przycisków znajdujących się u góry okna Histogram. Obcięte cienie mają kolor niebieski, a obcięte światła kolor czerwony. Obcięcie światła jest pokazywane wtedy, gdy został obcięty przynajmniej jeden z kanałów RGB (pełne nasycenie, bez szczegółów). Obcięcie cienia jest pokazywane wtedy, gdy zostały obcięte wszystkie trzy kanały RGB (czerń, bez szczegółów).

 

Program Camera Raw udostępnia następujące zakładki służące do dopasowywania obrazu:

  Podstawowe 

  Dopasowanie balansu bieli, nasycenia oraz tonów.

  Krzywa tonalna 

  Dopasuj tony, wykorzystując krzywą parametryczną i krzywą punktową.

  Szczegół 

  Wyostrz obrazy lub zredukuj szum.

  HSL / Skala szarości 

  Dopasuj kolory, wykorzystując dopasowania Barwa, Nasycenie oraz Luminancja.

  Rozdziel tonowanie 

  Umożliwia kolorowanie obrazów monochromatycznych albo zastosowanie efektów specjalnych w obrazach kolorowych.

  Korekcja obiektywu 

  Skompensuj odchylenie chromatyczne, zniekształcenia geometryczne i efekt winietowania wprowadzone przez obiektyw aparatu.

  Efekty 

  Symulacja ziarna błony filmowej lub nadawanie winiety pokadrowej.

  Kalibracja aparatu 

  Zastosuj profil aparatu w obrazie RAW, aby skorygować barwne poświaty i dostosować nieneutralne kolory, kompensując w ten sposób odczyt matrycy światłoczułej.

  Ustawienia wstępne 

  Zapisz i stosuj zestawy dopasowań obrazu jako ustawienia wstępne.

  Migawki 

  Stwórz wersje danego zdjęcia, które odzwierciedlają jego stan w dowolnym momencie procesu edytowania.

Podgląd obrazów

Samouczek wideo: Porównanie stanu przed wprowadzeniem korekt za pomocą programu Camera Raw i po wprowadzeniu

Samouczek wideo: Porównanie stanu przed wprowadzeniem korekt za pomocą programu Camera Raw i po wprowadzeniu
Infinite Skills

Praca z buforem Camera Raw w programie Adobe Bridge

Do wyświetlania miniaturek i podglądów plików Camera Raw w programie Adobe Bridge mogą być używane ustawienia domyślne lub dostosowane. W buforze programu Adobe Bridge przechowywane są dane miniaturek plików, metadane oraz informacje o pliku. Buforowanie znacznie skraca czas pobierania plików z używanych wcześniej folderów w programie Adobe Bridge. Bufor Camera Raw przyspiesza otwieranie obrazów w tym module oraz rekonstrukcję podglądów w programie Adobe Bridge, jeśli ustawienia modułu Camera Raw ulegną zmianie.

Ze względu na kumulację danych należy okresowo opróżniać bufor modułu Camera Raw lub ograniczyć jego wielkość. W przypadku podejrzenia co do uszkodzenia lub zdezaktualizowania się zawartości bufora, można go opróżnić i wypełnić ponownie.

Uwaga:

Bufor wtyczki Camera Raw może zawierać dane maksymalnie 200 obrazów (na każdy gigabajt przydzielonego miejsca na dysku). Domyślne górne ograniczenie bufora to 1 GB. Ograniczenie to można zwiększyć za pomocą preferencji modułu Camera Raw.

 1. W programie Adobe Bridge wybierz polecenie Edycja > Preferencje Camera Raw (Windows) lub Bridge > Preferencje Camera Raw (Mac OS). Możesz też w otwartym oknie dialogowym modułu Camera Raw kliknąć przycisk Otwórz okno dialogowe preferencji .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić rozmiar bufora, wprowadź wartość Maksymalny rozmiar.
  • Aby wyczyścić bufor Camera Raw, kliknij przycisk Wyczyść bufor.
  • Aby zmienić położenie bufora Camera Raw, kliknij opcję Wybierz położenie.

Posługiwanie się modułem Camera Raw i programem Lightroom

Programy Camera Raw i Lightroom korzystają z tej samej technologii przetwarzania obrazu, co zapewnia spójne i zgodne rezultaty niezależnie od użytej aplikacji. Aby można było wyświetlić dopasowania wprowadzone w module Wywołaj programu Lightroom w oknie dialogowym Camera Raw, należy jeszcze w programie Lightroom zapisać zmienione metadane w pliku XMP.

Dopasowania wprowadzone w module Camera Raw są wyświetlane także w panelach Zawartość i Podgląd programu Adobe Bridge.

Aby wyświetlić zmiany wprowadzone za pomocą programu Lightroom w oknie dialogowym Camera Raw oraz umożliwić wyświetlanie zmian wprowadzanych w oknie Camera Raw w programach Lightroom i Adobe Bridge, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Adobe Bridge wybierz polecenie Edycja > Preferencje Camera Raw (Windows) lub Bridge > Preferencje Camera Raw (Mac OS). Możesz też w otwartym oknie dialogowym modułu Camera Raw kliknąć przycisk Otwórz okno dialogowe preferencji .

 2. Wybierz polecenie Zapisz ustawienia obrazu w > Pliki towarzyszące „.XMP”. Wyłącz opcję Ignoruj pliki towarzyszące „.XMP”.
 3. Po dopasowaniu fotografii w oknie Camera Raw zapisz ją, klikając opcję Gotowe lub opcję Otwórz obraz.

Uwaga:

Moduł Camera Raw wczyta tylko bieżące ustawienia dla podstawowego obrazu w katalogu programu Lightroom. Dopasowania kopii wirtualnych nie są wyświetlanie ani dostępne w module Camera Raw.