Om lokala justeringar

Kontrollerna på bildjusteringsflikarna i Camera Raw påverkar färg och ton i ett helt foto. Med verktygen Justeringspensel , Graderat filter eller Radiellt filter kan du justera ett visst område i ett foto (eller göra lokala justeringar, som skuggning eller efterbelysning) i Camera Raw.

Med verktyget Justeringspensel kan du använda Exponering, Intensitet, Klarhet och andra justeringar genom att "måla" dem i ett foto.

Med verktyget Graderat filter kan du tillämpa samma typer av justeringar gradvis på ett område i ett foto. Du kan göra området så brett eller smalt som du vill.

Med verktyget Radiellt filter kan du rita ett elliptiskt område runt motivet och sedan använda olika justeringar utanför och innanför det markerade området. Mer information finns i Radiellt filter i Camera Raw.

Du kan använda båda typerna av lokala justeringar på valfritt foto. Du kan synkronisera lokala justeringsinställningar för flera markerade bilder. Du kan också skapa lokala förinställda justeringar så att du snabbt kan återanvända en effekt som du ofta använder.

Det går åt lite experimenterande att få de ”rätta” lokala färgjusteringarna i Camera Raw. Det rekommenderade arbetsflödet är att välja ett verktyg och ange alternativ för det, och sedan använda justeringen på fotot. Du kan gå tillbaka och redigera justeringen, eller använda en annan.

Liksom alla andra justeringar som görs i Camera Raw är lokala färgjusteringar ickeförstörande. De används aldrig permanent på fotot. Lokala justeringar sparas med en bild i en underordnad XMP-fil eller i Camera Raw-databasen, beroende på vad som har angetts i Camera Raw-inställningarna.

Video | Skapa exponeringar som ser naturliga ut

Video | Skapa exponeringar som ser naturliga ut
Bryan O'Neil Hughes, Principal Product Manager för Photoshop, förklarar hur du justerar exponeringen för att balansera motiv och bakgrund i det här avsnittet av Photoshop Playbook.
Bryan O'Neil Hughes

Använda lokala färgjusteringar med verktyget Justeringspensel i Camera Raw

 1. Välj verktyget Justeringspensel i verktygsfältet (eller tryck på K).

  Camera Raw öppnar alternativen för verktyget Justeringspensel under histogrammet och anger maskläget till Nytt.

 2. Välj den typ av justering som du vill göra med alternativen för verktyget Justeringspensel genom att dra en effekts skjutreglage:

  Obs!

  Vilka effekter som är tillgängliga beror på om du arbetar i Process Version 2012, 2010 eller 2003, vilket anges. Om du ska uppdatera ett foto till PV2012 klickar du på ikonen med utropstecken i förhandsvisningens nedre högra hörn.

  Temperatur

  När ett bildområdes färgtemperatur justeras blir den varmare eller kallare. Ett graderat filters temperatureffekt kan förbättra bilder som tagits under blandade ljusförhållanden.

  Färgton

  Kompenserar för en grön eller magentafärgad färgskiftning.

   

  Exponering

  Ställer in bildens allmänna intensitet. Att använda en lokal exponeringskorrigering kan ge resultat som liknar traditionell skuggning och efterbelysning.

  Högdagrar

  Återställer detaljer i en bilds överexponerade högdagerområden.

   

  Skuggor

  Återställer detaljer i en bilds underexponerade skuggområden.

  Vita

  Justerar de vita punkterna i ett foto

  Svärta

  Justerar de svarta punkterna i ett foto

  Intensitet

  Justerar bildens intensitet, med en större effekt i mellantonerna.

  Kontrast

  Justerar bildens kontrast, med en större effekt i mellantonerna. 

  Mättnad

  Ändrar färgens klarhet eller renhet.

  Klarhet

  Lägger till djup i en bild genom att öka lokal kontrast.

