Uwaga:

Jeśli korzystasz z programu Photoshop CC 2015 lub nowszego, możesz pobrać wtyczkę Digimarc® Barcode for Digital Images do programu Adobe Photoshop pod adresem: https://www.adobeexchange.com/creativecloud.details.12783.html.

Kod kreskowy Digimarc jest oparty na opatentowanej technologii cyfrowych znaków wodnych, która pozwala dodać do pliku obrazu programu Photoshop niepowtarzalny identyfikator cyfrowy informujący o ochronie praw autorskich.

Wykrywanie kodu kreskowego Digimarc

 1. Wybierz polecenie Filtr > Digimarc > Odczytaj znak wodny.Jeśli filtr wykryje znak wodny, zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające dane kodu kreskowego Digimarc, informacje o autorze i atrybuty obrazu.

 2. Kliknij przycisk OK. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij polecenie Wyszukaj w Internecie. W przeglądarce internetowej zostanie wyświetlona strona internetowa firmy Digimarc, zawierająca szczegółowe informacje kontaktowe dotyczące twórcy o podanym identyfikatorze..

Przed dodaniem kodu kreskowego Digimarc

Zanim dodasz kod kreskowy Digimarc do obrazu, weź pod uwagę następujące kwestie.

Wariacja kolorów

Aby możliwe było skuteczne i niedostrzegalne dodanie kodu kreskowego Digimarc, obraz musi zawierać kolory o pewnym stopniu losowości (różnorodności). Obraz nie może się składać głównie lub wyłącznie z obszarów jednolitego koloru.

Wymiary w pikselach

Technologia Digimarc wymaga pewnej minimalnej liczby pikseli. Firma Digimarc zaleca następujące wymiary obrazu, które umożliwiają ochronę przy użyciu kodu kreskowego Digimarc:

 • 100 pikseli na 100 pikseli, jeżeli obraz nie będzie modyfikowany ani kompresowany przed zastosowaniem.

 • 256 pikseli na 256 pikseli, jeżeli obraz po osadzeniu kodu kreskowego Digimarc będzie kadrowany, obracany, kompresowany lub modyfikowany w inny sposób.

 • 750 pikseli na 750 pikseli, jeżeli obraz ma zostać ostateczniewydrukowanyw rozdzielczości 300 dpi lub wyższej.

  Nie istnieje górny limit wymiarów.

Kompresja pliku

Kod kreskowy Digimarc najczęściej jest zachowywany po użyciu kompresji stratnej, takiej jak JPEG, ale jest zalecane używanie opcji zachowywania jakości (ograniczone zmniejszanie rozmiaru pliku). Najlepsze efekty daje ustawienie jakości kompresji JPEG równej 4 lub więcej. Im wyższe ustawienie trwałości znaku wodnego zostanie wybrane przy dodawaniu kodu kreskowego Digimarc, tym większe będzie prawdopodobieństwo zachowania tych danych w przypadku kompresji.

Obieg pracy

Osadzenie kodu kreskowego Digimarc powinno być ostatnim etapem pracy nad obrazem (poza kompresją pliku). Zaleca się następującą kolejność działań:

 • Wprowadź na obrazie wszelkie niezbędne zmiany, aż uzyskasz pożądany wygląd ostateczny (dotyczy to również zmiany rozmiaru oraz korekty kolorów).

 • Zastosuj kod kreskowy Digimarc.

 • Jeżeli zachodzi taka potrzeba, skompresuj obraz przez zapisanie go w formacie JPEG lub GIF.

 • Zastosuj rozbarwienia, jeżeli obraz jest przeznaczony do druku.

 • Odczytaj kod kreskowy Digimarc i skorzystaj z pomiaru siły sygnału w celu sprawdzenia, czy sygnał odpowiada wymaganiom.

 • Opublikuj obraz cyfrowy chroniony technologią Digimarc.

Stosowanie kodu kreskowego Digimarc

Aby zastosować kod kreskowy Digimarc, należy najpierw zarejestrować się w firmie Digimarc Corporation i uzyskać niepowtarzalny identyfikator Digimarc ID. Następnie można osadzać otrzymany identyfikator we własnych obrazach — wraz z danymi na temat roku wejścia w życie praw autorskich lub ograniczonymi zasadami użytkowania.

 1. Otwórz obraz, który chcesz chronić. Można zastosować jeden kod kreskowy Digimarc na obraz. Polecenie Osadź znak wodny nie działa w przypadku obrazów, które już zawierają kod kreskowy Digimarc.

  Jeśli pracujesz nad obrazem z warstwami, spłaszcz go przed zastosowaniem ochrony. Jeśli tego nie zrobisz, kod kreskowy Digimarc zostanie dodany tylko do aktywnej warstwy.

  Uwaga:

  Aby dodać kod kreskowy Digimarc do obrazu z kolorami indeksowanymi, przekonwertuj obraz na tryb RGB, osadź kod, a następnie przekonwertuj obraz z powrotem na tryb koloru indeksowanego. Wyniki tej operacji mogą być niespójne. Aby sprawdzić, czy kod kreskowy Digimarc został pomyślnie dodany, uruchom filtra Odczytaj znak wodny.

 2. Wybierz polecenie Filtr > Digimarc > Osadź znak wodny.
 3. W przypadku korzystania z tego filtru po raz pierwszy, należy kliknij przycisk Personalizuj. Identyfikator Digimarc można uzyskać, klikając opcję Informacje. Spowoduje to uruchomienie przeglądarki i otwarcie witryny firmy Digimarc. Wprowadź numer PIN oraz identyfikator w polu tekstowym Identyfikator Digimarc i kliknij przycisk OK.

  Po wprowadzeniu identyfikatora Digimarc przycisk Personalizuj zmienia się w przycisk Zmień, pozwalając na wprowadzenie nowego identyfikatora.

 4. Wprowadź rok przyznania prawa autorskiego, identyfikator transakcji lub identyfikator obrazu.
 5. Zaznacz dowolne z następujących atrybutów obrazu:

  Ograniczone użytkowanie

  Ogranicza zakres dozwolonych operacji dokonywanych na obrazie.

  Nie kopiować

  Wskazuje, że obraz nie powinien być kopiowany.

  Dla dorosłych

  Zawartość obrazu jest przeznaczona tylko dla dorosłych. 

 6. W obszarze Trwałość znaku wodnego wpisz wartość zgodnie z podanym dalej opisem lub ustaw ją za pomocą suwaka.

 7. Aby automatycznie sprawdzić trwałość kodu kreskowego Digimarc po jego zastosowaniu, zaznacz opcję Weryfikuj.

 8. Kliknij przycisk OK.

Korzystanie z ustawień trwałości znaku wodnego

Domyślne ustawienie trwałości kodu kreskowego Digimarc ma zapewniać równowagę między jego trwałością a widocznością w większości obrazów. Opcję trwałości znaku wodnego można dostosować jednak do własnych potrzeb. Niższe wartości oznaczają mniejszą widoczność na obrazie i mniejszą trwałość. Takie znaki wodne mogą zostać uszkodzone w przypadku zastosowania filtrów lub wykonania operacji edycji, drukowania i skanowania obrazów. Wyższe wartości powodują, że znak jest bardziej trwały, ale na obrazie może się pojawić dostrzegalny szum.

Wybrane ustawienie powinno zależeć od planowanych zastosowań obrazu i celów, jakie mają spełniać znaki wodne. Obrazy JPEG publikowane w witrynach mogą na przykład mieć dość wysokie ustawienia trwałości znaku wodnego. Wyższa trwałość gwarantuje, że kod kreskowy Digimarc pozostanie w obrazie, a skutki zwiększenia widoczności często wcale nie będą dostrzegalne na obrazach JPEG o średniej rozdzielczości. Firma Digimarc zaleca przeprowadzanie testów i eksperymentowanie z różnymi ustawieniami w celu określenia, jakie ustawienia są najlepiej dostosowane do potrzeb użytkownika.

Pomiar siły sygnału

Pomiar siły sygnału pozwala sprawdzić, czy kod kreskowy Digimarc jest dostatecznie trwały (w kontekście przyszłych zastosowań obrazu).

 1. Wybierz polecenie Filtr > Digimarc > Odczytaj znak wodny. Wynik pomiaru siły sygnału jest widoczny w dolnej części okna dialogowego. Pomiar można wyświetlić automatycznie, zaznaczając opcję Weryfikuj podczas stosowania kodu kreskowego Digimarc.

Pomiar siły sygnału można przeprowadzić tyko w przypadku obrazów, w których samodzielnie osadzono kod kreskowy Digimarc.

Firma Digimarc zaleca sprawdzanie siły sygnału przed opublikowaniem obrazów. Siłę sygnału warto na przykład sprawdzić przed opublikowaniem uprzednio skompresowanych obrazów na stronach internetowych. Pomiar siły sygnału można również stosować w celu zmierzenia w celu przetestowania i oceny efektywności różnych ustawień trwałości znaku wodnego.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online