Lär dig grunderna i att arbeta med lager i Photoshop för iPad

Lager innehåller foton, teckensnitt och objekt som utgör en lagerfil. Med lager kan du flytta, redigera och arbeta med innehåll på ett lager utan att påverka innehållet i andra lager. Använd lager för att utföra åtgärder, t.ex. sätta ihop flera foton, lägga till text i en bild och använda filter och justeringar.

Lager ordnas i en stapel och kan visas genom att du trycker på den kompakta eller detaljerade lagervyn från aktivitetsfältet i arbetsytan.

Skapa fantastiska sammansatta foton

Lagervyer

Du kan välja att visa lagren i dokumentet och annan lagerinformation från aktivitetsfältet. De tillgängliga lagervyalternativen är Kompakt, Detaljerad och Dold.

Kompakt lagervy

Kompakt lagervy

Tryck på  i aktivitetsfältet om du endast vill visa miniatyrbilder av lager. Dra åt vänster på en miniatyr om du vill se tillämpad maskering – om en sådan har tillämpats på lagret.

Detaljerad lagervy

Kompakt lagervy

Tryck på  i aktivitetsfältet om du vill visa lagernamn, synlighet och miniatyrbilder av lagret samt den tillämpade maskeringen – om en sådan har tillämpats på lagret.

Dold lagervy

Avmarkera den kompakta lagervyn och den detaljerade lagervyn om du vill dölja båda lagervyerna från arbetsytan.

Lageregenskaper

Tryck på  i aktivitetsfältet för att få åtkomst till lageregenskaper.

Miniatyrbild: Visar lagrets miniatyrbild och namn.

Blandningsalternativ: Du kan skapa en mängd olika specialeffekter med blandningsalternativ som Opacitet och Blandningsläge.

  • Opacitet: Använd skjutreglaget Opacitet om du vill justera ett lagers övergripande opacitetsnivå. Opacitet avgör till vilken grad det markerade lagret döljs eller visas. Ett lager med 1 % opacitet är nästan genomskinligt, medan ett med 100 % opacitet är ogenomskinligt. Mer information om hur opacitet fungerar i Photoshop finns i Lageropacitet och -blandning.
  • Blandningsläge: Ett lagers blandningsläge anger hur pixlarna i lagret blandas med bildens underliggande pixlar. Du kan välja från en lista över specialeffekter med blandningslägen som är tillgängliga i listrutan. Mer information om blandningsalternativ i Photoshop finns i Blandningslägen.
Lageregenskaper

Lägg till urklippsjustering: Lägger till ett justeringslager för urklipp i det aktuella lagret som Intensitet/kontrast, Svartvitt, Färgbalans, Kurvor, Exponering, Nyans/mättnad, Nivåer och Lyster.

Effekter: Den här funktionen stöds ännu inte på iPad. Adobe arbetar med att lägga till fler Photoshop-funktioner och arbetsflöden som kan användas på din iPad i framtida versioner.

Smarta filter: Den här funktionen stöds ännu inte på iPad. Adobe arbetar med att lägga till fler Photoshop-funktioner och arbetsflöden som kan användas på din iPad i framtida versioner.

Mått: Visar måtten för de aktuella lagergränserna.

Lägg till och namnge ett lager

Tryck på  i aktivitetsfältet för att lägga till ett nytt lager. Det nya lagret infogas ovanför det markerade lagret. Om du vill namnge eller byta namn på ett lager öppnar du den detaljerade lagervyn (). Dubbeltryck på lagernamnet för att visa dialogrutan Ändra namn på lager. Ange ett namn för lagret och tryck på Byt namn för att bekräfta namnet.

Du kan också trycka länge på för att visa ytterligare lageralternativ – Nytt lager, Justeringslager, Ny tom grupp och Klistra in som nytt lager.

Lagersynlighet

Du kan välja att visa eller dölja innehållet i ett visst lager med alternativet för lagersynlighet () som är tillgängligt i aktivitetsfältet. Tryck på  i aktivitetsfältet eller i den detaljerade lagervyn om du vill dölja innehållet i ett markerat lager. Tryck igen för att visa innehållet i det lagret.

Lagermask

Du kan lägga till en maskering i ett lager för att visa delar av lagret och dölja andra genom att trycka på lagermaskeringsikonen (). I områden där lagret är maskerat (dolt) är lagren under synliga. Att maskera lager är en användbar kompositionsteknik när du vill kombinera flera foton i en enda bild eller ta bort en person eller ett föremål från ett foto.

Du kan redigera en lagermask genom att utöka eller förminska det maskerade området. Områden som du målar med svart på maskeringen döljs i lagret medan områden som du målar med vitt på maskeringen är synliga. För områden på maskeringen som du målar i gråskala visas lagret i varierande grad av genomskinlighet.

Tryck på ikonen för maskeringens synlighet () så blir maskeringen tillfälligt osynlig och du kan se hela lagret utan maskeringen.

Som standard länkas ett lager eller en grupp till dess lagermaskering. Bryt länken mellan ett lager och en maskering genom att trycka på (). Det gör att du kan flytta lagerfotot och maskeringen oberoende av varandra.

Urklippsmask

En urklippsmask gör att du kan använda innehållet i ett lager till att maskera lagren ovanför. Maskeringen avgörs av innehållet längst ned eller av baslagret. Baslagrets ogenomskinliga innehåll klipper ut (visar) innehållet i överliggande lager i urklippsmasken. Allt annat innehåll i det urklippta lagret maskeras ut. När det lager som ska klippas bort är markerat trycker du på urklippsmaskikonen () så används det underliggande lagret för att klippa ut lagret. Fler lager kan placeras över och klippas till samma form.

Det översta lagret är det lager som ska klippas bort. Mellanlagret avgör vad som klipps bort. Det undre lagret är det nedre lagret som visas när det övre lagret klipps bort.

Lägg till en urklippsmask i Photoshop på iPad
Lägg till en urklippsmask i Photoshop på iPad

Filter och justeringar

Tryck på  i aktivitetsfältet för att öppna panelen Filter och justeringar.

Gaussisk oskärpa: Tillämpar den valda mängden (från 0,1 till 1 000) gaussisk oskärpa på ett lager.

Invertera: Inverterar innehållet i lagret.

Filter och justeringar
Filter och justeringar i Photoshop på iPad

Lageråtgärder

Tryck på  i aktivitetsfältet för att öppna panelen Lageråtgärder.

Lås lager: Låser lagret så att det inte kan redigeras.

Ta bort lager: Tar bort det aktiva lagret.

Ändra namn på lager: Ändrar namn på det aktiva lagret.

Lägg till urklippt justering: Lägger till ett urklippt justeringslager i det markerade lagret.

Starta flervalsläge: Gör att du kan markera flera lager.

Duplicera lager: Duplicerar det aktiva lagret.

Kopiera lager: Kopierar en markering eller ett lager som ska klistras in.

Markera alla: Markerar allt innehåll i det aktiva lagret.

Läs in markering: Markerar alla delar av ett lager som inte är genomskinliga eller alla områden utan maskering om det finns en lagermaskering. Att markera dessa områden är användbart om du vill markera text- eller bildinnehåll som är omgivet av eller innefattar genomskinliga områden eller om du vill skapa en markering som utesluter maskade områden på ett lager.

Förenkla lager: Sammanför alla lager i ett dokument med flera lager till ett plan.

Sammanfoga nedåtSammanfogar det aktiva lagret med lagret under.

Sammanfoga synligaSammanfogar alla synliga lager i det aktiva lagret.

Panelen Lageråtgärder
Panelen Lageråtgärder i Photoshop på iPad

Hantera dina lager

Markera flera lager

Du kan markera flera lager som du vill arbeta med. Välj vyn för kompakt lager eller vyn för detaljerat lager och tryck på ikonen för lageråtgärder (). Välj Starta flervalsläge från lageråtgärdspanelen som öppnas. I läget Markera lager visas kryssrutor bredvid varje lagerminiatyr i lagervyn. Tryck bara på kryssrutorna bredvid de lagerminiatyrer som du vill markera. Tryck på Klar i läget Markera lager eller på Avbryt om du vill avsluta markeringen.

Gruppera och dela upp grupper av lager

Du kan markera flera lager som du vill gruppera enligt beskrivningen ovan. Tryck sedan på mappikonen () för att gruppera lagren. Om du vill dela upp lager gör du följande:

  1. Markera det grupperade lagret.
  2. Tryck på ikonen med tre punkter () i aktivitetsfältet.
  3. Tryck på ikonen för att öppna en mapp () för att dela upp lager.

Ändra ordning på lager

Om du vill ändra ordning på ett lager trycker du länge på miniatyrbilden för det lager som du vill flytta och flyttar det sedan till önskad plats i lagerhögen.