  Ta bort dis

  Minskar eller ökar befintligt dis i ett foto

  Skärpa

  Ökar kanternas definition så att detaljerna i ett foto framhävs. Ett negativt värde gör detaljer oskarpa.

  Brusreducering

  Reducerar luminansbrus, som kan bli synbart när skuggområden öppnas.

  Reducering av moirémönster

  Tar bort alla moiréartefakter och färgojämnhet.

  Överstrålning

  Tar bort kantfärger längs kanterna. Se Ta bort lokala färgkanter.

  Färg

  Använder en nyans på det markerade området. Välj nyans genom att klicka på färgprovsrutan till höger om effektnamnet.

  Obs!

  Klicka på plus (+) eller minus (-) om du vill öka respektive minska effekten med en förinställd mängd. Klicka upprepade gånger om du vill justera ytterligare. Dubbelklicka på skjutreglaget om du vill återställa effekten till noll.

 3. Ange penselalternativ:

  Storlek

  Anger penselspetsens diameter i pixlar.

  Ludd

  Bestämmer penseldragets hårdhet.

  Flöde

  Bestämmer flödet som appliceras med penseln.

  Densitet

  Bestämmer penseldragets genomskinlighet.

  Automatisk mask

  Begränsar penseldragen till områden med liknande färg.

  Visa mask

  Växlar visningen av maskövertäckningen i bildförhandsvisningen.

 4. Flyttar verktyget Justeringspensel över bilden.

  Hårkorset anger appliceringspunkten. En fylld cirkel anger penselstorleken. En svartvit streckad cirkel anger luddvärdet.

  Obs!

  Om värdet 0 har angetts för Ludd, anger den svartvita cirkeln penselstorleken. Vid mycket små luddvärden kanske den fyllda cirkeln inte är synlig.

 5. Måla med verktyget Justeringspensel i det område av bilden du vill justera.

  När du släpper musknappen visas en nålikon  vid appliceringspunkten. Maskläget ändras till Lägg till Justeringspensel.

 6. (Valfritt) Finjustera justeringen genom att göra något av följande:
  • Dra något av effektreglagen i alternativen för verktyget Justeringspensel för att ändra dess påverkan på bilden.
  • Tryck på V om du vill dölja eller visa nålikonen.
  • Du växlar visningen av maskövertäckningen genom att använda alternativet Visa mask, trycka på V eller placera pekaren över nålikonen.

  Obs!

  Du anpassar färgen på masköverdraget genom att klicka i färgrutan bredvid alternativet Visa mask. Välj sedan en ny färg från Färgväljaren.

  • Du kan ångra en del av justeringen genom att klicka på Radera i alternativen för verktyget Justeringspensel och måla över justeringen.

  Obs!

  Om du vill skapa en suddgummipensel som har andra egenskaper än det aktuella Justeringspensel-verktyget klickar du på menyknappen Inställningar för lokal justering  och väljer Separat suddgummistorlek. Ange sedan storlek, ludd, flöde och densitet för suddgummit.

  • Om du vill ta bort justeringen helt och hållet markerar du nålen och trycker på Delete.
  • Tryck på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) om du vill ångra den senaste justeringen.
  • Klicka på Radera allt längst ned i verktygsalternativen om du vill ta bort alla justeringar som har gjorts med verktyget Justeringspensel och ange maskläget till Nytt.
 7. (Valfritt) Klicka på Nytt om du vill använda ytterligare en justering som gjorts med verktyget Justeringspensel och finjustera den med tekniken i steg 6.

  Obs!

  När du arbetar med flera justeringar med Justeringspensel måste du vara i läget Lägg till för att kunna växla mellan dem. Klicka på en nålikon om du vill välja justeringen och finjustera den.

Använda lokala justeringar med verktyget Graderat filter

 1. Välj verktyget Graderat filter i verktygsfältet (eller tryck på G).

  Camera Raw öppnar alternativen för verktyget Graderat filter under histogrammet och anger maskläget till Nytt.

 2. Välj den typ av justering som du vill göra med alternativen för verktyget Graderat filter genom att dra skjutreglaget för någon av följande effekter:

  Obs!

  Vilka effekter som är tillgängliga beror på om du arbetar i Process Version 2012, 2010 eller 2003, vilket anges. Om du ska uppdatera ett foto till PV2012 klickar du på ikonen med utropstecken i förhandsvisningens nedre högra hörn.

  Temperatur

  När ett bildområdes färgtemperatur justeras blir den varmare eller kallare. Ett graderat filters temperatureffekt kan förbättra bilder som tagits under blandade ljusförhållanden.

  Färgton

  Kompenserar för en grön eller magentafärgad färgskiftning.

  Exponering

  Ställer in bildens allmänna intensitet. Att använda ett övertonat exponeringsfilter kan ge resultat som liknar traditionell skuggning och efterbelysning.

  Högdagrar

  Återställer detaljer i en bilds överexponerade högdagerområden.

  Skuggor

  Återställer detaljer i en bilds underexponerade skuggområden.

  Vita

  Justerar de vita punkterna i ett foto

  Svärta

  Justerar de svarta punkterna i ett foto

  Intensitet

  Justerar bildens intensitet, med en större effekt i mellantonerna.

  Kontrast

  Justerar bildens kontrast, med en större effekt i mellantonerna.

  Mättnad

  Ändrar färgens klarhet eller renhet.

  Klarhet

  Lägger till djup i en bild genom att öka lokal kontrast.

  Ta bort dis

  Minskar eller ökar befintligt dis i ett foto

  Skärpa

  Ökar kanternas definition så att detaljerna i fotografiet framhävs. Ett negativt värde gör detaljer oskarpa.

  Brusreducering

  Reducerar luminansbrus, som kan bli synbart när skuggområden öppnas.

  Reducering av moirémönster

  Tar bort alla moiréartefakter och färgojämnhet.

  Överstrålning

  Tar bort kantfärg längs kanterna. Se Ta bort lokala färgkanter.

  Färg

  Använder en nyans på det markerade området. Välj nyans genom att klicka på färgprovsrutan till höger om effektnamnet.

  Obs!

  Klicka på plus (+) eller minus (-) om du vill öka respektive minska effekten med en förinställd mängd. Dubbelklicka på skjutreglaget om du vill återställa effekten till noll.

 3. Dra i fotot om du vill använda ett graderat filter över ett område i fotot.

  Filtret börjar vid den röda punkten och den röda prickade linjen och fortsätter förbi den gröna punkten och den gröna prickade linjen.

  Maskläget växlar till Redigera i alternativen för verktyget Graderat filter.

 4. (Valfritt) Finjustera filtret genom att göra något av följande:
  • Dra någon av effektreglagen i alternativen för verktyget Graderat filter om du vill anpassa filtret.
  • Du växlar visningen av stödlinjeövertäckningarna genom att välja alternativet Övertäckning (eller trycka på V).
  • Dra den gröna eller röda punkten för att fritt expandera, dra samman och rotera effekten.
  • Dra den svartvita prickade linjen om du vill byta effekt.
  • Placera pekaren över den grönvita eller rödvita prickade linjen, intill den gröna eller röda punkten, tills en dubbelriktad pil visas. Dra sedan för att expandera eller dra samman effekten i slutet av intervallet.
  • Placera pekaren över den grönvita eller rödvita prickade linjen, bort från den gröna eller röda punkten, tills en dubbelriktad pil visas. Dra sedan för att rotera effekten.
  • Ta bort filtret genom att trycka på Delete.
  • Tryck på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) om du vill ångra den senaste justeringen.
  • Använd alternativet Mask för att aktivera maskvisualisering. Du kan också trycka på Y för att växla inställningen för Mask.
  • Klicka på Radera allt längst ned i verktygsalternativen om du vill ta bort alla effekter med verktyget Graderat filter och ange maskläget till Nytt.
 5. (Valfritt) Klicka på Nytt om du vill använda ytterligare en effekt från verktyget Graderat filter och finjustera den med tekniken i steg 4.

  Obs!

  När du arbetar med flera Graderat filter-effekter klickar du på en övertäckning om du vill markera en effekt och finjustera den.

Ändra en Graderat filter-förekomst med hjälp av penselkontroller

Du kan ändra Graderat filter-masker med hjälp av penselkontroller. När du har lagt till en mask kan du öppna penselkontrollerna genom att välja penselalternativet bredvid Nytt/Redigera. Du kan också trycka på Skift + K om en Graderat filter-förekomst är markerad.

Använd penslarna + och - efter behov.

En videopresentation av penselkontrollerna finns i Filterpensel i Adobe Camera Raw.

Obs!

Funktionen lägg till/ta bort är bara tillgänglig för de Photoshop CC-användare som använder Camera Raw 8.5 eller senare.

Tillämpa lokala justeringar med färg-, luminans- eller djupintervallmask

Uppdaterades i oktober 2018-versionen av Camera Raw

Med hjälp av kontrollerna för färgintervallmask, luminansintervallmask och djupintervallmask kan du snabbt skapa ett exakt maskningsområde på fotot där du kan tillämpa lokala justeringar.

Du börjar med att skapa en snabb första maskningsmarkering med Justeringspensel eller Radiellt filter/Graderat filter. Gör sedan ett mer exakt urval med färgintervallsväljaren för att ta färgprover i det maskade området. Använd luminansintervallsväljaren eller skjutreglaget för att ange intevallslutpunkter för markeringsmasken, eller djupintervallsväljaren eller reglaget för att ange djupintervallsslutpunkter för markeringsmasken.

Gör en mer exakt markering med djupintervallsmasken

Obs!

Djupintervallsmasken är bara tillgänglig för foton som har inbäddad djupschemainformation. För närvarande är det begränsat till HEIC-foton som tagits med Apple iPhone 7+, 8+ samt X, XS, XS MAX och XR (se listan med Apple iPhones som stöds) med porträttläge i den inbyggda iOS-kameraappen. Om ett foto saknar djupinformation är maskningsalternativet Djup inaktiverat i listrutan Intervallmask.

När du gör en första markeringsmask med Justeringspensel eller Radiellt filter/Graderat filter, kan du finjustera maskområdet utifrån markeringens djupintervall. Så här använder du maskning med djupintervall:

 1. Öppna ett foto i Adobe Camera Raw.

 2. I dialogrutan Camera Raw väljer du verktyget Justeringspensel, verktyget Graderat filter eller verktyget Radiellt filter i verktygsfältet. Sedan skapar du en markeringsmask över ett visst område i fotot som du vill korrigera.

  depth_range_masking
  Maskområde som skapats med hjälp av ett graderat filter och som täcker hela fotot.
 3. Gå till verktygsalternativen på justeringspanelen till höger och välj Intervallmask-typen Djup i listrutan. Som standard är Intervallmask inställt som Ingen (inaktiverat som standard).

  depth_range_mask
  Kontroller för djupintervallmask
 4. Gör så här för att markera ett djupintervall i det maskade området:

  • Justera reglaget för Djupintervall för att ange slutpunkterna för det valda djupintervallet.  Alternativt väljer du pipettverktyget (ovanför skjutreglaget för djupintervall). Klicka på och dra ett område på bilden för att ange djupintervallet. Du rekommenderas markera ett mindre område när du använder det här verktyget för att begränsa till ett visst djupintervall. 
  • Använd reglaget för Släthet för att justera hur jämnt utfallet är vid de båda slutpunkterna för det valda djupintervallet.

  Obs!

  Om du vill få en mer exakt visning av maskområdet trycker du på tangenten Alt (Win)/Alternativ (Mac) samtidigt som du flyttar reglaget för Djupintervall eller Släthet för att få en visualisering av fotot i svartvitt.

 5. Markera kryssrutan Visualisera djupschema för att visa bildens djupinformation i svartvit återgivning. Den vita delen av fotot motsvarar förgrunden och den svarta delen av fotot motsvarar bakgrunden. Den röda färgen visar det maskade området, vilket är en överlappning av djup och de tillämpade lokala justeringarna.

  Visualisera djupschema
  Välj Visualisera djupschema för att visa fotots djupinformation.

  När du har finjusterat maskområdet kan du göra speciella justeringar på panelen Justering och skapa mer noggrann fotoredigering.

Arbeta med färgintervallmask

När du har gjort en första markeringsmask på fotot med Justeringspensel eller Radiellt filter/Graderat filter, kan du finjustera markeringsmasken utifrån de färger du provar i maskområdet.

 1. Öppna ett foto i Adobe Camera Raw.

  Foto som ska redigeras i Camera Raw
  Foto som ska redigeras i Camera Raw
 2. I dialogrutan Camera Raw väljer du verktyget Justeringspensel, verktyget Graderat filter eller verktyget Radiellt filter i verktygsfältet. Sedan skapar du en markeringsmask över ett visst område i fotot som du vill korrigera.

  Maskområde som skapats med hjälp av ett graderat filter och som täcker hela fotot
  Maskområde som skapats med hjälp av ett graderat filter och som täcker hela fotot
 3. Gå till verktygsalternativen på justeringspanelen till höger och välj Intervallmask-typen Färg i listrutan. Som standard är Intervallmask inställt som Ingen (inaktiverat som standard).

 4. Använd pipetten (intill alternativet Intervallmask) om du vill ta färgprov i maskområdet. Utför ett av följande alternativ:

  • Klicka på pipetten på önskad plats i fotot om du vill ta ett färgprov i maskområdet. 
  • Klicka och dra ett område runt färgerna i fotot som du vill justera om du vill få ett mer exakt färgval.
  • Håll ned Skift-tangenten när du väljer en enskild färg (Skift + klicka) eller när du väljer ett område (Skift + klicka + dra) om du vill hämta färgprov från flera markeringar. Du kan lägga till upp till fem färgprov.
  En färgintervallmask som täcker bakgrundstonerna i fotot
  En färgintervallmask som täcker bakgrundstonerna i fotot. Färgintervallmasken har skapats genom att markera ett område som innehåller alla bakgrundsfärger uppe till vänster i fotot. Sedan har färgintervallreglaget använts för att minska effekten på löven.
 5. Justera reglaget för Färgintervall för att minska eller öka intervallet med valda färger.

  Obs!

  Om du vill få en mer exakt visning av maskområdet trycker du på tangenten Alt (Win)/Option (Mac) samtidigt som du flyttar reglaget för Färgintervall för att få en visualisering av fotot i svartvitt.

  Tryck på Esc-tangenten eller klicka på pipetten (nära alternativet Intervallmask) för att avsluta färgprovtagningen.

  Lokala justeringar som använts på färgmasken.
  Lokala justeringar som använts på färgmasken. Minskat exponering, högdagrar och mättnad på menyn Effekter för att göra bakgrunden mörkare och få löven att bli mer framträdande.

När du har finjusterat maskområdet kan du göra speciella justeringar och skapa mer noggrann fotoredigering.

Med hjälp av Adobe Camera Raw 10.1 och senare kan du ta bort ett färgprov från en intervallmask. Det gör du genom att trycka på Alt (Windows)/Alternativ (Mac) och klicka på intervallmaskfärgprovet.

Arbeta med luminansintervallmask

När du har gjort en första markeringsmask på fotot med Justeringspensel eller Radiellt filter/Graderat filter, kan du finjustera maskområdet utifrån markeringens luminansintervall.

 1. Öppna ett foto i Adobe Camera Raw.

 2. I dialogrutan Camera Raw väljer du verktyget Justeringspensel, verktyget Graderat filter eller verktyget Radiellt filter i verktygsfältet. Sedan skapar du en markeringsmask över ett visst område i fotot som du vill korrigera.

  Maskområde som skapats med hjälp av ett graderat filter och som täcker himlen i fotot
  Maskområde som skapats med hjälp av ett graderat filter.
 3. Gå till verktygsalternativen på justeringspanelen till höger och välj Intervallmask-typen Luminans i listrutan. Som standard är Intervallmask inställt som Ingen.

  Luminansintervallmask
  Kontroller för luminansintervallmask
  • Justera reglaget för Luminansintervall för att ange slutpunkterna för det valda luminansintervallet. Alternativt väljer du pipettverktyget (ovanför skjutreglaget för luminansintervall). Klicka och dra ett område i fotot som du vill justera. Du rekommenderas markera ett mindre område för att begränsa till ett visst luminansintervall. 
  • Använd reglaget för Släthet för att justera hur jämnt utfallet är vid de båda slutpunkterna för det valda luminansintervallet.

  Obs!

  Om du vill få en mer exakt visning av maskområdet trycker du på tangenten Alt (Win)/Option (Mac) samtidigt som du flyttar reglaget för Luminansintervall eller Släthet för att få en visualisering av fotot i svartvitt.

  Lokala justeringar som använts för luminansintervallmasken.
  Tillämpa lokala justeringar som använts för luminansintervallmasken.
 4. Markera kryssrutan Visualisera luminansschema för att visa bildens luminansinformation i svartvit återgivning. Området med röd färg visar det maskade området, vilket är en överlappning av djup och de tillämpade lokala justeringarna.

  visualize_luminancemap
  Välj Visualisera luminansschema för att visa fotots luminansinformation.

När du har finjusterat maskområdet kan du göra speciella justeringar och skapa mer noggrann fotoredigering.

Spara och använda förinställningar av lokala justeringar

Du kan spara lokala justeringar som förinställningar så att du snabbt kan använda effekterna på andra bilder. Du kan skapa, välja och hantera förinställningar av lokala justeringar på menyn Camera Raw-inställningar  i alternativen för verktygen Justeringspensel och Graderat filter. Du kan använda förinställningar av lokala justeringar med verktygen Justeringspensel och Graderat filter.

Obs!

Lokala justeringar kan inte sparas med Camera Raw-bildförinställningar.

 1. I alternativen för verktyget Justeringspensel eller Graderat filter i dialogrutan Camera Raw klickar du på menyknappen Camera Raw-inställningar . Välj sedan ett av följande kommandon:

  Ny lokal korrigeringsinställning

  Sparar de aktuella lokala justeringsinställningarna som en förinställning. Ange ett namn och klicka sedan på OK. Sparade förinställningar visas på menyn Inställningar för lokal justering och kan användas på alla bilder som öppnas i Camera Raw.

  Ta bort namn på förinställning

  Tar bort markerad förinställning av lokal justering.

  Ändra namn på förinställning

  Ändrar namn på markerad förinställning av lokal justering. Ange ett namn och klicka sedan på OK.

  Förinställningsnamn

  Du kan välja en förinställning om du vill använda dess inställningar med verktyget Justeringspensel och verktyget Graderat filter.

Tänk på följande när du använder förinställningar av lokala justeringar:

 • Du kan bara använda en förinställning åt gången.

 • När du använder en förinställning av lokala justeringar med verktyget Justeringspensel kan du fortfarande anpassa penselalternativen, till exempel storlek, ludd, flöde och densitet. När du använder förinställningen används effektinställningarna för angiven penselstorlek.

 • När du har använt en förinställning av lokala justeringar kan du förfina den efter behov.

 • Samma effektinställningar är tillgängliga för både verktyget Justeringspensel och verktyget Graderat filter. Detta innebär att du kan använda förinställningar av lokala justeringar med båda verktygen, oavsett vilket verktyg du använde för att skapa förinställningen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy