Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów w module Camera Raw

Przetwarzanie, porównywanie i ocena wielu obrazów

Najwygodniejszym sposobem pracy z wieloma obrazami raw jest wykorzystanie funkcji Podgląd obrazu w module Camera Raw. Widok podglądu otwiera się domyślnie po otwarciu wielu obrazów z programu Adobe Bridge w module Camera Raw.

Uwaga:

Funkcja Podgląd obrazu nie jest dostępna w przypadku importu wielu plików do programu After Effects.

Obrazy w panelu Taśma filmowa mogą mieć trzy typy stanów: niezaznaczone, zaznaczone (ale nieaktywne) i aktywne (równocześnie zaznaczone). Na ogół dopasowanie jest stosowane do wszystkich zaznaczonych obrazów.

Możesz też zsynchronizować ustawienia, aby zastosować ustawienia obrazu aktywnego do wszystkich obrazów zaznaczonych. Możesz szybko zastosować zestaw korekt do całego zestawu obrazów — np. wszystkich zdjęć zrobionych w tych samych warunkach — a później dopracować pojedyncze zdjęcia, kiedy już zdecydujesz, które z nich zamierzasz ostatecznie wykorzystać. Synchronizować można zarówno ustawienia korekt globalnych, jak i lokalnych.

 • Aby zaznaczyć obraz, kliknij jego miniaturkę. Aby zaznaczyć zakres obrazów, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift dwie miniaturki. Aby dodać do zaznaczenia kolejny obraz, kliknij jego miniaturkę z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).
 • Aby zmienić aktywny obraz bez zmiany zestawu zaznaczonych obrazów, kliknij strzałkę  na dole okna podglądu.
 • Aby zastosować ustawienia obrazu aktywnego do wszystkich obrazów zaznaczonych, kliknij przycisk Synchronizuj na górze okna Taśma filmowa i wybierz, które ustawienia chcesz synchronizować.
 • Aby zastosować ocenę gwiazdkami, kliknij pole ocena pod miniaturką obrazu.
 • Aby oznaczyć zaznaczone obrazy w celu usunięcia, kliknij Oznakuj w celu usunięcia .

  Nad obrazem oznaczonym do usunięcia wyświetla się czerwony znak X. Po zamknięciu okna dialogowego Camera Raw pliki zaznaczone do usunięcia są wysyłane do Kosza (Windows) lub folderu Trash (Mac OS). (Jeśli okaże się, że obraz wybrany do usunięcia nie wymaga jednak usuwania, przed zamknięciem okna dialogowego Camera Raw przejdź do panelu Taśma filmowa i kliknij ponownie ikonę Oznakuj w celu usunięcia).

Samouczek dotyczący synchronizacji zmian edycyjnych w różnych zdjęciach Camera Raw można obejrzeć na stronie Synchronizacja edycji w programie Adobe Camera Raw (autor: Dan Moughamian).

Automatyzacja przetwarzania obrazów

Możesz utworzyć zadanie, aby zautomatyzować przetwarzanie plików z obrazami w module Camera Raw. Automatyzacja może dotyczyć edycji plików, a także zapisywania plików formatach TIFF, PSD, JPEG, Large Document Format (PSB) oraz PDF. W programie Photoshop dostępne są także polecenia Wsad, Procesor obrazów oraz Utwórz droplet, które umożliwiają przetwarzanie więcej niż jednego pliku. Procesor obrazów jest szczególnie przydatny, gdy w jednej sesji przetwarzania pliki są zapisywane w różnych formatach.

Automatyzując przetwarzanie plików camera raw, warto mieć na uwadze następujące wskazówki.

 • Nagrywając operację, najpierw wybierz polecenie Ustawienia obrazu w menu Ustawienia Camera Raw  w oknie dialogowym Camera Raw. Dzięki temu podczas odtwarzania operacji będą używane ustawienia poszczególnych obrazów (pobierane z bazy danych modułu Camera Raw lub z towarzyszących plików XMP).

 • Jeżeli operacja ta będzie używana w przetwarzaniu wsadowym, to warto użyć polecenia Zapisz jako i wybrać format pliku, w którym będą zapisywane obrazy camera raw.

 • Gdy plik camera raw jest otwierany w zadaniu, stosowane są takie ustawienia okna dialogowego Camera Raw, jakie były ustawione w momencie nagrywania tego zadania. Warto zatem utworzyć różne zadania do otwierania plików przy różnych ustawieniach.

 • Używając polecenia Wsad, wybierz opcję Przesłoń polecenia operacji „Otwórz”. Występujące w operacji polecenia Otwórz będą wtedy stosowane do plików przetwarzanych wsadowo, a nie do plików o nazwach określonych w zadaniu. Usuń zaznaczenie opcji Przesłoń polecenia „Otwórz” operacji tylko wtedy, gdy chcesz, aby operacja była stosowana do otwartych plików, albo gdy operacja będzie używała polecenia Otwórz do pobierania informacji.

 • Aby podczas wsadowego przetwarzania plików dla każdego z plików nie były wyświetlane osobne okna dialogowe Camera Raw, zaznacz opcję Ukryj okna dialogowe opcji otwierania plików.

 • Aby użyć instrukcji „Zapisz jako” z polecenia Wsad zamiast instrukcji „Zapisz jako” z operacji, należy zaznaczyć opcję Przesłoń polecenia „Zapisz jako” operacji. Opcję tę można zaznaczyć tylko wtedy, gdy operacja zawiera polecenie Zapisz jako (polecenie Wsad nie powoduje bowiem automatycznego zapisywania plików źródłowych). Niezaznaczenie opcji Przesłoń instrukcje zadania „Zapisz jako” powoduje, że pliki przetwarzane za pomocą polecenia Wsad są zapisywane w miejscach określonych w oknie dialogowym Wsad.

 • Tworząc droplet, należy zaznaczyć opcję Ukryj okna dialogowe opcji otwierania plików w sekcji odtwarzania okna dialogowego Utwórz droplet. Dzięki temu w trakcie przetwarzania poszczególnych plików camera raw nie będą wyświetlane osobne okna dialogowe Camera Raw.

 

Otwieranie obrazów

 • Aby przetwarzać obrazy w formacie pierwotnym (raw) w module Camera Raw, zaznacz co najmniej jeden plik w tym formacie w programie Adobe Bridge. Następnie wybierz polecenie Plik > Otwórz w Camera Raw lub wciśnij klawisze Ctrl+R (Windows) albo Command+R (Mac OS). Po zakończeniu dopasowań w oknie dialogowym Camera Raw kliknij przycisk Gotowe, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno. Możesz także kliknąć przycisk Otwórz obraz, aby otworzyć kopię dopasowanego obrazu w programie Photoshop.
 • Aby przetwarzać obrazy JPEG lub TIFF w module Camera Raw, zaznacz przynajmniej jeden plik w takim formacie w programie Adobe Bridge, a następnie wybierz polecenie Plik > Otwórz w Camera Raw lub wciśnij klawisze Ctrl+R (Windows) albo Command+R (Mac OS). Po zakończeniu dopasowań w oknie dialogowym Camera Raw kliknij przycisk Gotowe, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno. Możesz zdecydować, czy obrazy JPEG lub TIFF z ustawieniami Camera Raw mają być automatycznie otwierane w Camera Raw w sekcji Obsługa preferencji Camera Raw plików JPEG i TIFF.
 • Aby zaimportować obrazy w formacie pierwotnym aparatu fotograficznego do programu Photoshop, zaznacz przynajmniej jeden taki plik w programie Adobe Bridge, a następnie wybierz polecenie Plik > Otwórz w > Adobe Photoshop CS5. (Możesz także wybrać polecenie Plik > Otwórz w programie Photoshop, a następnie wybrać pliki w formacie pierwotnym aparatu fotograficznego). Po zakończeniu wprowadzania dopasowań w oknie dialogowym Camera Raw kliknij opcję Otwórz obraz, aby zaakceptować zmiany i otworzyć dopasowany obraz w programie Photoshop. Naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby otworzyć kopię dopasowanego obrazu i nie zapisywać korekt w metadanych obrazu oryginalnego. Aby otworzyć obraz jako inteligentny obiekt w programie Photoshop, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i kliknij opcję Otwórz obraz. W dowolnym momencie można dwukrotnie kliknąć na warstwie inteligentnego obiektu zawierającej plik raw, aby dopasować jego ustawienia.

  Wskazówka: przytrzymaj klawisz Shift i dwukrotnie kliknij miniaturkę w programie Adobe Bridge, aby otworzyć obraz w formacie pierwotnym w programie Photoshop bez otwierania okna dialogowego Camera Raw. Przytrzymaj klawisz Shift, wybierając polecenie Plik > Otwórz, aby otworzyć wiele zaznaczonych obrazów.

 • Aby zaimportować obrazy w formacie pierwotnym aparatu fotograficznego do programu After Effects za pomocą programu Adobe Bridge, zaznacz przynajmniej jeden taki plik w programie Adobe Bridge, a następnie wybierz polecenie Plik > Otwórz za pomocą > Adobe After Effects CS5. (Możesz także wybrać polecenie Plik > Importuj w programie After Effects i wybrać pliki camera raw). Po zakończeniu dopasowań w oknie dialogowym Camera Raw, kliknij przycisk OK aby zaakceptować zmiany.
 • Aby zaimportować pliki TIFF i JPEG do programu After Effects za pomocą modułu Camera Raw, wybierz w programie After Effects polecenie Plik > Importuj. Z menu Włącz w oknie dialogowym Importuj wybierz polecenie Wszystkie pliki (Mac OS) lub Pliki typu (Windows). Wybierz plik do zaimportowania. Z menu Format wybierz opcję Camera Raw i kliknij przycisk Otwórz.
 • Aby zaimportować obrazy w formacie Camera Raw do programu After Effects jako sekwencję, wybierz polecenie Plik > Importuj do programu After Effects. Wybierz obrazy, zaznacz opcję Sekwencja Camera Raw, a następnie kliknij Otwórz. Ustawienia Camera Raw użyte w pierwszym importowanym pliku camera raw stosowane są w pozostałych plikach sekwencji chyba, że do jakiegokolwiek z kolejnych plików tej sekwencji dołączony jest plik pomocniczy XMP. W takim wypadku ustawienia pliku XMP lub DNG zostają użyte w tej konkretnej ramce danej sekwencji. Wszystkie pozostałe ramki mają takie same ustawienia jak określono w pierwszym pliku tej sekwencji.
Uwaga:

W przypadku problemów z otwieraniem plików camera raw warto zapoznać się z następującym artykułem: Dlaczego moja wersja programu Photoshop lub Lightroom nie obsługuje mojego aparatu?

Zapisywanie obrazu camera raw w innym formacie

Okno dialogowe Camera Raw umożliwia zapisywanie plików camera raw (format pierwotny aparatu fotograficznego) w formatach PSD, TIFF, JPEG oraz DNG.

W przypadku użycia polecenia Zapisz obraz w oknie dialogowym Camera Raw pliki są umieszczane w kolejce, w której oczekują na ostateczne przetworzenie i zapisanie. Metoda taka jest przydatna, gdy wiele różnych plików trzeba zapisać w tym samym formacie.

 1. Kliknij przycisk Zapisz obraz w lewym dolnym rogu okna dialogowego Camera Raw.

  Uwaga:

  Aby podczas zapisywania plików było pomijane okno dialogowe Opcje zapisu modułu Camera Raw, kliknij opcję Zapisz, przytrzymując wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 2. Ustaw następujące opcje w oknie dialogowym Opcje zapisu.

  Miejsce docelowe

  Określa miejsce zapisania pliku. Jeśli zachodzi taka potrzeba, kliknij przycisk Wybierz folder i przejdź do odpowiedniego miejsca.

  Nazywanie pliku

  Określa nazwę pliku używając konwencji nazw zawierającej elementy takie jak data i numer seryjny aparatu. Używanie nazw plików zawierających wiele informacji, opartych o jedną konwencję nazw ułatwia uporządkowanie plików z obrazami.

 3. Wybierz format pliku z menu Format.

  Digital Negative

  Kopia pliku camera raw zostanie zapisana w formacie DNG.

  Zgodność

  Określa wersje programów Camera Raw i Lightroom, które mogą odczytać dany plik.

  Jeśli wybierzesz opcję Własna, to określ, czy chcesz zapewnić zgodność z wersją formatu DNG 1.1, czy DNG 1.3. Podczas konwersji domyślnie używana jest kompresja bezstratna, co oznacza, że przy redukcji rozmiaru pliku nie dochodzi do utraty żadnych danych. Wybranie opcji Liniowy (bezmozaikowy) zapisuje dane obrazu w formacie interpolowanym. Taki plik może być interpretowany przez inne programy nawet wtedy, gdy nie mają one dostępu do profilu aparatu cyfrowego, którym zrobione było zdjęcie.

   

  Podgląd JPEG

  Osadzanie podgląd JPEG w pliku DNG. Jeśli zdecydujesz się na osadzenie podglądu JPEG, możesz wybrać jego wielkość. Podglądy JPEG umożliwiają przeglądanie zawartości plików DNG bez konieczności parsowania danych camera raw.

   

  Osadź oryginalny plik raw

  Zapisywanie wszystkich danych obrazu camera raw w pliku DNG.

   

  JPEG

  Kopia pliku camera raw zostanie zapisana w formacie JPEG (Joint Photographic Experts Group). Stopień kompresji danych możesz określić liczbowo (w zakresie od 0 do 12) lub wybrać z menu. Wprowadzenie odpowiednio wysokiej wartości albo wybór ustawienia Wysoka lub Maksymalna zapewnia wysoką jakość obrazu (czyli mniejszy stopień kompresji), lecz zwiększa rozmiar pliku. Format JPEG jest używany powszechnie do wyświetlania fotografii i innych obrazów z ciągłym rozkładem tonów w internetowych galeriach fotograficznych, pokazach slajdów, prezentacjach i innych usługach sieciowych.

  TIFF

  Umożliwia zapisanie kopii plików camera raw w formacie TIFF (Tagged-Image File Format). Zdecyduj, czy plik ma zostać zapisany bez kompresji, czy też z zastosowaniem kompresji LZW lub ZIP. Jest to elastyczny format obrazów rastrowych, obsługiwany przez praktycznie wszystkie programy graficzne i aplikacje DTP. Format TIFF charakteryzuje większa kompresja i zgodność z innymi aplikacjami niż format PSD.

  Photoshop

  Kopia pliku camera raw zostanie zapisana w formacie PSD. Zdecyduj, czy w pliku PSD mają zostać zapisane przycięte dane obrazka.

 4. Kliknij Save (Zapisz).
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto